Studenti katedry hudební kultury se zapojili do studentské vědecké konference

V prostorách katedry hudební kultury pedagogické fakulty se v pátek 11. listopadu konala studentská vědecká konference na téma Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku. 

Cílem konference bylo zapojení studentů magisterského oboru do výzkumné činnosti katedry hudební kultury, získání zkušeností studentů s vystupováním na vědeckých konferencích nebo podobných odborných jednáních a možnost veřejné prezentace témat, která budou následně předmětem diplomových prací. Studenti získávají zkušenosti též s organizačním zajištěním činnosti týmu, s propagací a prezentací výsledků.

Studentské vědecké konference se aktivně zúčastnilo šest studentek oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy, které dlouhodobě projevují zájem o hudební výchovu a integraci hudebně výchovných činností do pedagogického procesu v mateřské nebo základní škole. Jejich příspěvky se vztahují k oblasti hudební tvořivosti dětí (M. Kimmelová, Dětská hudební tvořivost), k hudebně dramatizačním činnostem ve spojení s činnostmi pěveckými (L. Karasová, Pěvecké a hudebně dramatické činnosti dětí předškolního věku) nebo výtvarnými (L. Fleissigová, Hudebně dramatizační a výtvarné činnosti s dětmi předškolního věku). Integrace hudební výchovy do vyučovacích předmětů na 1. stupni základní školy byla tématem vystoupení R. Polákové. I. Pilecká se zabývala problematikou uplatnění zobcové flétny v hudební výchově na 1. stupni základní školy. S tématem Chodské lidové písně ve výuce na základních školách přispěla H. Jindřichová.

Vystupující a referující studentky jsou všechny z kombinované formy studia a nutno konstatovat, že svými praktickými zkušenostmi, schopností reflexe školské praxe a jejích problémů, a také osobním nasazením při tvorbě příspěvku mohou být příkladem studentům prezenčního studia. Všechna vystoupení byla přijata se zájmem a vzbudila diskusi z řad přítomných studentů a pedagogů katedry.

Úvodním slovem přispěl pan proděkan pro pedagogickou praxi Josef Kepka, konferenci řídila řešitelka grantového projektu Marie Slavíková.

Výstupem ze studentské vědecké konference bude šest diplomových prací a elektronický sborník s příspěvky referujících.

Konference se mohla uskutečnit díky grantové podpoře ZČU.Fakulta pedagogická

Marie Slavíková

16.11.16


Navrhněte kampus snů společně s architekty. Zapojte se do procházek a workshopů


Celouniverzitní

253

16.04.18


FAV bude hostit programátorskou soutěž Catalysts Coding Contest


Fakulta aplikovaných věd

94

12.04.18


NTC chystá přednášku Jesseho Ruana o modelování lidského těla


Nové technologie - Výzkumné centrum

30

16.04.18