Výprava ze ZČU uspěla na studentské interpretační soutěži pedagogických fakult

Soutěž Studenti Úspěchy

Po dvouleté přestávce, způsobené opatřeními proti koronaviru, se od 19. do 21. května konalo celostátní kolo Studentské interpretační soutěže pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí.

Letos se organizace ujala Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a vyhlásila klání v těchto soutěžních oborech: Hra na klavír / Hra na smyčcové nástroje / Hra na ostatní nástroje/Hra na varhany / Sólový zpěv / Sbormistrovství. Kromě sbormistrovství probíhaly soutěže ve dvou kategoriích. V I. kategorii se účastnili studenti specializovaných pedagogicko-uměleckých oborů, studenti učitelství ZUŠ a studenti nebo absolventi středních nebo vysokých uměleckých škol v daném oboru. Ve II. kategorii pak studenti nespadající do I. kategorie. 

Fakultu pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni odjelo do Prahy reprezentovat celkem pět studentů z katedry hudební kultury a výchovy, z nichž někteří soutěžili i ve dvou oborech. Všichni si přivezli nějaké ocenění. 

V sólovém zpěvu zvítězili Michal Švec (I. kategorie) a Eliška Mužová (II. kategorie) a oba zazářili na koncertu vítězů na Novoměstské radnici. 

Michaela Černá (II. kategorie) získala v sólovém zpěvu čestné uznání a ve hře na klavír 2. místo a byla vlastně nejlepším českým reprezentantem, když zvítězil polský klavírista. 

Gayane Botoyan (II. kategorie) získala čestné uznání ve hře na klavír za interpretaci vlastních skladeb a třetí místo v soutěži sbormistrů. 

Štěpánka Svobodová (I. kategorie) okouzlila porotu svou hrou na saxofon a vybojovala 2. místo v oboru hra na ostatní nástroje. 

Je třeba pochválit všechny soutěžící za soustředěné a interpretačně precizní výkony. Poděkování patří také pedagogům Daniele Mandysové a Romaně Feiferlíkové a klavíristkám Galině Gvozdevské a Silvii Bradové.

Galerie


Fakulta pedagogická

Daniela Mandysová

23. 05. 2022