Západočeská univerzita v Plzni a Technická univerzita v Chemnitz otevřou společný studijní program

Startuje společný studijní double-degree program Západočeské univerzity v Plzni a Technické univerzity v Chemnitz pod názvem Pedagogika pohybové prevence.

Děkani Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a Fakulty humanitních a sociálních věd Technické univerzity v Chemnitz Miroslav Randa a Josef Krems podepsali 31. července smlouvu o společné přípravě českých a německých studentů v rámci studijního programu double degree Pedagogika pohybové prevence.

Studenti tohoto oboru získají mezinárodní znalosti a zkušenosti, budou se tak v budoucnu moci lépe prosadit na celoevropském trhu v oblasti podpory zdraví," vysvětluje Henry Schulz z Institutu aplikovaných věd při TU Chemnitz.  Václav Salcman z Fakulty pedagogické ZČU v Plzni k tomu dodává: „Získané kompetence usnadní našim absolventům přístup k zahraničním firmám a zařízením v oborech spojených se zdravým způsobem života.“ Obě univerzity spolupracují již několik let na společných vědeckých projektech v oblasti zdraví.

V rámci tohoto nového, přeshraničního studijního programu, budou studentům zprostředkovány informace spojené se zdravým životním stylem, podporou a prevencí zdraví dětí, mládeže, dospělých i seniorů. Studijní program je jak v Sasku, tak v České republice, doposud jedinečný, je určen především pro absolventy sportovních a zdravotnických bakalářských programů. Studium zahrnuje celou řadu specifických sportovně-pohybových témat s důrazem na aplikaci v praxi jako např. zavedení pohybových programů v zaměstnání, možnosti motivace spolupracovníků prostřednictvím sportovních aktivit nebo pohyb v rámci Work Life Balance. „Studijní program citlivě reaguje na aktuální vývoj ve společnosti, která se silnou podporou médií, stále více objevuje význam sportu a zdraví a posiluje povědomí o tématech spojených se zdravým způsobem života“, doplňuje Schulz.

V budoucnu lze očekávat u německých i českých absolventů posílení pozic na trhu práce v oborech spojených s prevencí a podporou zdraví. Získané vzdělání budou moci uplatnit zejména tam, kde bude silný nástup nových trendů a technologií v oborech spojených s tréninkem, aplikací pohybových forem a technologií. „Geografická poloha obou univerzit je pro studenty atraktivní. Kromě vědeckého vzdělání lze velmi dobře studentům zprostředkovat i prakticky orientovanou výuku s pedagogickým podtextem“, potvrzuje Salcman. Součástí studia jsou četné workshopy, letní i zimní výcvikové kurzy, společné přeshraniční projekty. Nelze opomenout i projekty vědecké tak jako hostování akademických pracovníků na partnerských univerzitách. „Jazykové a interkulturní zkušenosti výrazně podpoří osobnostní i profesionální vývoj studentů“, předpovídá Schulz.   

Galerie


Zleva Václav Salcman (katedra tělesné a sportovní výchovy FPE ZČU v Plzni), Miroslav Randa (děkan FPE ZČU v Plzni) a Nico Nitzsche (katedra sportovní medicíny a biologie TU Chemnitz).

Zleva Miroslav Randa (děkan FPE ZČU v Plzni), Václav Salcman (katedra tělesné a sportovní výchovy FPE ZČU v Plzni) a Thomas Milani (katedra kinantropologie TU Chemnitz).

Fakulta pedagogická

Jan BAŤKO

24. 08. 17


Pocta Pavlu Kielbergerovi

Sport Univerzita Zaměstnanci

Fakulta strojní

27. 11. 2018

International Day 2018 je tady!

Festival Konference Studium

Zahraniční vztahy

03. 12. 2018

Na ZČU se setkali zahraniční vědci z projektu Mobility 3.0

Spolupráce Věda Zaměstnanci

Celouniverzitní

06. 12. 2018