Vzpomínka na profesora Jandečku

V pátek 22. července jsme obdrželi smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš kolega, spolupracovník a vynikající odborník v oblasti technologie obrábění a programování NC strojů Karel Jandečka.

Profesor Jandečka po ukončení Střední průmyslové školy strojnické v Plzni vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni. Po získání vysokoškolského vzdělání v roce 1973 odešel do praxe. Pracoval v koncernovém podniku ŠKODA Plzeň, závodě ET Doudlevce, kde se podílel na zavádění NC strojů do výroby. V dalších letech prošel několika pracovišti ve Škodovce, kde se dále zabýval programováním NC strojů, automatizací tvorby NC programů přes počítač a racionalizací inženýrských prací. V roce 1993 odešel z firmy ŠKODA a pracoval v několika soukromých firmách, opět v oblasti automatizace tvorby NC programů. Do strojírenských podniků zavedl některé CAD/CAM systémy, které se na českém trhu v té době začaly objevovat.

V průběhu celé praxe neztratil kontakt se svojí vysokou školou a působil zde jako externí vyučující, konzultant a vedoucí diplomových prací na několika katedrách. V této době pokračoval ve svém dalším vzdělávání a v roce 1990 úspěšně ukončil aspirantské studium a získal hodnost kandidáta technických věd v oboru strojírenské technologie. Na základě jeho profesní dráhy i externí vzdělávací činnosti logicky došlo k tomu, že v roce 1996 přišel jako interní pracovník na katedru technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni.  Ihned po příchodu se ujal výuky některých odborných předmětů z oblasti programování NC strojů a zapojil se do výzkumné činnosti katedry. V průběhu své pedagogické činnosti vytvořil a garantoval několik odborných předmětů. Stal se předsedou oborové rady a garantoval doktorský studijní program na katedře. V roce 1998 habilitoval a v roce 2007 prošel jmenovacím řízením a získal titul profesora. Od roku 2000 do roku 2006 působil jako vedoucí katedry technologie obrábění.

Jeho aktivity však nezůstaly pouze na univerzitě, byl zapojen do řady odborných seskupení v rámci České republiky i v zahraničí. Profesor Jandečka je autorem několika monografií a skript týkajících se problematiky NC programování a tvorby postprocesorů. Byl řešitelem řady projektů v rámci grantových agentur v České republice i v zahraničí. Spolupracoval s univerzitami v Německu a ve Španělsku. Byl členem několika redakčních rad odborných periodik vycházejících v České republice a celorepublikových odborných komisí a uskupení.

V profesoru Jandečkovi ztrácí katedra nejen vynikajícího odborníka, ale také výborného, přátelského a chápavého člověka. Ke svým spolupracovníkům byl vstřícný, rád spolupracoval a předával zkušenosti svým mladším kolegům a studentům. Volný čas dělil mezi rodinu a svého velkého koníčka – letecké modelářství. V milovaných Žinkovech hrál v kostele na varhany a rovněž rád a dobře zpíval.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.


Fakulta strojní

Jiří Česánek

26.07.16


Sté výročí vzniku Československé republiky bude Plzeň slavit celý rok


Celouniverzitní

46

05.03.18


Fakulta elektrotechnická bude rok využívat Volkswagen e-Golf


Fakulta elektrotechnická

178

13.03.18


Fakulta strojní posiluje spolupráci se středními školami


Fakulta strojní

352

09.03.18