Čtyři kroky při pedagogickém výzkumu a vedení kvalifikačních prací

17 January

17. ledna, 09:00

Fakulta pedagogická, Chodské nám. 1, místnost CH 204

Studenti Zaměstnanci

S přednáškou věnovanu pedagogickému výzkumu vystoupí odborník v oblasti pedagogiky Jiří Mareš z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Určeno pro: studenty, zaměstnance

Přednáška bude mít čtyři části. První bude věnována počátečnímu kroku, kterým (po volbě výzkumného tématu) začíná každý výzkum: zpracovat přehled současných domácích i zahraničních poznatků o zvoleném výzkumném tématu. Druhá část přednášky se soustředí na doporučení o tom, jak připravit empirickou část práce; jak koncipovat výzkum a v čem jsou častá úskalí. Třetí část přednášky bude ilustrací výzkumných metod: Jiří Mareš auditoriu představí využití případových studií jako nástroje pedagogického výzkumu. Jde o postup, který v naší republice zatím není příliš běžný. Poslední, čtvrtá část se soustředí na téma, o němž se sice na vysokých školách hodně mluví, ale konsensus je v nedohlednu: jak správně hodnotit kvalitu studentských kvalifikačních prací.

Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., vystudoval Pedagogickou fakultu UK Praha – učitelství oborů matematika-výtvarná výchova. Už během studia si ho získala psychologie: pracoval jako pomocná vědecká síla na katedře psychologie. Studium ukončil v r. 1968 s červeným diplomem. Na základě konkurzu byl v září 1968 přijat do interní aspirantury v Pedagogickém ústavu J. A. Komenského ČSAV Praha do oddělení pedagogické psychologie (kandidátskou práci obhájil v r. 1975). V říjnu 1976 nastoupil na Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové jako samostatný vědecký pracovník. Po roce 1989 přešel na Katedru sociálního lékařství LF UK do nově zřizovaného oddělení společenských věd. V r. 2000 získal před vědeckou radou Univerzity Karlovy vědecko-pedagogický titul profesor pro obor pedagogická psychologie. Ohlas publikací: WOS 67; SCOPUS 78; Google Scholar 5190; H-index = 5.

Vybrané publikace:

Mareš, J. (2012). Posttraumatický rozvoj člověka. Praha: Grada, 200 s. ISBN 978-80-247-3007-3

Mareš, J.; Ježek, S. (2012). Klima školní třídy – dotazník pro žáky. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 39 s. ISBN 978-80-87063-79-8.

Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 704 s. ISBN 978-80-262-0174-8.

Mareš, J. (2013). Nevhodné chování učitelů k žákům a studentům. Studia Paedagogica, 18 (1), 7-36.

Mareš, J. (2016). Jaké jsou role učitele v e-learningu? Pedagogika, 66 (2), 179-205.

Mareš, J. (2016). Zkoumání procesů a struktur ve výukové komunikaci: historie a současnost. Pedagogika, 66 (3), 250-289

Přednáška se uskuteční v rámci projektu Zvyšování kvality pregraduálního vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni CZ.02.3.68/0.0/16_038/0006677, klíčová aktivita IIb – Mentoring začínajících učitelů v oblasti didaktických kompetencí potřebných pro vedení (oponování) seminárních a kvalifikačních prací.

Fakulta pedagogická

Šárka Stará

17. 01. 2019, 09:00


08 July
Univerzita Veřejnost Výstava

České hrdinky v Galerii Ladislava Sutnara

Galerie Ladislava Sutnara


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

08. 07. 2020, 18:00

28 September
Spolupráce Veřejnost Výstava

Výstava výsledků projektu Peregrinus Silva Bohemica (1. 8. - 28. 9.)

Galerie Kvilda, budova obecního úřadu, Kvilda 17


Fakulta aplikovaných věd

28. 09. 2020, 18:00

23 September
Seminář Veřejnost Výstava

10. ročník Jaderných dnů

Budova Fakulty strojní, Univerzitní 22, Plzeň 301 00


Fakulta strojní

23. 09. 2020, 09:00