Na Fakultě pedagogické se uskuteční přednáška docenta Janíka o pedagogické profesionalitě

V rámci řešení projektu Zvyšování kvality pregraduálního vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni se 10. května uskuteční přednáška Tomáše Janíka z Masarykovy univerzity v Brně.
Přednáška se uskuteční od 14 do 15 hodin v budově FPE na Klatovské třídě (KL 302) a nese název Pátrání po podstatě pedagogické profesionality. Přednášející se během ní bude snažit najít odpověď na otázku, v čem spočívá podstata profesionality učitelů.

Na základě porovnání učitelství s jinými profesemi je vyvozena teze, že podstatou učitelské profesionality je její vícerozměrnost. Znamená to, že platí bonmot, že např. učitel češtiny je češtinářem a učitelem v jedné osobě. Motiv propojení oborového (obsahového) s učitelským (didaktickým) je vystižen v konceptu tzv. didaktických znalostí obsahu, jenž je jedním z pilířů transdisciplinární didaktiky. Transdisciplinární didaktika je rozvíjena jako akademicky založená profesní disciplína pro učitele, jejíž ambicí je propojovat obory (obsahy) napříč učitelským vzděláváním. Díky tomu umožňuje učinit zadost specifické povaze pedagogické profesionality a nabízí se k využití v přípravném a dalším vzdělávání učitelů.

Doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. absolvoval obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy a doktorské studium a habilitační řízení v oboru Pedagogika na Pedagogické fakultě MU v Brně, kde vede Institut výzkumu školního vzdělávání a je proděkanem pro výzkum a akademické kvalifikace. V letech 2009 až 2011 souběžně pracoval ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze, kde vedl celonárodní výzkum kurikulární reformy. V letech 2010 až 2016 byl členem odborné skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii a následně předsedou pracovní skupiny pro oborové didaktiky Akreditační komise. V letech 2015 až 2017 působil v poradním týmu ministryně školství. Odborně se zaměřuje na problematiku reforem ve vzdělávání, učitelské profesionalizace, kurikula a vyučování a učení. Na Pedagogické fakultě MU vyučuje metodologii vědecké práce, komparativní pedagogiku a didaktiku.

Fakulta pedagogická

Veronika Forstová

03.05.18


Fakulta pedagogická pořádá semináře o inkluzivním vzdělávání


Fakulta pedagogická

32

19.10.18


Fakulta ekonomická ZČU zahájila společný semestrální kurz se studenty z východního Bavorska


Fakulta ekonomická

28

18.10.18


Astronomický seminář otevře okna vesmíru dokořán


Fakulta pedagogická

23

19.10.18