Akademici a studenti katedry archeologie dokumentovali v Oši archeologické nálezy

Akademičtí pracovníci katedry archeologie Fakulty filozofické, ale i studenti a doktorandi studijního programu Archeologie zdokumentovali prostřednictvím archeologických nálezů uložených v depozitářích Státní univerzity v Oši vazby centrální Asie na byzantskou, perskou a římskou říši i na další oblasti Dálného východu.

Dějištěm expedice Kyrgyzstán 2018 - Brána mezi Východem a Západem, uskutečněné od 9. do 16. června, bylo kyrgyzské město Oš, ležící na takzvané hedvábné stezce, obchodní trase spojující východní Asii s oblastí Středomoří.

„V hodnoceném sbírkovém materiálu na Státní univerzitě v Oši byly rozpoznány kamenné nástroje vytvořené člověkem před 50-30 tisíci lety, kamenné plastiky spadající do mladší doby kamenné a doby bronzové a v neposlední řadě také cenné keramické importy, tedy předměty, které sem byly doneseny díky obchodním stykům,“ vysvětluje Josef Hložek z katedry archeologie Fakulty filozofické ZČU. Tyto importy podle výzkumníků dokládají široké spektrum kulturních vlivů, formujících hmotnou kulturu na území dnešního Kyrgyzstánu v pravěku, středověku a novověku.

Ve spolupráci se Státní univerzitou v Oši se výzkumníci podílejí na dokumentaci skalních rytin dochovaných na svazích Šalamounovy hory nad městem Oš, pocházejících z doby bronzové i z doby relativně nedávné. „Etnografická pozorování dokládají, že motivy dokumentovaných skalních rytin si podržely nemalý význam také v moderní kultuře Kyrgyzstánu,“ doplňuje Josef Hložek. „Skalní rytiny však postupem času zanikají, proto bude výsledkem naší práce katalog, který je zdokumentuje,“ vysvětluje Hložek.

Členové expedice ve spolupráci s etnografy sledovali také běžný život současných kočovných populací. „Tato pozorování již dnes přináší klíčové poznatky týkající se naší minulosti,“ říká Josef Hložek.  

Navázanou intenzivní spolupráci bude katedra nadále rozvíjet nejen ve formě dalších výzkumných expedic, ale také prostřednictvím vzájemných studijních pobytů studentů archeologie a historie Západočeské univerzity v Plzni a Státní univerzity v Oši. Tato spolupráce by měla v blízké budoucnosti vyústit ve vytvoření moderního studijního oboru Archeologie v Kyrgyzstánu.

Galerie


Fakulta filozofická

Šárka Stará

20. 06. 2018


Fakulta pedagogická pořádala soutěžní přehlídku SVOČ 2019

Soutěž Studenti Studium

Fakulta pedagogická

09. 05. 2019

Zástupci FAV získali ocenění Best Paper Award na konferenci GISTAM

Konference Soutěž Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

14. 05. 2019

Na Fakultě pedagogické hostovaly odbornice z Jelabužského institutu. Téma? Inkluze

Přednáška Spolupráce Univerzita

Fakulta pedagogická

16. 05. 2019