Ruskému centru je pět let

Ruské centrum při Ústavu jazykové přípravy ZČU zahájilo svoji činnost 12. 12. 2012. Svými aktivitami se zaměřuje na vzdělávací a kulturní činnost, především na výuku ruštiny a připomínání ruských kulturních tradic.


Ruské centrum vzniklo na základě projektu Ústavu jazykové přípravy ZČU v Plzni a Fondu Russkij mir se sídlem v Moskvě. Ruská centra se budují s cílem popularizovat ruštinu a ruskou kulturu, podporovat výuku ruského jazyka, rozvíjet dialog kultur a zprostředkovat vzájemné pochopení mezi národy.

Vedoucí Ruského centra Vlasta Klausová připomíná nejdůležitější aktivity: "Za pět let se podařilo realizovat mnoho úspěšných a zajímavých akcí. Výčet by byl dlouhý, proto připomenu jen ty nejvýznamnější. Od roku 2013 jsou pravidelně realizovány projekty na podporu výuky ruštiny. Z grantů jsme získaly od Fondu Russkij mir finanční prostředky ve výši více než 20 tisíc eur na kurzy ruské konverzace pro studenty i zaměstnance ZČU, ale i pro všechny zájemce z řad široké veřejnosti. Kurzy jsou realizovány každý rok, všichni zájemci se účastní zdarma a studenti bez uplatnění kreditů. Finanční prostředky z grantů dále jdou na semináře, které  zvyšují kvalifikaci učitelů ruštiny z Plzeňského a Karlovarského kraje. V Ruském centru se pravidelně konají zajímavé besedy, kulaté stoly, výstavy, česko-ruská posezení u příležitosti významných svátků či promítání filmů s následnou besedou."

Od roku 2013 Ruské centrum převzalo organizaci krajského kola festivalu ARS POETICA - Puškinův památník. Jedná se o nejdéle trvající přehlídku recitace a hudebního projevu ruských autorů. Konat se bude již 52. ročník této soutěže. Každoročně se jí účastní přes 100 žáků a studentů základních a středních škol z Plzeňského kraje a studentů ZČU.

Ruské centrum se účastní také mezinárodních akcí. Studenti Západočeské a Jihočeské univerzity dvakrát vyrazili na mezinárodní festival Přátelé, krásné je naše spojenectví!, pořádaný Fondem v roce 2014 v Bělehradě (Srbsko) a v roce 2015 v Kamčii (Bulharsko). Čtyři studenti ZČU, rusisté, byli na mezinárodní jazykové škole ve Varně (Bulharsko). Letos v září se konal v Soči 19. světový festival mládeže a studentů, kterého se zúčastnili tři studenti ZČU. Veškeré výdaje spojené s jejich cestou a pobytem v Soči hradil Fond Russkij mir.

"Velice si ceníme podpory a spolupráce s Generálním konzulátem Ruské federace v Karlových Varech a Velvyslanectvím Ruské federace v Praze. Jejich představitelé navštěvují Ruské centrum a podílejí se na organizaci některých významných akcí. V loňském roce jsem doprovázela skupinu studentů, rusistů, na osobní návštěvu Generálního konzulátu v Karlových Varech. Významná je také spolupráce s Českou asociací rusistů a Česko-ruskou společností. Jsem ráda, že s Ruským centrem spolupracují i kolegové a studenti z ostatních fakult ZČU, především z katedry ruského jazyka fakulty pedagogické," popisuje Klausová s tím, že také pro další období je připraven bohatý program činností.

Galerie


Puškinův památník

Ukázky ruských tanců

Seminář pro učitele

Výuka v RC

Ústav jazykové přípravy

Mgr. Vlasta Klausová

12. 12. 2017


Martin Fusek hovořil o uvádění výsledků vědy do praktického života

Beseda Veřejnost Věda

Fakulta filozofická

12. 02. 2019

Studentky Fakulty zdravotnických studií navštívily školku pod záštitou ZČU

Beseda Spolupráce Studenti

Fakulta zdravotnických studií

18. 02. 2019

Darujte knihu seniorům

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Univerzitní knihovna

05. 02. 2019