Katedra germanistiky a slavistiky vydala novou zahraniční publikaci

Kniha Hussitismus und Grenze/Husitství a hranice vyšla na konci října v německém nakladatelství Verlag Dr. Kovač, specializovaném na vydávání vědeckých publikací, a navazuje na konferenci, kterou katedra uspořádala v roce 2015 u příležitosti 600. výročí upálení mistra Jana Husa.

Kniha se snaží seznámit české i německé čtenáře s různými pohledy na osobnost Jana Husa, jeho dobu, problematiku husitství i na dozvuky celé této významné etapy českých, ale do určité míry i německých dějin v dnešní době. Publikace obsahuje tři inovativní aspekty: Jedná se o knihu zahrnující interdisciplinární pohled na dané téma, takže se v knize objevují statě z oblasti historie, jazykovědy, didaktiky, filmové vědy, archeologie, religionistiky ad. Dále je kniha obohacena o motiv hranice v zeměpisně-administrativním smyslu (zde zejména hranice česko-bavorské), ale rovněž hranice jako dělící náboženské, jazykové, kulturní aj. linie, která rozděluje, ale také vybízí k překonání. Posledním významným přínosem publikace je skutečnost, že jsou všechny texty v publikaci čtenáři nabídnuty jak v češtině, tak v němčině, čímž se mohou čtenáři z obou jazykových prostředí seznámit s tím, jak téma nahlížejí odborníci ze sousední země.

Editory publikace, jejíž vydání podpořilo Sdružení Ackermann Gemeinde, z.s., jsou Marina Wagnerová a Boris Blahak z katedry germanistiky a slavistiky, do publikace přispěli i další členové germanistického oddělení této katedry, ale i další odborníci z fakulty filozofické, Západočeského muzea v Plzni, německých univerzit v Řezně a Drážďanech a jiní. Záštitu nad publikací převzal František Radkovský, emeritní biskup plzeňský.

Katedra germanistiky a slavistiky fakulty filozofické tak získala nový významný příspěvek do své publikační činnosti.


Bližší informace o publikaci lze získat u M.Wagnerové na adrese mwagnero@kag.zcu.cz.


Galerie


Fakulta filozofická

Helena Horová

18.11.16


Na katedře filozofie vystoupí profesor Hamid Ekbia


Fakulta filozofická

72

05.06.18


Workshop ukázal možnosti spolupráce mezi ZČU a zaměstnavateli


Celouniverzitní

76

07.06.18


Katedra německého jazyka zaujala na konferenci studentskou učebnicí


Fakulta pedagogická

237

15.06.18