NTC ukončilo a obhájilo projekt CENTEM+ na jedničku s hvězdičkou

Univerzita Úspěchy Věda

Za dobu řešení projektu publikovali vědci z výzkumného centra NTC na 254 článků v impaktovaných časopisech. Mezi praktické výstupy patří například licencovaný svazek vanadové průtokové baterie, mezinárodní patent USA „Method of laser beam writing with shifted laser surface texturing“ či národní patent „Vodou smyvatelná vysoce-emisivní barva pro termovizní a termografické aplikace". Také proto účastníci oponentního řízení ohodnotili skončený projekt jako „vynikající“.

Projekt udržitelnosti CENTEM+ navazoval na projekt Centrum nových technologií a materiálů (CENTEM) z programu Operační program Výzkum a vývoj pro inovace. CENTEM+ byl podpořen z Národního programu udržitelnosti (NPU I) pro období 2015 až 2019. Celková výše uznaných nákladů projektu byla téměř 300 milionů korun, z čehož dotace činila 134 milionů.

Oponentní rada 15. května 2020 konstatovala, že projekt dosáhl a v převážné většině parametrů významně překročil všechny plánované cíle. Řadu výzkumných výsledků publikovaly nejprestižnější zahraniční časopisy, včetně britského Nature, či časopisy s velmi vysokými impakt faktory. Pro úplnost lze uvést, že z článků, které přímo souvisely s řešením projektu, jich bylo v těch nejvýznamnějších odborných časopisech (s kvartilem Q1) zveřejněno 30,7 %, dalších 46,2 % do svého obsahu zařadila odborná periodika, jejichž kvalita dosahuje kvartilu Q2. (Pozn.: Kvartil vychází z impakt faktoru a slouží pro stanovení kvality časopisu.) Řešitelé projektu byli následně přizváni ke spolupráci na projektu HORIZON 2020 s názvem HIGREEW. Mnoho výstupů projektu našlo své uplatnění přímo v praxi, např. americký patent, vodou smyvatelná vysoce emisivní barva, svazek vanadové průtokové baterie a další.

„Zásadním přínosem řešení projektu byla stabilizace výzkumného týmu jak v personální oblasti, tak v růstu kvalifikace jednotlivých výzkumných pracovníků, navázání spolupráce se špičkovými výzkumnými pracovišti z celého světa a následné získání prestižních projektů Excelentní výzkumné týmy a LABIR – předaplikační výzkum,“ říká Petr Martinec, který stál u získání projektu a celého průběhu řešení projektu CENTEM+.

V roce 2019 výzkumníci soustředili svou pozornost nejen na dokončení všech slíbených výzkumných úkolů, aktivit a aplikovaných výsledků, ale i na přípravu aktivit po skončení projektu. „Výzvou pro nové období bude na tyto úspěchy navázat, využít je v nových projektech a zajistit jejich komercializaci,“ dodává Petr Kavalíř, ředitel NTC.

Galerie


Patent: Method of laser beam writing with shifted laser surface texturing

LabIR Paint

Nové technologie - výzkumné centrum

Dita Sládková

21. 05. 2020


Pro ISIC kartu můžete nově i na Klatovskou třídu 12

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

04. 02. 2021

Technická olympiáda se uskutečnila online

Další vzdělávání Soutěž Spolupráce

Celouniverzitní

11. 02. 2021

Fakulta zdravotnických studií připravila kurz ultrasonografie v přednemocniční péči

Beseda Přednáška Studenti

Fakulta zdravotnických studií

05. 02. 2021