V Plzni učí počítače rozumět lidské řeči. Využívají při tom služby CESNET

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Vědci, vědkyně, studenti a studentky Západočeské univerzity v Plzni jsou aktivními uživateli služeb sítě, která letos oslavila 30 let. K čemu CESNET potřebují?

Síť CESNET nedávno oslavila 30 let. Spolehlivé rychlé připojení je pro odborná pracoviště v akademickém prostředí nezbytným základem. Ke studiu a výzkumu ale potřebují i nástroje pro spolupráci a komunikaci, ukládání dat, snadnou identifikaci a přístupy a také pro náročné výpočty. To vše jim CESNET na své síti dokáže nabídnout.

Jedněmi z aktivních uživatelů těchto služeb jsou i vědci a studenti Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. V oddělení umělé inteligence katedry kybernetiky se zabývají výzkumem v oblasti metod strojového učení pro inteligentní rozhodování, klasifikaci a predikci. Zaměřují se na hlasovou komunikaci člověka s počítačem v přirozeném jazyce, počítačové vidění neboli computer vision a rovněž na aplikace zkoumaných metod v dalších oborech.

„Katedra kybernetiky je rozkročená hodně do šířky. V rámci oddělení umělé inteligence pracujeme na řečových technologiích, máme tým, který se soustředí na computer vision, zabýváme se také obecnou umělou inteligenci a strojovým učením. Na katedře máme kolegy, kteří dělají robotiku a teorii řízení, ale i odborníky na biokybernetiku,“ říká Jan Švec, vědec v oboru umělé inteligence.

Bez MetaCentra by to nešlo
Pro počítání neuronových sítí, pro trénování řečových modelů, ale i pro řadu dalších úkolů potřebují na katedře velký výpočetní výkon. Vhodné podmínky jim zajišťuje prostředí MetaCentra, které provozuje CESNET. „Poskytujeme propojené výpočetní a datové zdroje pro řešení velmi náročných úloh, které typicky přesahují možnosti samostatných akademických pracovišť,“ uvádí Jan Hoidekr z oddělení distribuovaných výpočtů CESNET.

Na plzeňské katedře kybernetiky využívají služby MetaCentra od roku 2007, kdy si pořídili první cluster a zapojili ho do společné infrastruktury. Spolupráci si chválí. „Zapojení výpočetních a datových zdrojů do jednoho clusteru nám dává velkou flexibilitu. Pro naše účely potřebujeme zdroje MetaCentra jen část roku, takže by se nám nevyplatilo vše kupovat a provozovat vlastními silami. V tom vidíme podstatnou výhodu sdílení těchto kapacit,“ konstatuje Jan Švec.

Právě optimalizace napříč sítí CESNET je jedním z hlavních smyslů MetaCentra. Velkou výhodou je i jednotné pracovní prostředí s jednoduchou správou uživatelů a bezpečným přístupem ke službám. Zájemci se přihlašují jedním uživatelským účtem. „Dokážeme tak velmi snadno přidávat nové uživatele i z řad studentů, spravovat je a zároveň lehce vytváříme sdílené projektové prostory pro spolupráci,“ dodává Jan Švec.

Podle Jana Hoidekra je spolupráce s katedrou kybernetiky vynikající zkušeností, oboustranně velmi užitečnou: „Jsme přesvědčeni, že podobná partnerství najdou uplatnění napříč celou akademickou obcí bez ohledu na konkrétní obor.“

Titulky pro Českou televizi
Katedra kybernetiky využívá MetaCentrum při úkolech na poli řečové technologie, rozpoznávání řeči, syntézy řeči nebo zpracování a porozumění obsahu komunikace. Tyto technologie byly využity například pro pilotní výzkumnou fázi projektu titulkování živého vysílání České televize či v projektu audiovizuálního archivu holocaustu. Vývoji aplikací pro oba projekty předcházel náročný výzkum a výpočty.

Nejdřív bylo zapotřebí zpracovat obrovské množství zdrojových dat metodou strojového učení, díky kterým se modely učí porozumět lidské řeči. Jak takové učení probíhá, popisuje Jan Lehečka, vědecko-výzkumný pracovník: „Model trénujeme pomocí audionahrávek, které poslouchá a zpracovává. Za velmi krátkou dobu je schopen vstřebat obrovské množství informací. V další fázi model učíme, jak daný problém řešit. Ukazujeme mu, co konkrétně chceme, aby dělal, a on se to z malého množství dat snadno doučí, protože už má hlubokou znalost jazyka nabranou v první fázi.“

Jde o výpočetně náročné úlohy s velkým objemem dat. Trénink je proto možný pouze díky superpočítačům, které jsou součástí MetaCentra. Jen pro představu: jeden dataset má desítky terabajtů. „Náš konkrétní model se trénoval asi dva týdny na čtyřech výpočetních grafických kartách NVIDIA A100,“ doplňuje Jan Lehečka.

Po natrénování modelu se připraví aplikace pro finální uživatele. V případě živých titulků byly poznatky z pilotní výzkumné fáze projektu úspěšně aplikovány do komerční sféry a v současné době vyvíjí a provozuje službu automatického titulkování pořadů České televize společnost SpeechTech, s.r.o., na své vlastní infrastruktuře.

