Volby do Akademického senátu ZČU

Ve dnech 6. - 10. listopadu probíhají volby do Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni. Nově zvolení senátoři budou svoji funkci vykonávat v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020.
Akademický senát ZČU je zastupitelský orgán akademické obce ZČU, schvaluje její statut a další právní normy dané zákonem. Volí tajným hlasováním kandidáta na rektora. Přijatý návrh na jmenování rektora předává předseda senátu podle prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy prezidentu republiky.

Senát má 59 členů, z nichž třetinu tvoří studenti. Funkční období je tříleté. Členem Akademického senátu ZČU může být zvolena tatáž osoba opakovaně.

Volebním celkem je každá fakulta, dále soubor všech vysokoškolských ústavů a pracovišť pro vzdělávací, výzkumnou a vývojovou, uměleckou činnost nebo pro poskytování informačních služeb a třetím volebním celkem je soubor studentů doktorského studijního programu. Za každou fakultu jsou zvoleni čtyři akademičtí pracovníci a dva studenti bakalářského nebo magisterského studijního programu, v případě vysokoškolských ústavů jsou zvoleni tři akademičtí pracovníci a ze studentů doktorského studijního programu vzejdou dva senátoři.

Právo volit má každý člen akademické obce ZČU, kterou tvoří studenti a akademičtí pracovníci. Ti také najdou na úřední desce na webu ZČU jak termíny voleb na jednotlivých fakultách, tak seznam kandidátů, z nichž mohou vybírat.

Celouniverzitní

Šárka Stará

06.11.17


FAV získala akreditaci nového programu Územní plánování


Fakulta aplikovaných věd

145

30.08.18


Univerzitní vydavatelství zve na Svět knihy Plzeň, jeho stánek chybět nebude


Univerzitní knihovna

67

05.09.18


Absolventka ZČU Mirka Novak vystoupí v Domě hudby před kolegyní Audrey Martells. Neskutečně se těší


Celouniverzitní

246

10.09.18