Od loňského dubna vybavila ZČU laboratoře a posluchárny za více než 142 milionů korun

Spolupráce Studium Univerzita

Studenti Západočeské univerzity v Plzni využívají modernizované vybavení učeben a laboratoří i nové přístroje a zařízení, a to díky realizaci projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU. Ten byl spolufinancován z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Univerzita v rámci projektu nakoupila od loňského dubna do letošního září výukové vybavení v celkové hodnotě 142,6 milionů korun.

Cílem celouniverzitního projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU, pracovně označeného „Nábyteček“, bylo zvýšení kvality vzdělávacího prostředí modernizací a doplněním vybavení, zejména počítačových a jazykových učeben, studoven, přednáškových sálů, univerzitní knihovny atd.

Projekt byl realizován od začátku dubna 2018 do září 2019 a byl spolufinancován z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Západočeská univerzita získala na modernizaci výukového vybavení maximální možný objem finančních prostředků dosahující 142,6 mil. Kč. Za peníze byl pořízen např. nábytek s vyšším ergonomickým standardem, technologicky vyspělejší informační a komunikační infrastruktura nebo nové elektronické informační zdroje.

K vyšší kvalitě výuky dále přispělo pořízení specifického a úzkoprofilového vybavení, které bakalářským a magisterským studentům umožňuje kontakt s aktuální technologickou špičkou v daných oborech a zvyšuje tak jejich uplatnitelnost na trhu práce. Studenti Fakulty zdravotnických studií (FZS) mají k dispozici virtuální pitevní stůl, sloužící pro praktická cvičení při výuce anatomie, fyziologie a patologie. Dále byl pořízen špičkový skiagrafický přístroj, umístěný v nedávno představeném simulačním centru FZS v Kollárově ulici. Plně funkční skiagraf, pro výukové účely s deaktivovaným RTG zářením, umožňuje rozvíjet praktické dovednosti studentů oboru Radiologický asistent v provádění projekčních technik při vyšetřování pacientů.

Fakulta strojní v rámci uvedeného projektu získala např. kolaborativního robota a aerodynamický výukový tunel. „Účelem nedávno vybudovaného aerodynamického výukového tunelu je doplnit teoretické znalosti získané na přednáškách a cvičeních praktickými ukázkami. Díky moderním měřicím metodám se studenti mohou seznámit s ději, které člověka provázejí na každém kroku, ale které si z důvodu neviditelnosti vzduchu neuvědomujeme. Studenti tak vidí např. obtékání části karosérie, komínu nebo leteckého křídla,“ vysvětluje Pavel Žitek z Fakulty strojní.

Fakulta aplikovaných věd má díky projektu k dispozici elektrický zdroj umožňující variabilní bipolární naprašování tenkých vrstev. "Elektrický zdroj umožňující variabilní asymetrické a symetrické režimy bipolárního naprašování využíváme k praktické části výuky předmětů v rámci navazujícího magisterského studijního programu Aplikované vědy a informatika, konkrétně pak oboru Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství. Zařízení zásadním způsobem napomáhá pochopení složitých vztahů a dějů ve výbojovém vysokovýkonovém pulzním plazmovém výboji," hodnotí přínos zakoupeného přístroje garant předmětu Fyzikální technologie vytváření povrchových vrstev Jiří Čapek z Fakulty aplikovaných věd.

Fakulta pedagogická díky projektu zrekonstruovala aulu v budově ve Veleslavínově ulici. Fakulta elektrotechnická pořídila z projektu například vybavení pro pokročilé 3D modelování. Fakulta filozofická získala tlumočnické boxy, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara zase lepičky knižních hřbetů a mechanickou řezačku papíru, tedy zařízení pro práci s papírem a knižní vazbou, potřebné především pro výuku v oboru Kniha a tvarování papíru. Také fakulty právnická a ekonomická s využitím finančních projektu Nábyteček modernizovaly své hardwarové a softwarové vybavení.

„Jsem velmi rád, že se projekt podařilo realizovat v maximální finanční alokaci. Modernizace výukových prostor a vybavení byla finančně velmi nákladná a bez získaného grantu z prostředků OP VVV by nebylo možné ji v takto velkém rozsahu a objemu provést. Realizací celouniverzitního projektu Nábyteček došlo k významné modernizaci výukového vybavení napříč studijními programy a součástmi ZČU. Cílová skupina bakalářských a magisterských studentů tím získala přístup k výukovému vybavení vyšší kvalitativní úrovně,“ uzavírá manažer projektu Martin Kubata z Projektového centra ZČU.

Celých 80 % celkových způsobilých výdajů projektu univerzita proinvestovala již v minulém roce – od 1. dubna do 31. srpna 2018. Projekt byl ukončen 30. září 2019 a má pětiletou udržitelnost výstupů. 

Galerie


FAV/zdroj umožňující variabilní bipolární naprašování tenkých vrstev

FDULS/stroj pro práci s papírem a knižní vazbou

FST/aerodynamický výukový tunel

FST/aerodynamický výukový tunel

FZS/skiagrafický přístroj

FZS/virtuální pitevní stůl

FZS/virtuální pitevní stůl

Celouniverzitní

Šárka Stará

05. 12. 2019


Ústav jazykové přípravy pomůže s angličtinou dětem i učitelům

covid-19 Tisková zpráva Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

13. 11. 2020

Pomůcky z Fakulty zdravotnických studií budou pomáhat na porodním sále v Klatovské nemocnici

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

20. 11. 2020

Věřím, že se studenti přizpůsobí větším nárokům a všechno zvládnou, říká prorektorka Blanka Šedivá

covid-19 Etika Studenti

Celouniverzitní

12. 11. 2020