Profesor Antonín Píštěk byl zařazen mezi letecké osobnosti století

Spolupráce Úspěchy

Bývalý dlouholetý ředitel Leteckého ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, který působí i na Západočeské univerzitě, patří podle ankety společnosti Aeroteam mezi sto leteckých osobností století.

Profesor Antonín Píštěk je už dvě desetiletí pravidelným členem komisí při státních závěrečných zkouškách a obhajobách diplomových prací na katedře konstruování strojů (KKS) Fakulty strojní ZČU a podle svých kolegů je výraznou osobností ovlivňující charakter katedry.

"Ačkoliv v oddělení dopravní a manipulační techniky katedry se vyučují dopravní prostředky silniční a kolejové dopravy, je jejím dlouholetým přínosným spolupracovníkem odborník na stavbu letadel," říká Ladislav Němec z KKS. Podle něj se tím ilustruje nejen fakt, že strojní inženýrství má znalostní kořeny v obecných, oborově nezabarvených přírodovědných a technických vědách, jako je matematika, mechanika a podobně, ale i že jednotlivé strojařské specializace se opírají o společné principy strojařských, ale i elektrotechnických a dalších věd. "To se stále více projevuje interdisciplinární pojetím současného strojního inženýrství. Praxe sama ukazuje, že ideální absolvent vysokoškolského strojního studia je stále méně ten, který je ze školy vybaven odbornými znalostmi do posledních detailů, nýbrž člověk se schopností odborného nadhledu a pružného přizpůsobení se novým požadavkům. S tímto ostatně koresponduje i současný výukový trend naší katedry při výuce konstruktérů," vysvětluje Ladislav Němec.

Čím tedy může přispívat profesor leteckého konstruktérství? Přesněji řečeno čím nejvíce přispívá k výuce konstruktérů silničních a kolejových vozidel profesor Antonín Píštěk? "Hlavní požadavky na zmíněná vozidla dnes již nejsou ve smyslu významného zlepšování jejich hlavních funkcí – jezdit rychleji, uvézt více – nýbrž ve smyslu optimalizace jejich konstrukce, tedy minimalizace hmotnosti, maximalizace bezpečnosti, aplikace elektroniky, mechatroniky, nových konstrukčních materiálů a podobně. A to jsou běžné požadavky na konstrukci letadel od okamžiku vzniku tohoto oboru," uvádí Ladislav Němec.

Přínos Antonína Píštěka ocenila Fakulta strojní udělením pamětní medaile na slavnostním zasedání Vědecké rady FST. "O jeho obětavosti ve prospěch ZČU svědčí i to, že přes své pracovní vytížení v pozici ředitele Ústavu letadel a profesora Vysokého učení technického si vždy dokázal najít volný čas pro účast na obhajobách v Plzni. Kromě jeho citlivého vedení obhajob si ceníme i jeho odborných připomínek a návrhů k řešení jednotlivých diplomových prací. Týká se to například provedení některých detailnějších pevnostních a deformačních výpočtů konkrétního vozidla z pohledu leteckého konstruktéra, který mnoho let před svou akademickou kariérou pracoval v praxi," zdůvodňuje Ladislav Němec, proč si katedra tak váží spolupráce s Antonínem Píštěkem, a dodává: "Pan profesor Píštěk je svou osobností sympatický Moravan – rozvážný, laskavý, pohodový, skromný. I proto ho na katedře rádi vítáme."

Galerie


Fakulta strojní

Šárka Stará

10. 01. 2019


Fakulta filozofická se připojila k Archeologickému létu

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Fakulta filozofická

19. 06. 2020

ZČU nezapomíná na odkaz letců a zve na výstavu do mázhausu radnice

Univerzita Veřejnost Výstava

Celouniverzitní

05. 06. 2020

Už tři roky komunikuje pozemní stanice na Fakultě elektrotechnické s nanosatelitem VZLUSAT-1

Tisková zpráva Úspěchy Věda

Fakulta elektrotechnická

25. 06. 2020