Čestný doktorát převzal Karol Hricovini

Tisková zpráva Univerzita

Ve středu 14. listopadu se uskutečnilo slavnostní zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity. Čestný titul doctor honoris causa převzal experimentální fyzik Karol Hricovini, působící na Univerzitě Paříž - Seina (dříve Univerzita Cergy-Pontoise).

Odpolední slavnostní ceremoniál, který se každoročně koná u příležitosti Dne boje studentů za svobodu a demokracii, zahájil svým projevem rektor ZČU Miroslav Holeček. Hovořil při něm o proměňující se roli univerzit v době prudkého vývoje komunikačních technologií, upozornil na nebezpečné posouvání významu slova elity ve smyslu devalvace hodnoty vysokoškolského vzdělání a mimo jiné také poukázal na nutnost, aby univerzity byly otevřenými institucemi, propojenými s okolním světem. Bylo by především neštěstím se uzavírat do sebe, hýčkat si náš malý ostrůvek akademických svobod a postupně přestat vnímat dění okolo nás. Otevřenost univerzity znamená, že děláme vše pro to, abychom hráli významnou roli v celospolečenském dialogu i to abychom byli stále váženými partnery, kteří dokážou okolní svět přesvědčit o své odbornosti,“ uvedl Miroslav Holeček.

Čestný titul doctor honoris causa byl na základě návrhu ředitele vysokoškolského ústavu Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) Luďka Hynčíka udělen Karolovi Hricovinimu za jeho významnou spolupráci se Západočeskou univerzitou.

Prof. Dr. Karol Hricovini (nar. 1952 v Bratislavě) se věnuje experimentální fyzice a hledání nových materiálů pro aplikace v elektronice. Vystudoval fyziku tuhých látek na Elektrotechnické fakultě Technické univerzity v Bratislavě a už v průběhu svého doktorského studia se intenzivně věnoval experimentálnímu studiu elektronové struktury amorfních materiálů, a to za pomoci rychle se rozvíjející techniky fotoemise. „Mým zájmem je pochopit, jak jsou elektrony uspořádány v pevné fázi,“ řekl Karol Hricovini během přednášky při Slavnostním zasedání Vědecké rady ZČU. „Experimentální technikou vhodnou pro tento účel je fotoelektronová spektroskopie nebo zjednodušeně fotoemise,“ vysvětlil. Fotoemise je podle Hricoviniho „jedna z nejpřímějších metod studia elektronické struktury povrchu pevných látek“.

Právě rozvoj fotoemisní spektroskopie na ZČU byl jedním z důvodů pro udělení čestného doktorátu Karolu Hricovinimu. Ten s plzeňskou univerzitou spolupracuje také na vybudování nové laboratoře experimentální fyziky, která má pro univerzitu strategický význam v oblasti materiálového výzkumu i pro svoji jedinečnost v rámci České republiky. Úzce spolupracuje s Jánem Minárem, a to i při přípravě doktorandů ve výzkumném centru NTC, a také s týmem Jaroslava Vlčka z výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd.

Při slavnostním zasedání Vědecké rady ZČU byli dále představeni noví profesoři a docenti a rektor Miroslav Holeček předal pamětní medaile a čestná uznání osobnostem, které významně přispěly k rozvoji Západočeské univerzity. Pamětní medaile mají letos novou podobu. Jejím autorem je renomovaný designér a vedoucí ateliéru Design kovu a šperku na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Petr Vogel. Na čelní straně je umístěno logo ZČU, na rubu je zobrazen obrys města Plzně a malé trojúhelníky symbolizující jednotlivé budovy univerzity.    

Noví profesoři ZČU:

jmenovaní na návrh Vědecké rady ZČU:

prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D. – v oboru Elektrotechnika

prof. Ing. Luděk Müller, Ph.D. – v oboru Technická kybernetika

prof. RNDr. Josef Voldřich, CSc. – v oboru Strojní inženýrství

jmenovaní na návrh vědeckých rad jiných vysokých škol:

prof. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. – v oboru Hudební umění se zaměřením Hudební teorie (na návrh Vědecké rady AMU v Praze)

prof. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph. D. – v oboru Oborová didaktika (na návrh Vědecké rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře, SR)

Noví docenti ZČU:

jmenovaní na ZČU:

doc. Ing. Pavel Francisko, Ph. D. - v oboru Strojní inženýrství

doc. Ing. Miroslav Gombár, Ph.D. - v oboru Strojní inženýrství

doc. Ing. Michal Hoznedl, Ph. D. - v oboru Strojní inženýrství

doc. Ing. Karel Hruška, Ph. D. - v oboru Elektrotechnika

doc. Ing. Martin Melichar, Ph.D. - v oboru Strojní inženýrství

doc. Dr. Ing. Ján Minár - v oboru Aplikovaná fyzika

doc. Ing. Robert Zemčík, Ph. D. – v oboru Mechanika

jmenovaní na jiných vysokých školách (uvedeno v závorce):

doc. Ing. Mgr. Otakar Čerba, Ph.D. - v oboru Geodezie a kartografie (Vysoké učení technické v Brně)

doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. - v oboru Podniková ekonomika a management (Technická univerzita v Liberci)

doc. PeadDr. Petr Kučera, Ph.D. - v oboru Teorie literatury (Univerzita Palackého v Olomouci)

Pamětní medaile:

prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. – za vynikající vědecké práce či objevy (Fakulta filozofická ZČU)

Ing. Václav Jeništa - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí

prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta filozofická ZČU)

prof. Ing. Josef Kott, DrSc. - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta zdravotnických studií ZČU)

RNDr. Petr Martinec - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Nové technologie – výzkumné centrum)

prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí

Mgr. Jiří Školoud - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta strojní ZČU)

PaedDr. Václav Troch - za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta strojní ZČU)

doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc. – za významnou pedagogickou činnost (Fakulta právnická)

doc. Ing. Vladislav Polach, CSc. (in memoriam) -  za významnou pedagogickou činnost (Fakulta strojní)

doc. MgA. Zdeněk Veverka – za významnou pedagogickou činnost (Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara)

doc. Ing. Václav Votava, CSc. – za významnou pedagogickou činnost (Fakulta strojní)

Ing. Pavel Honzík - za významnou pedagogickou činnost a dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj a spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí

prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. - za významnou pedagogickou činnost a dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj a spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí (Fakulta pedagogická ZČU)

doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc. – za významnou pedagogickou činnost a dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj a spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí a propagaci a popularizaci univerzity (Fakulta elektrotechnická ZČU)

Čestné uznání:

ak. mal. Renáta Fučíková – za mimořádné výkony v tvůrčí činnosti ZČU (Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU)

Galerie


Nové technologie - výzkumné centrum

Šárka Stará

15. 11. 2018