Katedra germanistiky a slavistiky vydala novou zahraniční publikaci

Kniha Hussitismus und Grenze/Husitství a hranice vyšla na konci října v německém nakladatelství Verlag Dr. Kovač, specializovaném na vydávání vědeckých publikací, a navazuje na konferenci, kterou katedra uspořádala v roce 2015 u příležitosti 600. výročí upálení mistra Jana Husa.

Kniha se snaží seznámit české i německé čtenáře s různými pohledy na osobnost Jana Husa, jeho dobu, problematiku husitství i na dozvuky celé této významné etapy českých, ale do určité míry i německých dějin v dnešní době. Publikace obsahuje tři inovativní aspekty: Jedná se o knihu zahrnující interdisciplinární pohled na dané téma, takže se v knize objevují statě z oblasti historie, jazykovědy, didaktiky, filmové vědy, archeologie, religionistiky ad. Dále je kniha obohacena o motiv hranice v zeměpisně-administrativním smyslu (zde zejména hranice česko-bavorské), ale rovněž hranice jako dělící náboženské, jazykové, kulturní aj. linie, která rozděluje, ale také vybízí k překonání. Posledním významným přínosem publikace je skutečnost, že jsou všechny texty v publikaci čtenáři nabídnuty jak v češtině, tak v němčině, čímž se mohou čtenáři z obou jazykových prostředí seznámit s tím, jak téma nahlížejí odborníci ze sousední země.

Editory publikace, jejíž vydání podpořilo Sdružení Ackermann Gemeinde, z.s., jsou Marina Wagnerová a Boris Blahak z katedry germanistiky a slavistiky, do publikace přispěli i další členové germanistického oddělení této katedry, ale i další odborníci z fakulty filozofické, Západočeského muzea v Plzni, německých univerzit v Řezně a Drážďanech a jiní. Záštitu nad publikací převzal František Radkovský, emeritní biskup plzeňský.

Katedra germanistiky a slavistiky fakulty filozofické tak získala nový významný příspěvek do své publikační činnosti.


Bližší informace o publikaci lze získat u M.Wagnerové na adrese mwagnero@kag.zcu.cz.


Galerie


Fakulta filozofická

Helena Horová

18.11.16


Český satelit má za sebou prvních dvě stě přeletů nad řídicím střediskem


Fakulta elektrotechnická

104

27.07.17


Týden letní informatiky pro dívky 2017 se letos zaměřil na počítačovou grafiku


Fakulta aplikovaných věd

50

22.08.17


Odborníci ze ZČU se podíleli na mapě dopravní intenzity Plzně


Fakulta aplikovaných věd

439

26.07.17