Na Fakultu pedagogickou ZČU zavítal s poutavou přednáškou plzeňský biskup Tomáš Holub

Hosté Přednáška Studující

Přednášku si pochvalovali i studující, podívejte se na jejich hodnocení.

Do historických prostor auly Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni ve Veleslavínově ulici zavítal 9. dubna 2024 římskokatolický biskup plzeňské diecéze Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.. Přijal pozvání odborného asistenta Martina Slepičky z katedry historie a pronesl pro horlivé plzeňské studenty historie a učitelství dějepisu zajímavou teologickou přednášku se značným historickým přesahem. Na její téma „Svatá válka neexistuje (ačkoliv mnozí tvrdili opak)“ se již delší čas soustředil v rámci své odborné činnosti na pražské Univerzitě Karlově.

Během přednášky se biskup Holub věnoval v dnešní době zvlášť aktuálním otázkám křesťanské morální teologie spojeným s problematikou etiky a přípustnosti válečných konfliktů v dějinách od raně křesťanských dob až po vrcholný středověk. Osvětlil je na příkladu nauky nejvýznamnějších pozdně antických a středověkých teologů a filozofů, v čele se sv. Augustinem či sv. Tomášem Akvinským. K závěru svého vystoupení se pak zapojil do živé diskuze a vřele zodpověděl četné dotazy studentů, studentek i akademických pracovníků směřující nejen k tématu přednášky, ale i k pozoruhodnému Holubově osobnímu životu, jenž kromě biskupské funkce či získání vědecké hodnosti rámuje především dlouholetá průkopnická službou na pozici vojenského kaplana v Armádě ČR.


Martin Slepička, odborný asistent, katedra historie FPE

 • Jaké ohlasy měla přednáška mezi studenty?
  Myslím si, že veskrze pozitivní. Dle zpětné vazby vícera nadšených studujících naší pedagogické fakulty, jež se ke mně zatím dostala, je jisté, že přednáška plzeňského biskupa Tomáše Holuba o křesťanských morálních dilematech spojených s představami pozdně antických a středověkých teologů o spravedlivé obraně či přímo svaté válce drtivou většinu studentů a studentek zaujala nejen svou erudicí, ale i jistou bezprostředností biskupovy charismatické osobnosti, který se studentům s laskavostí věnoval a neváhal odpovídat ani na osobní dotazy ze své bohaté minulosti.
 • Jakou myšlenku si z přednášky odnášíte, co vás nejvíce zaujalo?
  Kromě cenného osvětlení historického vývoje pohledu křesťanských elit na problematiku přípustnosti ozbrojeného boje proti nepřátelům, který se nejednou v průběhu dějin změnil o celých 180 stupňů, je to především fakt, že římskokatolická církev do dnešních dob nikterak nerevidovala nauku starověkého učitele církve sv. Augustina ospravedlňujícího právo na násilné šíření křesťanské víry pomocí meče, jež zapříčinilo v raném středověku celou řadu masakrů civilního obyvatelstva. Nesporným přínosem bylo i osvětlení pojetí spravedlivé války u předního dominikánského učitele církve sv. Tomáše Akvinského, který stojí za zrodu práva na spravedlivou obranu proti agresorovi. 

 

Adam Novák, 2. ročník, student oboru Historie - Německý jazyk, FPE

 • Jaký ohlas ve vás zanechala přednáška biskupa Tomáše Holuba?
  Jsem velmi rád, že jsem se mohl této zajímavé přednášky zúčastnit. Pan biskup velmi výstižně a energicky představil, jak antičtí filozofové a především středověcí církevní učenci vnímali mír a válku. Bylo zajímavé vyslechnout, jaká zdůvodnění byla podávána k obhajobě těchto dvou periodických fází dějin lidstva. V přednášce byly v některých momentech sledovány i paralely k současným světovým událostem, což zdůraznilo aktuálnost daného tématu.
 • ​​​​​​Jakou myšlenku si z přednášky odnášíte, co vás nejvíce zaujalo?
  Velice se mi líbilo, že pan biskup uvedl dějinné momenty, při nichž představené myšlenky a ideály konkrétních učenců přestaly odpovídat soudobému lidskému konání. Měli jsme tak možnost nad danými učeními uvažovat v historickém kontextu, což jsme jako studenti historie velmi ocenili. Představení sporných milníků perfektně ilustrovalo proměnlivost uvažování nad mírem a válkou.
  Pokud bych měl být konkrétní, jako velmi zajímavé vnímám pojetí války u svatého Tomáše Akvinského. Jak pan biskup uvedl, stanovil tento středověký filozof určité předpoklady, při jejichž naplnění může být válka považována za spravedlivou. Nezapomeňme však, že Akvinský pracuje s principem lásky, za jejíž naplnění ochráníme druhé. 

 

Martina Černá, 1. ročník, studentka oboru Český jazyk - Historie, FPE

 • Jaký ohlas ve vás zanechala přednáška biskupa Tomáše Holuba?
  Nejvíce mě zaujala informace, jež se týká práce vojenského kaplana. Je tu totiž pro všechny vojáky bez ohledu na druh vyznání. Je tu pro ně jako pro osobnosti, nikoli jako psycholog. Nehodnotí je a stará se o jejich psychické zdraví, jde mu o to, aby z nich nebyli „nelidské” bytosti.
  Díky přednášce si také jistě mnozí z nás lépe osvojili či připomněli pojmy, které by měly být nadšencům či studentům historie známé, kupříkladu Pax Romana spadající do dob Římské říše. 
 • Jakou myšlenku si z přednášky odnášíte, co vás nejvíce zaujalo?
  Velice mě překvapil celkový chod přednášky. Co se týče mého očekávání, domnívala jsem se, že celkový chod bude koncipován v duchu náboženské tematiky - konkrétně křesťanství, avšak nebylo tomu úplně tak. Například jsem neočekávala, že by se pan biskup mohl věnovat i pohledu Platóna (a dalších antických či středověkých filozofů, jako je Tomáš Akvinský) na válku. Velice oceňuji, že pan biskup doplnil svůj výklad i o informace z vlastních zkušeností, byl totiž také vojenským kaplanem.
  Líbilo se mi, že se přednáška zabývala nejen tím, co se běžně probírá ve výuce historie, ale zasahovala do interdisciplinárních vztahů, například filozofie a teologie.

Galerie


Václav Beneš, Biskupství plzeňské

Václav Beneš, Biskupství plzeňské

Fakulta pedagogická

Martin Slepička

15. 04. 2024