Děkan Fakulty filozofické David Šanc byl inaugurován

Ve středu 7. února se v obřadní síni Magistrátu města Plzně uskutečnila inaugurace děkana Fakulty filozofické ZČU Davida Šance.
Davida Šance zvolil Akademický senát Fakulty filozofické kandidátem na děkana v srpnu loňského roku. Do funkce byl rektorem jmenován v listopadu. Ve vedení fakulty vystřídal svého předchůdce Pavla Vařeku.

Za velmi důležitou oblast považuje děkan David Šanc internacionalizaci, a to ve smyslu podpory studentských a učitelských mobilit i začleňování filozofické fakulty do mezinárodních projektů a týmů. Společně s dalšími členy vedení fakulty chce také upevňovat povědomí o nezastupitelné roli humanitního a společenskovědního vysokoškolského vzdělávání pro stabilitu a kultivaci společnosti.

PhDr. David Šanc, Ph.D (*1978) vystudoval sociální a kulturní antropologii a politologii na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 2007 zde působil jako odborný asistent na katedře politologie a mezinárodních vztahů, přičemž od roku 2012 byl vedoucím katedry. Od roku 2007 vykonával funkci proděkana fakulty pro studijní záležitosti. Ve své pedagogické a vědecké činnosti se zaměřuje na témata související s politickou geografií, geopolitikou a regionalismem.


Galerie


Fakulta filozofická

Šárka Stará

08.02.18


Studenti i zaměstnanci mají stále možnost přispět k vylepšení kampusu ZČU na Borech


Celouniverzitní

567

08.02.18


Knihovna uspořádala česko-německý workshop k problematice elektronických informačních zdrojů


Univerzitní knihovna

58

15.02.18


Děkany pedagogických fakult přijal primátor Martin Zrzavecký


Fakulta pedagogická

0

22.02.18