Od loňského dubna vybavila ZČU laboratoře a posluchárny za více než 142 milionů korun

Spolupráce Studium Univerzita

Studenti Západočeské univerzity v Plzni využívají modernizované vybavení učeben a laboratoří i nové přístroje a zařízení, a to díky realizaci projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU. Ten byl spolufinancován z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Univerzita v rámci projektu nakoupila od loňského dubna do letošního září výukové vybavení v celkové hodnotě 142,6 milionů korun.

Cílem celouniverzitního projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU, pracovně označeného „Nábyteček“, bylo zvýšení kvality vzdělávacího prostředí modernizací a doplněním vybavení, zejména počítačových a jazykových učeben, studoven, přednáškových sálů, univerzitní knihovny atd.

Projekt byl realizován od začátku dubna 2018 do září 2019 a byl spolufinancován z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Západočeská univerzita získala na modernizaci výukového vybavení maximální možný objem finančních prostředků dosahující 142,6 mil. Kč. Za peníze byl pořízen např. nábytek s vyšším ergonomickým standardem, technologicky vyspělejší informační a komunikační infrastruktura nebo nové elektronické informační zdroje.

K vyšší kvalitě výuky dále přispělo pořízení specifického a úzkoprofilového vybavení, které bakalářským a magisterským studentům umožňuje kontakt s aktuální technologickou špičkou v daných oborech a zvyšuje tak jejich uplatnitelnost na trhu práce. Studenti Fakulty zdravotnických studií (FZS) mají k dispozici virtuální pitevní stůl, sloužící pro praktická cvičení při výuce anatomie, fyziologie a patologie. Dále byl pořízen špičkový skiagrafický přístroj, umístěný v nedávno představeném simulačním centru FZS v Kollárově ulici. Plně funkční skiagraf, pro výukové účely s deaktivovaným RTG zářením, umožňuje rozvíjet praktické dovednosti studentů oboru Radiologický asistent v provádění projekčních technik při vyšetřování pacientů.

Fakulta strojní v rámci uvedeného projektu získala např. kolaborativního robota a aerodynamický výukový tunel. „Účelem nedávno vybudovaného aerodynamického výukového tunelu je doplnit teoretické znalosti získané na přednáškách a cvičeních praktickými ukázkami. Díky moderním měřicím metodám se studenti mohou seznámit s ději, které člověka provázejí na každém kroku, ale které si z důvodu neviditelnosti vzduchu neuvědomujeme. Studenti tak vidí např. obtékání části karosérie, komínu nebo leteckého křídla,“ vysvětluje Pavel Žitek z Fakulty strojní.

Fakulta aplikovaných věd má díky projektu k dispozici elektrický zdroj umožňující variabilní bipolární naprašování tenkých vrstev. "Elektrický zdroj umožňující variabilní asymetrické a symetrické režimy bipolárního naprašování využíváme k praktické části výuky předmětů v rámci navazujícího magisterského studijního programu Aplikované vědy a informatika, konkrétně pak oboru Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství. Zařízení zásadním způsobem napomáhá pochopení složitých vztahů a dějů ve výbojovém vysokovýkonovém pulzním plazmovém výboji," hodnotí přínos zakoupeného přístroje garant předmětu Fyzikální technologie vytváření povrchových vrstev Jiří Čapek z Fakulty aplikovaných věd.

Fakulta pedagogická díky projektu zrekonstruovala aulu v budově ve Veleslavínově ulici. Fakulta elektrotechnická pořídila z projektu například vybavení pro pokročilé 3D modelování. Fakulta filozofická získala tlumočnické boxy, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara zase lepičky knižních hřbetů a mechanickou řezačku papíru, tedy zařízení pro práci s papírem a knižní vazbou, potřebné především pro výuku v oboru Kniha a tvarování papíru. Také fakulty právnická a ekonomická s využitím finančních projektu Nábyteček modernizovaly své hardwarové a softwarové vybavení.

„Jsem velmi rád, že se projekt podařilo realizovat v maximální finanční alokaci. Modernizace výukových prostor a vybavení byla finančně velmi nákladná a bez získaného grantu z prostředků OP VVV by nebylo možné ji v takto velkém rozsahu a objemu provést. Realizací celouniverzitního projektu Nábyteček došlo k významné modernizaci výukového vybavení napříč studijními programy a součástmi ZČU. Cílová skupina bakalářských a magisterských studentů tím získala přístup k výukovému vybavení vyšší kvalitativní úrovně,“ uzavírá manažer projektu Martin Kubata z Projektového centra ZČU.

Celých 80 % celkových způsobilých výdajů projektu univerzita proinvestovala již v minulém roce – od 1. dubna do 31. srpna 2018. Projekt byl ukončen 30. září 2019 a má pětiletou udržitelnost výstupů. 

Galerie


FAV/zdroj umožňující variabilní bipolární naprašování tenkých vrstev

FDULS/stroj pro práci s papírem a knižní vazbou

FST/aerodynamický výukový tunel

FST/aerodynamický výukový tunel

FZS/skiagrafický přístroj

FZS/virtuální pitevní stůl

FZS/virtuální pitevní stůl

Celouniverzitní

Šárka Stará

05. 12. 2019


Musíme uhájit povinnou školní docházku, říká rektor ZČU Miroslav Holeček

Studium Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

19. 05. 2020

Menza na Borech znovu otevírá, zatím jen v omezeném provozu

COVID-19 Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

15. 05. 2020

Už plánujeme, jak se potkáme a navštívíme, říká studentka o Erasmu, který přerušil koronavirus

COVID-19 Studenti Studium

Fakulta ekonomická

13. 05. 2020