Udělení Pamětní medaile Právnické fakulty UPJŠ Fakultě právnické ZČU

Spolupráce Univerzita Úspěchy

Dne 21. září 2023 pořádala Právnická fakulta Univerzity Pavla Josefa Šafaříka v Dome umenia v Košicích u příležitosti 50. výročí svého založení slavnostní zasedání Vědecké rady PF UPJŠ.

V rámci tohoto slavnostního aktu byla pořádající fakultou Fakultě právnické ZČU v Plzni udělena Pamätná medaila za vzájomnú dlhoročnú inštitucionálnu spoluprácu. Medaili slavnostně předal děkanovi Stanislavu Balíkovi děkan Právnické fakulty UPJŠ Miroslav Štrkolec.

Spolupráce mezi oběma fakultami má svoji tradici již od založení Fakulty právnické ZČU v Plzni, a to zejména v podobě společných zasedání jednotlivých kateder, konání konferencí a při pedagogické a vědecké činnosti.

Udělení Pamětní medaile spřátelenou fakultou je pro Fakultu právnickou ZČU poctou a zároveň výzvou k pokračování v další spolupráci. 

Děkan Balík pogratuloval děkanu Štrkolcovi k jubileu Právnické fakulty UPJŠ a k úspěšné padesátileté historii. V neformálním přátelském rozhovoru se oba děkani shodli na tom, že prioritou v činnosti fakult je výchova budoucích právníků k úctě k demokracii, právnímu státu a ochraně lidských a základních práv a k ochraně těchto hodnot.

Galerie


Fakulta právnická

Stanislav Balík

03. 11. 2023