Systém rozpoznává mluvenou řeč a přepisuje ji v reálném čase do textu. Cílem je přesný přepis, ale i přesné načasování, aby se text na obrazovce objevil ve chvíli, kdy je vyřčen. Problém nastává u pořadů, v nichž jsou různé šumy na pozadí nebo kde hovoří více lidí najednou. Tyto pořady je pak obtížné správně automaticky přepsat. Typicky jde o diskusní relace a sportovní přenosy. Tady musí nastoupit takzvaní stínoví řečníci, kteří zvukovou stopu přemluví tak, aby byla pro automat srozumitelná, a ten ji potom bez problémů přepíše.

Projekty z orální historie
Technologie rozpoznávání řeči a indexování byla použita i ve významném projektu z oblasti orální historie. Jde o audiovizuální archiv holocaustu, který zachycuje svědectví přeživších nahraná nadací USC Shoah Foundation. „Hlavním úkolem bylo rozpoznání a přepis řeči ve specifické situaci a ve specifickém prostředí. Lidé zde často mluví v afektu, s emocemi, angličtina obvykle není jejich rodným jazykem, mají akcent… Z našeho pohledu jde tedy o náročnou úlohu,“ vysvětluje Aleš Pražák, specialista na rozpoznávání řeči.

Důležitá je přesnost při přepisu vlastních jmen a míst, protože podle nich je pak možné vyhledávat v archivu. Kdyby jména byla špatně přepsána, tak by i výstupy z archivu byly zkreslené. Cenná svědectví uložená v uceleném archivu s možností vyhledávání slouží badatelům a studentům ke zpracovávání konkrétních vědeckých témat. Prostřednictvím výpovědí jednotlivých lidí dávají dohromady příběhy a propojují informace.
V návaznosti na tento projekt byli výzkumníci z katedry kybernetiky osloveni Ústavem pro studium totalitních režimů (ÚSTR), který disponuje vlastním orálním archivem. K jednotlivým rozhovorům má ústav sady naskenovaných dokumentů, které doplňují nahrané výpovědi: vyšetřovací spisy, cestovní dokumenty, protokoly…

„Propojili jsme proto zpracování řeči a zpracování obrazu. Skeny jsme přepsali do textu, což umožňuje vyhledávání a zpracovávání informací,“ říká Jan Švec. Spolupráce s kolegy z ÚSTR jde nad rámec archivů orální historie. V minulém roce byl dokončen archiv skenovaných dokumentů NKVD/KGB, které byly získány z ukrajinských archivů vedených na československé občany.

Němci nám závidí
Na Fakultě aplikovaných věd jsou se službami CESNET nadmíru spokojeni. „Jsem nadšen z toho, jak pracuje e-infrastruktura CESNET. V Evropě taková řešení úplně obvyklá nejsou,“ uvádí Jan Švec, „například kolegů v Německu jsem se ptal, jakým způsobem počítají na clusterech. Odpověď byla, že mají někde nějaký cluster a když jej chtějí využít, tak musí dojít za svým profesorem, ten jim otevře účet a pak mohou počítat, ovšem pouze v určenou dobu. Diví se, když jim říkáme, že u nás máme národní infrastrukturu a jak to na ní funguje. My řekneme studentům: Tady si vyplňte přihlášku. Přidáme je do systému a za hodinu mohou ukládat data a počítat na výkonných serverech, prostě využívat veškerou infrastrukturu. Navíc je vše sdílené přes celou akademickou sféru. Když máme nějaký problém, tak se obrátíme na uživatelskou podporu a hned to vyřešíme.“

Kromě e-infrastruktury CESNET je fakulta zapojena i do dalších výzkumných infrastruktur, například LINDAT/CLARIAH-CZ, což je síť pro výzkumníky v lingvistice a příbuzných oborech. Výzkumná data tady ukládají do repozitáře zcela v souladu s principy otevřené vědy, které prosazuje projekt EOSC. „Jakmile máme dataset, který stojí za to uveřejnit, tak ho publikujeme. Přidáváme i detailní metadata. Tuto cestu už máme relativně prošlápnutou a víme, jak s tím naložit. Naše zkušenosti budeme předávat i v pracovních skupinách projektu EOSC-CZ, do kterých jsme zapojeni,“ dodává Jan Švec.

Jak porozumět DNA
Na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity si neumí představit, jak by mohli pracovat bez infrastruktury CESNET a jejích služeb. Nic takového ale nehrozí. Mohou tak vymýšlet, jak nadstandardní kapacity využít pro nové úkoly.

„Umělá inteligence přesahuje už teď i do dalších oborů na fakultě. Jedním z nich je biokybernetika. Ani toto odvětví se neobejde bez velkého výpočetního výkonu a odpovídajícího úložného prostoru,“ upozorňuje Jan Hoidekr z CESNET.

Výzkumný asistent Fakulty aplikovaných věd ZČU Lukáš Kuhajda na něj navazuje: „Zdroje dostupné v infrastruktuře CESNET používáme převážně na trénování neuronových sítí, konkrétně v projektu Regulace v DNA. Výstupy modelu můžeme okamžitě ověřit v laboratoři.“

Potvrzuje tak, že vyvíjené technologie umí fakulta využít nejen pro porozumění textu, ale dokonce i pro porozumění DNA sekvencí či proteinových sekvencí. A to je teprve začátek…

Fakulta aplikovaných věd

tisková zpráva CESNET

18. 07. 2023