Zástupci ZČU a OTH Amberg-Weiden projednávali další spolupráci

Spolupráce Studium Univerzita

V pátek 9. srpna navštívila Západočeskou univerzitu tříčlenná delegace z Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Amberg-Weiden. Představitelé škol projednávali společný double degree program i možnosti spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje.

OTH Amberg-Weiden, partnerskou školu Západočeské univerzity, zastupovala viceprezidentka Christine Hellbach a Lisa Marie Schöttl a Alexander Herzner z vysokoškolského Institutu pro udržitelnost v technologii a hospodářství (Institut für Nachhaltigkeit in Technik und Wirtschaft).

Dopoledne proběhlo na Fakultě ekonomické (FEK) jednání v rámci projektu STUDYKOM (projekt č. 192 „Růst kompetencí studentů - lepší uplatnitelnost na trhu práce v česko-bavorském příhraničí“), které se týkalo přípravy společného magisterského studijního programu typu dougle degree „International management and Sustainability“ v anglickém jazyce. „V České republice by se jednalo o unikátní studijní program, sledující nové vývojové směry. V rámci diskutovaných řešení spolupráce bylo například i sdílení odborného personálu a online kurzů,“ uvedla prorektorka pro internacionalizaci Dita Hommerová, která společně s proděkanem Fakulty ekonomické Emilem Vacíkem a vedoucím katedry marketingu, obchodu a služeb FEK Janem Tlučhořem zastupovala Západočeskou univerzitu.

Během odpoledního programu si bavorští hosté prohlédli univerzitní kampus a navštívili Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara, Fakultu strojní a její výzkumné centrum RTI.

Odpolední jednání se týkalo tématu udržitelného rozvoje. „Nemůžeme ignorovat klimatické změny. Je to společná odpovědnost nás všech,“ řekla v úvodu viceprezidentka OTH Amberg-Weiden Christiane Hellbach. Její kolega Alexander Herzner představil projekty zaměřené na udržitelný rozvoj a některé aktivity na OTH směřující k šetrnému a ekologickému chování - od provozu menzy a opatření ke snížení spotřeby vody přes nákup fair-trade kávy či používání ekologických kelímků v nápojových automatech až po celospolečenskou osvětu.

O tématech souvisejících s udržitelným rozvojem hovořili také přítomní zástupci fakult ZČU. Děkan Fakulty strojní (FST) Milan Edl zmínil, jaké výzvy stojí před průmyslovou výrobou z hlediska vztahu k životnímu prostředí i ke společnosti. Uvedl konkrétní typy projektů realizovaných na FST, jako jsou například udržitelné výrobky, digitální továrna, ergonomická analýza, ekologický design, energeticky úsporná řešení a další. Připomněl také, že tématu udržitelného rozvoje se týká řada bakalářských, diplomových a dizertačních prací studentů.

Michal Kepka z katedry geomatiky Fakulty aplikovaných věd, který působí také ve fakultním výzkumném centru NTIS, prezentoval některé projekty, na nichž se fakulta podílí. Představil například mezinárodní projekt DataBio, který má díky technologiím zpracování dat velkého objemu významnou měrou přispět k rozvoji udržitelného biohospodářství v Evropě, dále evropský projekt AFarCloud, jehož cílem je zvýšit efektivnost v zemědělství za pomoci nových technologií, nebo aktivity fakulty v oblasti predikce a plánování dopravy nebo 3D modelování hluku pro lepší plánování městské zástavby.

Příspěvek k tématu udržitelný rozvoj a společenská zodpovědnost přednesla také Petra Taušl Procházková z katedry podnikové ekonomiky a managementu Fakulty ekonomické. Podle ní se studenti o tuto problematiku zajímají a chtějí se zapojovat do takto zaměřených projektů. To potvrdil i Alexander Herzner z OTH Amberg-Weiden, kde uskutečnili výzkum, jehož výsledky ukázaly velký zájem studentů o téma udržitelného rozvoje. O podobnou zkušenost se podělil proděkan FEK pro internacionalizaci a vnější vztahy Jiří Preis, který zmínil konkrétní aktivity realizované na zahraničních univerzitách.

Prorektorka pro internacionalizaci Dita Hommerová informovala o tom, že ZČU podala žádost o dotaci v rámci výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II., která je zaměřena na podporu vytváření mezinárodně konkurenceschopného prostředí excelentního výzkumu a vývoje prostřednictvím nastavení strategického řízení výzkumné organizace. V případě jejího schválení vznikne mimo jiné Strategie udržitelného rozvoje ZČU, což je v rámci univerzity zároveň jeden ze standardů vnitřního hodnocení kvality.

Účastníci jednání tak získali potřebné informace a kontakty v diskutovaných oblastech a vyjádřili otevřenost k budoucí spolupráci.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

13. 08. 2019


Galerie Ladislava Sutnara patří Českým hrdinkám

Studenti Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

21. 07. 2020

Fakulta pedagogická přijímá přihlášky ke studiu nového bakalářského programu Speciální pedagogika

Studium Tisková zpráva Univerzita

Fakulta pedagogická

28. 07. 2020

Student Fakulty elektrotechnické získal prestižní Cenu Becquerel za jaderný výzkum

Studenti Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta elektrotechnická

16. 07. 2020