Západočeská univerzita v Plzni a Technická univerzita v Chemnitz otevřou společný studijní program

Startuje společný studijní double-degree program Západočeské univerzity v Plzni a Technické univerzity v Chemnitz pod názvem Pedagogika pohybové prevence.

Děkani Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a Fakulty humanitních a sociálních věd Technické univerzity v Chemnitz Miroslav Randa a Josef Krems podepsali 31. července smlouvu o společné přípravě českých a německých studentů v rámci studijního programu double degree Pedagogika pohybové prevence.

Studenti tohoto oboru získají mezinárodní znalosti a zkušenosti, budou se tak v budoucnu moci lépe prosadit na celoevropském trhu v oblasti podpory zdraví," vysvětluje Henry Schulz z Institutu aplikovaných věd při TU Chemnitz.  Václav Salcman z Fakulty pedagogické ZČU v Plzni k tomu dodává: „Získané kompetence usnadní našim absolventům přístup k zahraničním firmám a zařízením v oborech spojených se zdravým způsobem života.“ Obě univerzity spolupracují již několik let na společných vědeckých projektech v oblasti zdraví.

V rámci tohoto nového, přeshraničního studijního programu, budou studentům zprostředkovány informace spojené se zdravým životním stylem, podporou a prevencí zdraví dětí, mládeže, dospělých i seniorů. Studijní program je jak v Sasku, tak v České republice, doposud jedinečný, je určen především pro absolventy sportovních a zdravotnických bakalářských programů. Studium zahrnuje celou řadu specifických sportovně-pohybových témat s důrazem na aplikaci v praxi jako např. zavedení pohybových programů v zaměstnání, možnosti motivace spolupracovníků prostřednictvím sportovních aktivit nebo pohyb v rámci Work Life Balance. „Studijní program citlivě reaguje na aktuální vývoj ve společnosti, která se silnou podporou médií, stále více objevuje význam sportu a zdraví a posiluje povědomí o tématech spojených se zdravým způsobem života“, doplňuje Schulz.

V budoucnu lze očekávat u německých i českých absolventů posílení pozic na trhu práce v oborech spojených s prevencí a podporou zdraví. Získané vzdělání budou moci uplatnit zejména tam, kde bude silný nástup nových trendů a technologií v oborech spojených s tréninkem, aplikací pohybových forem a technologií. „Geografická poloha obou univerzit je pro studenty atraktivní. Kromě vědeckého vzdělání lze velmi dobře studentům zprostředkovat i prakticky orientovanou výuku s pedagogickým podtextem“, potvrzuje Salcman. Součástí studia jsou četné workshopy, letní i zimní výcvikové kurzy, společné přeshraniční projekty. Nelze opomenout i projekty vědecké tak jako hostování akademických pracovníků na partnerských univerzitách. „Jazykové a interkulturní zkušenosti výrazně podpoří osobnostní i profesionální vývoj studentů“, předpovídá Schulz.   

Galerie


Zleva Václav Salcman (katedra tělesné a sportovní výchovy FPE ZČU v Plzni), Miroslav Randa (děkan FPE ZČU v Plzni) a Nico Nitzsche (katedra sportovní medicíny a biologie TU Chemnitz).

Zleva Miroslav Randa (děkan FPE ZČU v Plzni), Václav Salcman (katedra tělesné a sportovní výchovy FPE ZČU v Plzni) a Thomas Milani (katedra kinantropologie TU Chemnitz).

Fakulta pedagogická

Jan BAŤKO

24.08.17


Kurzy první pomoci i vysokoškolské pedagogiky pokračují také letos


Celouniverzitní

94

07.09.18


Geomatici ze ZČU zpracovávají velká data pro potřeby biohospodářství


Fakulta aplikovaných věd

238

24.08.18


Autorský kolektiv z Fakulty filozofické představí tak trochu jiné Plzeňsko


Fakulta filozofická

58

06.09.18