Studenti ze čtyř fakult navrhovali elektrické vozítko, automatický dopravník i autonomní tramvaj

Spolupráce Studenti Univerzita

Autonomní tramvajové vozidlo pro dynamicky řízenou tramvaj, elektricky poháněné vozítko a trayserver ke vstřikolisu, taková byla zadání 16. ročníku výukového projektu DESING+. Zapojili se do něj studenti ze čtyř fakult Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), kteří vytvořili osm mezifakultních studentských týmů a během zimního semestru zpracovávali vždy jedno z uvedených témat zadaných průmyslovými podniky. Ve dnech 12. a 13. února předvedli studenti své návrhy odborným porotám. Nejlepší týmy představí již tradičně své projekty začátkem dubna na mezinárodním workshopu DESING+.

„Propojení univerzitní a průmyslové sféry má velkou budoucnost,“ řekl při zahájení studentských prezentací děkan Fakulty strojní Milan Edl s tím, že projekt studentům umožňuje blíže se seznámit s jinými obory a podporuje týmovost. „Na řešení témat pracují studenti z různých fakult, kteří jsou vedeni k tomu najít si v průběhu řešení k sobě cestu a komunikovat spolu. To je něco, co je čeká i v pracovním životě,“ připomněl Milan Edl. Prorektorka Dita Hommerová navíc ocenila, že studenti se scházejí a řeší odborná témata do značné míry i nad rámec svých studijních povinností.

„Pokud vím, jedná se o ojedinělý projekt, v němž studenti propojují konstrukční schopnosti a kreativitu, učí se spolupracovat i řešit se zástupci firem jejich aktuální odborné problémy,“ říká profesor Stanislav Hosnedl, který na ZČU interdisciplinární projekt DESING+ před 16 lety na katedře konstruování Fakulty strojní ve spolupráci s dnešním děkanem Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Josefem Mišterou založil, rozvíjí a garantuje. Podporu projektu udělením záštity každoročně vyjadřuje také rektor ZČU Miroslav Holeček.

Mladí konstruktéři z Fakulty strojní (FST), designéři z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS), odborníci na marketing z Fakulty ekonomické (FEK) i na bezpečnost a ochranu zdraví z Fakulty zdravotnických studií (FZS) spolupracovali na zadaných problémech pod vedením studentských manažerů a jejich zástupců v průběhu zimního semestru. Setkávali se pravidelně s experty ze zadavatelských firem, s nimiž konzultovali své návrhy. Odborné komise složené ze zástupců zúčastněných fakult a průmyslových podniků při závěrečných prezentacích hodnotily inovativnost a rozsah, aplikovatelnost, systematičnost a také dokumentaci a prezentaci.

Společnost Škoda Transportation studentům nabídla téma autonomní tramvaje. Dva týmy, které téma zpracovávaly, představily moderní dopravní prostředky budoucnosti. Své tramvaje bez řidiče studenti navrhli z hlediska konstrukce i designu, zohlednili přitom zdravotní a bezpečnostní aspekty i ekonomickou stránku provozu tramvaje. Produktový manažer Škody Transportation Jiří Vokoun ocenil komplexní pojetí projektu. „Líbilo se mi uvažování, kdy jste optimalizovali rozmístění podvozků tak, že jste v obloucích trati docílili vyváženého vybočení vozidla dovnitř i ven,“ pochválil jeden z týmů. „Udělali jste z tramvaje pojízdného záchranáře, který se pohybuje po městě,“ zmínil například také během hodnocení týmu, který do tramvaje umístil automatizované externí defibrilátory či SOS komunikátor. Slova chvály zaznívala i ve vztahu k designovému pojetí tramvají, a to jak k prvkům použitým uvnitř, tak k jejímu vnějšímu vzhledu.

