Národní identita ve sjednocené Evropě

16 October

16. října, 09:30

budova ZČU, Jungmannova 1, aula JJ221

Další vzdělávání Konference Veřejnost

Plzeňské biskupství a Západočeská univerzita v Plzni pořádají konferenci s názvem Národní identita ve sjednocené Evropě. Uskuteční se u příležitosti 80. výročí vlasteneckého kázání Mons. Bohumila Staška u svatého Vavřince u Domažlic. Na konferenci vystoupí řada významných hostů.

Vstup: volný
Určeno pro: studenty, akademiky, veřejnost

Konference chce nejprve připomenout postavu římskokatolického kněze a politika Bohumila Staška a jeho odvážné vlastenecké kázání ze 13. srpna 1939, ve kterém nepřímo napadl okupaci Československa. Na základě tohoto kázání a pro svou protinacistickou činnost byl Stašek 1. září 1939 zatčen a do konce války vězněn v koncentračním táboře Dachau.

Příspěvky konference se však nechtějí zaměřovat jen na minulost, ale především si kladou otázky týkající se dneška, jelikož politický a společenský kontext se od doby Staškova kázání značně změnil:

Jak je dnes možné rozlišit autentické vlastenectví od nesprávných forem nacionalismu a národovectví? Toto rozlišení je důležité: Na jedné straně se setkáváme s vyhroceným individualismem a s nezájmem o věci veřejné v naší zemi a na druhé straně se zdůrazňováním češství na základě vymezování se proti jiným kulturám a skupinám obyvatel. Název konference pak otvírá důležitou otázku po našem v členství v Evropské unii, kterou někteří považují za ohrožení naši politické samostatnosti, nebo dokonce národní identity. Jsou tyto obavy oprávněné? Co je naší národní identitou a jak je možné ji zachovat a rozvíjet jako součást dnešní Evropy?

S těmito otázkami je spjata další oblast zaměření konference. Staškovo vlastenectví je vyhroceně katolické, opírá se především o svatováclavský kult jako o základní kámen české národní identity. Je otázka, zda toto téma je živé v dnešní české společnosti. Přesto slyšíme stále více o potřebě znovuobjevení „křesťanských kořenů“ českého národa. V čem jsou tyto ideje nosné a v čem problematické?

Program

  9.30   Zahájení – plzeňský biskup Tomáš Holub a rektor ZČU Miroslav Holeček
  9.45   Stanislav Balík: Staškovo pojetí národa a vlasti v dnešním pohledu
10.15   Diskuse
10.30   Tomáš Machula: Vztah k národu v kontextu ordo caritatis
11.00   Diskuse + přestávka na kávu
11.45   Tomáš Halík: České křesťanství mezi katolicitou a nacionalismem
12.15   Diskuse
12.30   Pauza na oběd
14.00   Petr Krčál, Vladimír Naxera: Obrana „národa“ prostřednictvím „křesťanských hodnot“ - „Křesťanská“ argumentace politických populistů v nejateističtějším státě Evropy
14.30   Diskuse
14.45   Pavel Fischer: Občan České republiky a současné výzvy evropské spolupráce
15.15   Diskuse
15.30   Zakončení


Na konferenci vystoupí:

Prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně

„Staškovo pojetí národa a vlasti v dnešním pohledu“
V jakém kontextu Mons. Stašek přednesl své legendární kázání? Kde pramenil jeho hluboký vztah k národu a vlasti? A jak to souviselo s tehdejší podobou katolické církve? Jsou tyto osmdesát a více let staré okolnosti přenositelné do součanosti? Na tyto a další podobné otázky se pokusíme hledat odpovědi.

Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

„Vztah k národu v kontextu ordo caritatis“
Pojem národa není jednoznačný, ale analogický. Existují různé koncepce národa, které hrají na různých místech a v různých dobách odlišné role. Po praktické stránce je zásadní vyjasnit to, co se od člověka očekává jako závazek či povinnost vůči svému národu, případně otázka, jaký je náležitý vztah k národu v kontextu celé řady jiných vztahů k jednotlivým lidem a různým typům společenství (definovaného příbuzensky, lokálně, nábožensky či profesně). Odpovědi budou samozřejmě souviset s výchozím pojetím národa.

Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. dr. h. c., Univerzita Karlova v Praze

„České křesťanství mezi katolicitou a nacionalismem"
Katolicita (univerzalita) křesťanství je neslučitelná s nacionalismem (národním sobectvím a provincionalismem). Katolicita však není uniformita, nýbrž organická jednota v různosti a vzájemné kompatibilitě. Evangelizace, hlavní úkol církve, znamená inkulturaci víry. Ta předpokládá porozumění a respekt k lokálním kulturám. Specifickým rysem českého katolicismu je úcta k národním patronům: tyto archetypální postavy představují "křesťanství s mnoha lidskými tvářemi", s osobními příběhy víry, vetkanými do dějinného příběhu národa. Příkladem byla iniciativa Desetiletí duchovní obnovy národa, vztažená k postavě sv. Vojtěcha jako symbolu našeho evropanství a snahy o ekumenické chápání Jana Husa.

PhDr. Petr Krčál, PhD. a PhDr. Vladimír Naxera, PhD., Západočeská univerzita v Plzni

„Obrana 'národa' prostřednictvím 'křesťanských hodnot': Křesťanská' argumentace politických populistů v nejateističtějším státě Evropy"
Takzvaná „migrační krize“ je v posledních letech traktovaným společenským tématem a bez ohledu na reálnou nepřítomnost migrantů v České republice anti-imigrační rétorika zakořenila v programatice, proslovech a prohlášeních politických představitelů napříč celým politickým spektrem, především ale u zástupců pravicově populistických stran. Tito politici často operují s kategoriemi „českého národa“, chápaného jako národ založený na „křesťanských hodnotách“ a s nutností tyto hodnoty chránit před cizorodým elementem. Populisté však kategorie národa a křesťanských hodnot využívají jako prázdné skořápky (resp. empty signifiers v pojetí E. Laclaua). Vyprázdněnost termínu křesťanské hodnoty je spojená i s nízkou mírou religiozity české společnosti. Příspěvek se zaměří na analýzu odkazů ke křesťanským hodnotám a ochraně národa v programech a proslovech vybraných (ne)politických aktérů.

Mgr. Pavel Fischer, senátor České republiky

„Občan České republiky a současné výzvy evropské spolupráce"
Politický zápas současnosti má své historické, kulturní a duchovní kořeny. Dokud je nevezmeme v úvahu, naše společnosti zůstávají zranitelné, a to především vůči těm nejvážnějším bezpečnostním hrozbám dnešní doby. Má-li se něco změnit, nepomůže ani nová instituce, ani nová ideologie, ani volební kampaň nebo další summit evropských lídrů. Rozhodne občan, který půjde s kůží na trh.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

16. 10. 2019, 09:30


30 June

UL 601 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

30. 06. 2020, 09:00

18 November
Studenti Univerzita Zaměstnanci

Slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU

kampus ZČU, Bory


Celouniverzitní

18. 11. 2020, 00:00

22 September

Rok jedna

kampus ZČU, Bory


Celouniverzitní

22. 09. 2020, 00:00