Vedení Západočeské univerzity má nové členy

Tisková zpráva Univerzita Zaměstnanci

Funkci prorektora pro studijní a pedagogickou činnost od ledna vykonává Blanka Šedivá, zcela nově bude zřízen post prorektorky pro internacionalizaci. Ke změně dochází i v obsazení místa kvestora.

V souladu se záměrem, o kterém informoval rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček Akademický senát ZČU bezprostředně před svým zvolením do druhého funkčního období, dochází v prvních měsících roku 2019 ke změnám ve vedení univerzity.

Prorektorkou pro studijní a pedagogickou činnost je od začátku ledna RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D. Na ZČU působí jako akademický a výzkumný pracovník od roku 1997, nejprve na katedře statistiky a operačního výzkumu Fakulty ekonomické, od roku 2001 na katedře matematiky Fakulty aplikovaných věd. Hlavním cílem prorektorky Blanky Šedivé pro následující období je získání institucionální akreditace pro ZČU, na čemž společně s ní nadále spolupracuje i její předchůdce Ladislav Čepička.

Za jednu z největších výhod ZČU považuje Blanka Šedivá její pestrost a možnost rozvíjet v rámci akademického prostředí mezioborovou výměnu poznatků. Společné sdílení myšlenek a názorů podle ní vytváří skvělé předpoklady pro nacházení inspirativních a inovativních přístupů.  „Naši budoucí absolventi mohou ve světě plném změn uspět pouze tehdy, pokud při jejich vzdělávání překročíme hranice uzavřených tradičních oborů a nabídneme jim v rámci studia i příležitost k mezioborovému dialogu a interdisciplinární spolupráci,“ říká prorektorka Blanka Šedivá.

S cílem posílit postavení Západočeské univerzity na mezinárodním poli a vytvořit k tomu příznivé univerzitní prostředí, bude na ZČU zřízena pozice prorektorky pro internacionalizaci. Vykonávat ji bude Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA, která do této funkce nastoupí 1. března.

Dita Hommerová pracuje od roku 2003 jako odborná asistentka na katedře marketingu, obchodu a služeb Fakulty ekonomické. Od roku 2017 spolupracuje s Institutem pro udržitelnost v technice a hospodářství na Východobavorské technické vysoké škole (Ostbayerische Technische Hochschule – OTH) Amberg – Weiden. Na přelomu let 2007 a 2008 vyučovala šest měsíců na Univerzitě aplikovaných věd v bavorském Hofu. Ve spolupráci se zahraničními univerzitami Dita Hommerová připravuje kurzy, workshopy, konference i double degree studijní programy. Má také mnohaleté zkušenosti s projektovým managementem na národní a mezinárodní úrovni.

Internacionalizace je podle Dity Hommerové reakcí vysokých škol na to, že žijeme v globalizovaném světě. „Abychom dosáhli špičkové akademické úrovně, je nezbytně nutné se otevřít a vytvořit síť pro vzájemné porozumění a mezikulturní učení, tedy stabilní internacionální univerzitní prostředí, které nám a našim studentům umožní získávat dovednosti a kompetence potřebné v 21. století,“ konstatuje Dita Hommerová. Dodává, že míra internacionalizace je jedním z kritérií úspěšnosti vysokých škol u nás i v zahraničí a stává se i hodnoticím ukazatelem ze strany některých institucí, jako je např. Národní akreditační úřad, ale i ze strany veřejnosti, zájemců o studium a zahraničních partnerů.

Mezi cíle Dity Hommerové patří zkvalitnění péče o příchozí zahraniční studenty a pracovníky, podpora mobilit akademických pracovníků, příprava koncepce mezinárodního prostředí ve spolupráci s městem Plzní a Plzeňským krajem, které přiláká zahraniční zájemce o studium.  Zaměřit se chce také na získání excelentních vědeckých pracovníků ze zahraničí a na vytvoření společné studijní nabídky se zahraničními partnery a studijní nabídky v cizím jazyce.

Po čtyřech letech na vlastní žádost odchází z pozice kvestora ZČU Petr Beneš. Na jeho místo nastoupí od 1. února Mgr. Marta Kollerová, dosavadní vedoucí kanceláře rektora, která ve výběrovém řízení obstála nejlépe ze tří přihlášených uchazečů. Marta Kollerová vystudovala Fakultu filozofickou ZČU, v letech 20012007 působila na fakultě jako tajemnice, v letech 20072008 pracovala na rektorátu jako vedoucí odboru pro vědu a výzkum. V roce 2012 se vrátila na Fakultu filozofickou, kde zastávala funkci tajemnice katedry politologie. Během své pracovní kariéry působila Marta Kollerová jako projektová manažerka řady projektů ZČU, základních škol a firem. Vedoucí kanceláře rektora byla od roku 2016.

Galerie


Blanka Šedivá.

Dita Hommerová.

Marta Kollerová.

Celouniverzitní

Šárka Stará

31. 01. 2019


Nevytvářejme si vztah k distančnímu vzdělávání podle nouzového stavu, upozorňuje Lucie Rohlíková

COVID-19 Studium Univerzita

Odbor celoživotního vzdělávání

08. 06. 2020

Nejlepší současná grafická umělecká tvorba je v Galerii Ladislava Sutnara

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

16. 06. 2020

ZČU nezapomíná na odkaz letců a zve na výstavu do mázhausu radnice

Univerzita Veřejnost Výstava

Celouniverzitní

05. 06. 2020