Studenti katedry hudební kultury se zapojili do studentské vědecké konference

V prostorách katedry hudební kultury pedagogické fakulty se v pátek 11. listopadu konala studentská vědecká konference na téma Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku. 

Cílem konference bylo zapojení studentů magisterského oboru do výzkumné činnosti katedry hudební kultury, získání zkušeností studentů s vystupováním na vědeckých konferencích nebo podobných odborných jednáních a možnost veřejné prezentace témat, která budou následně předmětem diplomových prací. Studenti získávají zkušenosti též s organizačním zajištěním činnosti týmu, s propagací a prezentací výsledků.

Studentské vědecké konference se aktivně zúčastnilo šest studentek oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy, které dlouhodobě projevují zájem o hudební výchovu a integraci hudebně výchovných činností do pedagogického procesu v mateřské nebo základní škole. Jejich příspěvky se vztahují k oblasti hudební tvořivosti dětí (M. Kimmelová, Dětská hudební tvořivost), k hudebně dramatizačním činnostem ve spojení s činnostmi pěveckými (L. Karasová, Pěvecké a hudebně dramatické činnosti dětí předškolního věku) nebo výtvarnými (L. Fleissigová, Hudebně dramatizační a výtvarné činnosti s dětmi předškolního věku). Integrace hudební výchovy do vyučovacích předmětů na 1. stupni základní školy byla tématem vystoupení R. Polákové. I. Pilecká se zabývala problematikou uplatnění zobcové flétny v hudební výchově na 1. stupni základní školy. S tématem Chodské lidové písně ve výuce na základních školách přispěla H. Jindřichová.

Vystupující a referující studentky jsou všechny z kombinované formy studia a nutno konstatovat, že svými praktickými zkušenostmi, schopností reflexe školské praxe a jejích problémů, a také osobním nasazením při tvorbě příspěvku mohou být příkladem studentům prezenčního studia. Všechna vystoupení byla přijata se zájmem a vzbudila diskusi z řad přítomných studentů a pedagogů katedry.

Úvodním slovem přispěl pan proděkan pro pedagogickou praxi Josef Kepka, konferenci řídila řešitelka grantového projektu Marie Slavíková.

Výstupem ze studentské vědecké konference bude šest diplomových prací a elektronický sborník s příspěvky referujících.

Konference se mohla uskutečnit díky grantové podpoře ZČU.Fakulta pedagogická

Marie Slavíková

16.11.16


Katedra německého jazyka zaujala na konferenci studentskou učebnicí


Fakulta pedagogická

233

15.06.18


Letní škola virtuální reality naučí, jak si udělat vlastní hru


Fakulta strojní

52

11.06.18


Studenti programu Ekonomika a management mohou i nadále získat také německý diplom


Fakulta ekonomická

51

12.06.18