Univerzita slavnostně otevřela výzkumné centrum RICE

Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) bylo otevřeno ve středu 15. června za přítomnosti místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka a dalších významných hostů.

Výzkumné centrum RICE vybudovala Západočeská univerzita v Plzni s finanční podporou operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osa 2 – Regionální VaV centra. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno 29. 9. 2010, realizace projektu byla zahájena 1. 10. 2010 a ukončena 31. prosince 2015. Celkové způsobilé výdaje činí 625 mil. Kč, z toho 85 procent bylo financováno z OP VaVpI a 15 procent ze státního rozpočtu ČR. Vlastní stavba budovy započala 26. 11. 2013 a zkolaudována byla 8. 12. 2015. Centrum RICE postavilo sdružení Z+C společností Zlínstav a.s. a ENGIE (dříve COFELY) a.s.

Od vzniku myšlenky projektu RICE až do dokončení výstavby výzkumného centra uběhlo přesně deset let. Jedním z těch, který je s projektem spojen od jeho úplného začátku, je vědecký ředitel centra Zdeněk Peroutka. Podle něj stavba výzkumného centra RICE úspěšně skloubila náročné technologie s moderní architekturou. „Naše laboratoře jsou vybaveny špičkovými přístroji a unikátními technologiemi. Například v největší laboratoři, což je halová zkušebna vysokonapěťové výkonové elektroniky a dopravní techniky, je možné testovat dopravní prostředky a zařízení až do 31 kV a 4 MW. V této halové laboratoři měly světovou premiéru například rozváděče ABB UNIGEAR Digital či vysokonapěťové měniče General Electric MV6000 v plně rekuperativním provedení. Naše týmy mají k dispozici i další náročné a nákladné vybavení, například laboratoře výkonové elektroniky a inteligentních pohonů, speciální mikroskopické laboratoře, čisté prostory, laboratoře pro rentgenovou diagnostiku či mikroelektronické laboratoře, které nám umožní pracovat i na náročných projektech pro kosmický výzkum,“ popisuje Zdeněk Peroutka.

V průběhu projektu se podařilo vybudovat výjimečný výzkumný tým. „RICE na konci roku 2015 zaměstnávalo téměř 200 pracovníků a za dobu své existence se zapojilo do řešení výzkumných a průmyslových projektů s celkovým rozpočtem přes dvě miliardy korun,“ vyjmenovává Peroutka.

S výsledky práce výzkumníků RICE se můžeme setkat v běžném denním životě, například ve vozidlech městské dopravy – trolejbusech, tramvajích, hybridních či elektrických autobusech, kde se pracovníci podíleli především na vývoji pohonů a inteligentních řídicích systémů. Jeden z týmů ve spolupráci s hasiči vyvinul a v současné době testuje takzvané inteligentní hasičské obleky a rukavice vybavené různými senzory, sledujícími například teplotu, vlhkost, nebezpečné plyny a další údaje. Na základě zpětné vazby od hasičů se obleky vylepšují a dolaďují. Technologie, senzory a detektory z RICE je možné kromě integrovaného záchranného systému najít také v kosmických programech, v jaderné energetice nebo medicíně.

Centru RICE se již podařilo dosáhnout řady vynikajících výsledků. Patří mezi ně získání několika patentů včetně evropských, ocenění z mezinárodních konferencí a výstav či uveřejnění článků v nejprestižnějších odborných časopisech. Ve spolupráci s průmyslovými partnery vyvinulo úspěšné produkty, jako například modulární řídicí systém REMCS, pixelové detektory nebo už zmiňované dopravní prostředky či zásahové obleky a rukavice pro hasiče.

RICE zaměřuje svůj hlavní vědecký potenciál na „inteligentní průmyslové systémy“. Zajišťuje kompletní výzkumný cyklus od základního výzkumu přes výzkum aplikovaný až po stavbu a testování technologických demonstrátorů a prototypů. Vyvinuté a plně otestované technologie jsou následně transferovány průmyslovým partnerům. Šest výzkumných týmů se specializuje na výzkum nových koncepcí pohonů a sofistikovaných technologií pro dopravní systémy nové generace, výkonovou elektroniku a inteligentní pohony, materiálový výzkum s hlavním zaměřením na organickou elektroniku, inteligentní senzory a multisenzorové systémy, tištěnou elektroniku a flexibilní tištěné technologie, smart textilie, výzkum nových zařízení a technologií pro zvyšování účinnosti a optimalizaci výroby elektrické energie a tepla, na diagnostiku a identifikaci systémů.

Výzkumné týmy RICE spolupracují se světově uznávanými organizacemi, výzkumnými centry a univerzitami u nás i v zahraničí a podílejí se na společných projektech s významnými komerčními subjekty.


Galerie


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

16.06.16


Studenti představí zlaté učitelské ručičky


Fakulta pedagogická

14

22.03.18


Zbořte svým nápadem všechny bariéry. Máte na to tři minuty


Celouniverzitní

16

16.03.18


Posluchači Dětské technické univerzity navštívili Techmanii


Fakulta strojní

8

21.03.18