Na katedře antropologie vznikne Centrum středoevropsko-euroasijských studií

Katedra antropologie (KSA) Fakulty filozofické ZČU rozvíjí mnohostranné kontakty s obdobně orientovanými pracovišti v řadě zemí EU i mimo ni. Mezi důležité partnery z tzv. třetích zemí patří univerzity z oblasti bývalého SSSR, zejména Běloruská státní univerzita v Minsku, ale také univerzitní pracoviště na Ukrajině a v Ruské federaci. Za účelem formalizovat společné aktivity a přispět k uskutečnění dalších, zejména badatelských projektů a studijních výměnných pobytů, vzniká na katedře s novým akademickým rokem Centrum středoevropsko-euroasijských studií. 

Kooperace KSA s katedrou jižních a západních Slovanů Historické fakulty Běloruské státní univerzity v Minsku (BSU) se intenzivně rozvíjí od roku 2013, kdy byla z iniciativy KSA uzavřena rámcová smlouva mezi ZČU a BGU. Za roky 2013 - 2018 udělila Fakulta filozofická ZČU běloruským studentům 55 krátkodobých měsíčních stipendií. Východoevropské studenty podporuje ZČU také prostřednictvím zvláštního celoročního stipendijního programu INTERSTUD. V jeho rámci získalo stipendijní místo za poslední dva roky osm studentů Historické fakulty BSU. Ve stejném období absolvovalo díky podpoře ze stipendijních fondů KSA FF jedenáct českých studentů měsíční studijní pobyt na katedře jižních a západních Slovanů BSU. Běloruská strana vyšla českým studentům vstříc zajištěním bezplatné výuky a poskytnutím cenově přijatelného ubytování. Čeští studenti si zejména pochvalovali kvalitní kurzy ruského jazyka a péči, která jim byla věnována ze strany pedagogů katedry jižních a západních Slovanů.

„Je potěšitelné, že běloruští studenti projevují konstantní zájem o studium českých a středoevropských reálií i o český jazyk. Serióznost jejich zaujetí pro otázky dotýkající se studia a zároveň důkaz jejich badatelské vyspělosti dokumentují příspěvky, které zazněly na třech studentských konferencích, které jsme k česko-běloruské problematice v Plzni uspořádali,“ říká vedoucí katedry antropologie Petr Lozoviuk. Vyvrcholení vědecké spolupráce univerzit představovalo uspořádání dvou vědeckých konferencí v Minsku, věnovaných česko‑běloruským vztahům a v širším kontextu středoevropsko-východoevropské problematice. První se uskutečnila na podzim 2016, druhá v říjnu 2017, a to již za účasti dalších badatelů z ČR, z Karlovy univerzity a z Masarykovy univerzity. „Nejkvalitnější referáty z těchto konferencí budou zařazeny do společné publikace, jejíž vydání s minskými kolegy připravujeme v letošním roce,“ odkrývá plány Petr Lozoviuk. Dodává, že se uskutečnily i oboustranné výzkumně-pedagogické pobyty vyučujících.

„Na kvalitativně novou úroveň se naše kontakty posunuly díky projektu grantové mobility ERASMUS+, který se naší katedře podařilo získat v loňském roce. Tento Evropskou unií financovaný projekt nám umožňuje přijmout ke studiu osm běloruských studentů na dobu jednoho semestru. Plánujeme také studijní semestrální pobyty plzeňských studentů v Bělorusku a výměnné pobyty pedagogů obou kateder,“ vypočítává Lozoviuk. Ve stavu přípravných rozhovorů se podle něj nachází myšlenka uskutečnit společný česko-běloruský studijní program.

Spolupráci významně podporuje Velvyslanectví ČR v Běloruské republice. „Lze jen doufat, že zmiňované aktivity i aktivity, které se nacházejí teprve ve stavu plánování, přinesou své plody a napomůžou nejen k zintenzivnění vzájemné informovanosti v akademické sféře, nýbrž přispějí i k duchovnímu formování příslušníků mladé generace, nastupující intelektuální elity obou národů. Česko-běloruské vztahy jsou bezesporu hodny takovéhoto úsilí,“ říká Petr Lozoviuk.

Podobně pozitivně se rozvíjí i spolupráce s několika univerzitními pracovišti na Ukrajině a v Ruské federaci. V této souvislosti je možné zmínit tříletý vědecký projekt financovaný Grantovou agenturou ČR, který byl zaměřen na studium postsovětského urbánního prostředí. Jedním z jeho výstupů je kolektivní monografie s názvem „Etnologie Oděsy v historické a současné perspektivě“, která byla vydána koncem loňského roku na Ukrajině, kde také obdržela zvláštní ocenění na celoukrajinském knižním výstavním fóru v kategorii vědecká literatura.

Zájem o antropologickou a etnologickou reflexi východoevropského prostoru, stejně jako myšlenka komparativní analýzy vybraných kulturních aspektů středoevropského a euroasijského areálu vedla k iniciování vzniku Centra středoevropsko-euroasijských studií na katedře antropologie FF ZČU. První výraznější akce, která se uskuteční již pod hlavičkou nového centra, bude mezinárodní kulatý stůl, který proběhne v Plzni za účasti předních odborníků ze střední a východní Evropy letos na podzim.

Fakulta filozofická

Pavel KORELUS

27. 09. 2018


Už plánujeme, jak se potkáme a navštívíme, říká studentka o Erasmu, který přerušil koronavirus

COVID-19 Studenti Studium

Fakulta ekonomická

13. 05. 2020

Fakulta zdravotnických studií chystá cyklus přednášek o efektivním tréninku paměti

Další vzdělávání Přednáška Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

26. 05. 2020

NTC ukončilo a obhájilo projekt CENTEM+ na jedničku s hvězdičkou

Univerzita Úspěchy Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

21. 05. 2020