FAV získala akreditaci nového programu Územní plánování

Studenti čtyřletého bakalářského programu budou moci na Fakultě aplikovaných věd ZČU pokračovat v navazujícím studiu.

Bakalářský program Územní plánování patří do oblasti vzdělávání Stavebnictví a jeho absolventi se uplatňují například v projekčních organizacích, urbanistických ateliérech či ve společnostech zabývajících se investiční výstavbou. Zcela novým, stejnojmenným navazujícím programem vychází Fakulta vstříc setrvalé poptávce po odbornících s úplným magisterským vzděláním. Akreditaci získal na dobu pěti let.

Absolventi navazujícího programu obdrží  po 1,5 roku studia v prezenční formě titul Ing. Prohloubí si znalost technických a technologických aspektů územního plánování, získají potřebné znalosti a dovednosti pro práci v oboru, absolvují vyvážený podíl technických i humanitních předmětů, a to jak teoretických, tak praktických. Jedná se tedy o moderní multidisciplinární program kladoucí důraz na tvůrčí myšlení i praktické dovednosti.

Územní plánování stanovuje základní koncepci rozvoje území, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, plochy změn v krajině a plochy určené ke změně stávající zástavby, a stanovuje podmínky pro jejich využití. Velice úzce souvisí také s pořizováním široké škály prostorových informací, jejich správou, hodnocením kvality a vytěžováním pro rozhodovací procesy v území.

Studijní program se zaměřuje právě na tyto technické aspekty územního plánování. Potenciálu technické fakulty využívá v oblasti tvorby územně plánovací dokumentace nástroji geografických informačních systémů (GIS), vizualizace plánů klasickými prostředky počítačové kartografie, webových mapových služeb a především komplexního modelování staveb v pojetí standardu CEN/TC 442 informačního modelovaní staveb (Building Information Modeling - BIM) v průběhu jejich celoživotního cyklu.

Program obohatí nabídku navazujícího vzdělání na FAV po téměř pěti letech plánování a příprav. Fakulta již podle nového vysokoškolského zákona získala akreditace na zhruba pětinu z aktuálně nabízených studijních programů, na získání zbývajících se intenzivně pracuje.

Fakulta aplikovaných věd

Jana TURJANICOVÁ

30. 08. 2018


Novinář a redaktor Jindřich Šídlo vystoupil na Fakultě filozofické

Beseda Přednáška Univerzita

Fakulta filozofická

13. 05. 2019

Na Fakultě pedagogické hostovaly odbornice z Jelabužského institutu. Téma? Inkluze

Přednáška Spolupráce Univerzita

Fakulta pedagogická

16. 05. 2019

Obnovená spolupráce s lázněmi pomůže studentům Fakulty zdravotnických studií

Spolupráce Studenti Studium

Fakulta zdravotnických studií

20. 05. 2019