Volby do Akademického senátu ZČU

Ve dnech 6. - 10. listopadu probíhají volby do Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni. Nově zvolení senátoři budou svoji funkci vykonávat v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020.
Akademický senát ZČU je zastupitelský orgán akademické obce ZČU, schvaluje její statut a další právní normy dané zákonem. Volí tajným hlasováním kandidáta na rektora. Přijatý návrh na jmenování rektora předává předseda senátu podle prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy prezidentu republiky.

Senát má 59 členů, z nichž třetinu tvoří studenti. Funkční období je tříleté. Členem Akademického senátu ZČU může být zvolena tatáž osoba opakovaně.

Volebním celkem je každá fakulta, dále soubor všech vysokoškolských ústavů a pracovišť pro vzdělávací, výzkumnou a vývojovou, uměleckou činnost nebo pro poskytování informačních služeb a třetím volebním celkem je soubor studentů doktorského studijního programu. Za každou fakultu jsou zvoleni čtyři akademičtí pracovníci a dva studenti bakalářského nebo magisterského studijního programu, v případě vysokoškolských ústavů jsou zvoleni tři akademičtí pracovníci a ze studentů doktorského studijního programu vzejdou dva senátoři.

Právo volit má každý člen akademické obce ZČU, kterou tvoří studenti a akademičtí pracovníci. Ti také najdou na úřední desce na webu ZČU jak termíny voleb na jednotlivých fakultách, tak seznam kandidátů, z nichž mohou vybírat.

Celouniverzitní

Šárka Stará

06. 11. 17


Studenti se mohou opět ucházet o Iberoamerickou cenu

Soutěž Studenti Univerzita

Ústav jazykové přípravy

13. 12. 2018

Výukové sady EDUPix ze Západočeské univerzity pomohou zatraktivnit fyziku na gymnáziích v kraji

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Celouniverzitní

29. 11. 2018

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara a Biskupství plzeňské uzavřely memorandum

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

12. 12. 2018