Při hodnocení prací na téma Autonomní tramvajové vozidlo pro dynamicky řízenou tramvaj zadavatele Škoda Transportation nakonec udělila hodnotitelská komise pro vysokou kvalitu a rozsah projektů dvě první ceny. Odnesly si je týmy ve složení:

Monika Milatová (FST) – manažerka týmu, Kryštof Rozumek (FDULS) – zástupce manažerky, Jan Houba (FST), Václav Kocourek (FST), Jakub Müller (FST), Tomáš Pangerl (FST), David Muk (FDULS), Matouš Matoušek (FEK), Tomáš Formánek (FEK), Monika Mášová (FZS), Kateřina Řeháková (FZS);

Jana Lajdová (FST) - manažerka týmu, Pavel Hřídel (FST) – zástupce manažerky, Tomáš Cibulka (FDULS) – zástupce manažerky, Adam Bečvář (FST), Jakub Radkovský (FST), Tereza Machů (FDULS), David Zajíček (FEK), Josef Sýkora (FZS), Lucie Tyrpeklová (FZS)

Ze tří týmů, které zpracovávaly téma Elektricky poháněné vozítko pro provoz ve městě zadavatele Konstruktionsbüro DOSTAL a Technische Hochschule  Deggendorf, zvítězil tým ve složení: Tomáš Blacký (FST) – manažer týmu, Lukáš Maryška (FDULS) – zástupce manažera, Jan Cajthaml (FST), David Fajt (FST), Mikola Pilkevych (FST), Daniel Pokorný (FST), Veronika Kaplanová (FEK), Marie Kasalová (FZS).

Na tématu Trayserver ke vstřikolisu zadavatele Engel strojírenská pracovaly tři týmy studentů. Pro firmu, známou jako výrobce vstřikovacích lisů na plasty a pryž, měli studenti navrhnout speciální automatický dopravník, který umí sám manipulovat s plastovými paletkami, používanými například při výrobě pouzder mobilních telefonů. Nejlépe uspěl tým ve složení: Vít Horáček (FST) – manažer týmu, Vojtěch Štajer (FDULS) – zástupce manažera, Petra Hofrichterová (FST), Jan Pompl (FST), Petra Žižková (FEK), Michaela Marešová (FEK), Daniela Kršjaková(FZS).

Kromě diplomů ZČU a certifikátů od zadavatelských firem, které si studenti každoročně odnášejí, jsou opět významným výsledkem užitné vzory a průmyslové vzory na originální části navržených řešení. Dosud jich Úřad průmyslového vlastnictví udělil 35. Odměnou pro vítězné týmy je také možnost představit své práce na mezinárodním workshopu DESING+. Ten letošní se uskuteční začátkem dubna ve Vědeckotechnickém parku v Plzni na Borských polích. Zde budou kromě vyhlášení vítězných týmů také tradičně uděleny ceny děkanů za nejlepší fakultní práce na týmových projektech.

V projektu DESING+ studenti spolupracují v oblastech konstrukce, průmyslového designu, marketingu a zdravotnictví při řešení projektů zadávaných a konzultovaných českými i zahraničními průmyslovými partnery. Od roku 2004 se projektu zúčastnilo již 1340 studentů z pěti fakult Západočeské univerzity, kteří ve více než 190 týmových projektech řešili přes 50 různých témat. Do projektu již bylo, příp. stále je zapojeno téměř 20 českých a německých průmyslových a institucionálních partnerů.

Foto: Petr Skřivánek

Galerie


Zakladatel a garant projektu DESING+ Stanislav Hosnedl.

Tým, který si nejlépe poradil s tématem trayserver ke vstřikolisu.

Studenti představili své pojetí autonomní tramvaje.

Významnou část projektů řešili designéři.

Studenti navrhli dopravní prostředky budoucnosti.

Návrhy autonomních tramvají přinesly oběma týmům 1. místo.

Při návrzích brali studenti v potaz také zdavotní a bezpečnostní hledisko.

Firma Konstruktionsbüro Dostal zadala téma Elektricky poháněné vozítko pro provoz ve městě.

Elektricky poháněné vozítko navrhovaly tři studentské týmy.

Vítězný tým, který navrhoval elektricky poháněné vozítko.

Fakulta strojní

Šárka Stará

17. 02. 2020


Desatero správného psaní (8, 9)

Etika Studenti Studium

Celouniverzitní

18. 01. 2021

Principy z oblasti Engineering Design nám pomohly vyřešit problémy, s nimiž jsme se dlouho potýkali

Přednáška Spolupráce Studium

Fakulta strojní

15. 12. 2020

Západočeská univerzita zve na Den otevřených dveří. Uskuteční se online

Studium Tisková zpráva Veřejnost

Celouniverzitní

21. 01. 2021