Katedra mechaniky pořádala již tradiční konferenci CM 2021

Konference Spolupráce

Katedra mechaniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni uspořádala na Šumavě v hotelu Srní ve dnech 8.-10. listopadu 2021 již 36. ročník tradiční vědecké konference s mezinárodní účastí Výpočtová mechanika.

Konference Výpočtová mechanika je tematicky zaměřena zejména na mechaniku tuhých a deformovatelných těles, dynamiku mechanických systémů, mechatroniku a vibrace, mechaniku tekutin, interakci tekutin a těles, biomechaniku, termodynamiku, spolehlivost a životnost konstrukcí, lomovou mechaniku, mechaniku heterogenních prostředí a víceškálové problémy, na experimentální metody v mechanice a na stavební mechaniku. Cílem akce je seznámit její účastníky a širší odbornou veřejnost s nejnovějšími poznatky a výsledky dosaženými ve výše uvedených oblastech aplikované a inženýrské mechaniky za uplynulý rok a upevnit kontakty mezi akademickými pracovišti, pracovišti Akademie věd ČR a průmyslem.

Letošního mimořádně úspěšného ročníku se zúčastnilo 113 akademických či vědeckých pracovníků z různých vysokých škol, několika ústavů Akademie věd ČR a firem MECAS ESI s.r.o. a ZF Engineering. V rámci odborného programu konference zazněly dvě vyzvané plenární přednášky a dále 87 příspěvků ve třech paralelně probíhajících sekcích.

První plenární přednášku přednesl nositel Ceny předsedy GAČR za rok 2016 profesor Tomáš Vampola z Fakulty strojní ČVUT v Praze na téma "Computational modelling of human voice production", druhou plenární přednášku Luděk Pešek z Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR na téma "Numerical and experimental solutions of dynamics of bladed disc assembly with inner couplings".

I v letošním roce se mohli mladí vědečtí pracovníci do 35 let zapojit se svým příspěvkem do soutěže o Cenu předsedy České společnosti pro mechaniku. Toto ocenění získali Vojtěch Halamka z Fakulty strojní ČVUT v Praze za příspěvek "Design, modelling and analysis of concepts of planar serial robots based on tensegrity structures", Václav Heidler z Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni za příspěvek "Eulerian-Lagrangian and Eulerian-Eulerian approaches for the simulation of particle-laden free surface flow" a Jiří Kohút z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně za příspěvek "In vitro structured tree model of the peripheral vascular network".

Na závěr poznamenejme, že letošní ročník konference umožnil rovněž zorganizovat dva odborné semináře "Advanced methods for analysis and optimization of components made of modern materials" a "Modern technologies in medicine". Na prvním z nich byly prezentovány výsledky dosažené při řešení projektu "Research and Development of Intelligent Components of Advanced Technologies for the Pilsen Metropolitan Area" (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007267) a na druhém výsledky projektu "Application of Modern Technologies in Medicine and Industry" (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007280).

Konference se konala pod záštitou děkana Fakulty aplikovaných věd Miloše Železného, hejtmanky Plzeňského kraje a emeritní rektorky Západočeské univerzity v Plzni Ilony Mauritzové, České společnosti pro mechaniku, Českého národního komitétu IFToMM a Středoevropské asociace pro výpočtovou mechaniku CEACM. Jejím vědeckým garantem byl Jan Vimmr, organizačním garantem Vítězslav Adámek.

Nadcházejícímu ročníku konference Výpočtová mechanika 2022 popřejme, aby byl minimálně stejně tak vydařený jako ten letošní.

Fakulta aplikovaných věd

Jana Camprová Turjanicová

18. 11. 2021


Studentka Karin Řezáčová reprezentuje Česko na mistrovství světa v házené

Sport Studenti

Celouniverzitní

03. 12. 2021

Račte nahlédnout do jubilejních Pokojů

Festival Studenti Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

22. 11. 2021

Student Martin Vítek získal Cenu Josefa Hlávky. Věnuje se miniaturním robotům a také vyučuje

Studenti Úspěchy Věda

Fakulta elektrotechnická

01. 12. 2021

Citační manažer usnadní psaní kvalifikačních a odborných prací

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Univerzitní knihovna

01. 12. 2021

V soutěži European Health Hackathon zvítězil tým studentů ČVUT a ZČU

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta ekonomická

25. 11. 2021