Konference se zaměří na proměnu vysoké školy pro přípravu absolventů na Průmysl 4.0

Absolventi Konference Spolupráce

V pátek 20. listopadu se uskuteční online konference, která bude mapovat výzkum probíhající v uplynulých dvou letech díky projektu Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0 v oblastech strojních, pedagogických a zdravotních. Výzkum podpořila Technologická agentura ČR.
Online konferenci s názvem Proměna vysoké školy pro přípravu absolventů na Průmysl 4.0 můžete sledovat od 9:15 do 17:00 na YouTube kanálu. Jejím cílem je shrnout výsledky průzkumů a návrhy na možné úpravy studijních programů v oblasti strojírenství, učitelství a zdravotnictví v návaznosti na jednotlivé prvky uplatnitelné ve světě 4.0.

Na projektu se kromě Fakulty strojní, která je hlavním řešitelem projektu, podílely ještě Fakulta pedagogická a Fakulta zdravotnických studií, kterých se v rámci univerzity jednotlivé oblasti týkají, a spolupracovali také zástupci průmyslových podniků a institucí, s nimiž daná problematika přímo souvisí. Výstupy projektu reflektují také jednotlivé požadavky na jednotlivé profese, které například u zdravotních sester přímo definuje zákon a v případě strojařů je definují požadavky průmyslové praxe.

Nedílnou součástí projektu je také mapování očekávání studentů, nemocnic, škol i samotné univerzity. Na sběru těchto dat spolupracovala katedra sociologie Fakulty filozofické.  „Musíme se dívat dopředu, dotazníky jsou proto koncipované s ohledem na to, že současní studenti se do praxe dostanou přibližně za pět let,“ vysvětluje Milan Edl, děkan Fakulty strojní a hlavní řešitel celého projektu. Toto mapování probíhá v rámci Plzeňského kraje, ale jeho výstupy by měly být aplikovatelné i do ostatních regionů.

Galerie


Fakulta strojní

Eva Krauzová

18. 11. 2020


Představujeme Etický kodex ZČU (9)

Etika Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

16. 11. 2020

Němčina nad zlato: jazykové animace na středních školách pokračují online

covid-19 Tisková zpráva Veřejnost

Celouniverzitní

19. 11. 2020

Fakulta zdravotnických studií připravuje 6. ročník studentské vědecké konference

Konference Studenti Věda

Fakulta zdravotnických studií

10. 11. 2020