Přijímací řízení do bakalářských a magisterských oborů vrcholí

Studium Tisková zpráva Univerzita

Ještě více než dva týdny mají zájemci o studium na Západočeské univerzitě k podání přihlášek. Většina fakult přijímá přihlášky k bakalářskému studiu do konce března, Fakulta elektrotechnická a Fakulta strojní až do 15. dubna. Uchazečům je nově k dispozici přehledný katalog oborů na webových stránkách ZČU.

Fakulta ekonomická, Fakulta filozofická, Fakulta pedagogická, Fakulta právnická a Fakulta zdravotnických studií mají termín pro odevzdání přihlášek ke studiu bakalářských a magisterských programů stanoven na 31. březen 2019.

Na technické fakulty ZČU je možné se hlásit i později. Fakulta elektrotechnická přijímá přihlášky k bakalářskému a magisterskému studiu do 15. dubna 2019, Fakulta strojní přijímá přihlášky k bakalářskému studiu do 15. dubna a k magisterskému studiu do 31. května. Fakulta aplikovaných věd přijímá přihlášky k bakalářskému studiu do 31. března, a k navazujícímu magisterskému studiu do 8. června.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara měla termín odevzdávání přihlášek k bakalářskému studiu už 30. listopadu 2018. Ke studiu navazujících magisterských oborů se uchazeči mohou hlásit až do 30. dubna 2019.

Všem zájemcům o studium je k dispozici katalog oborů na webových stránkách Západočeské univerzity www.zcu.cz. Podrobné informace k přijímacímu řízení pak najdou zájemci na webových stránkách jednotlivých fakult v sekci pro uchazeče.


Vybrané obory otevírané nově od ak. roku 2019/2020

Fakulta filozofická ZČU nabídne od příštího akademického roku nový navazující magisterský studijní obor Bavorská studia. Reaguje jím na potřeby trhu práce v Plzeňském s Karlovarském kraji, kde chybí kvalifikovaná pracovní síla s vynikající znalostí němčiny. Program byl vytvořen v úzké spolupráci s univerzitou Regensburg. Studium němčiny rozšiřuje o její regionální variety, systematicky bude vzdělávat odborníky na přeshraniční spolupráci, navíc s důrazem na provázanost s praxí a se získáváním zkušeností s kulturou a jazykem studované oblasti přímo u našich sousedů, a to díky rozmanité spolupráci s bavorskými univerzitami, kulturními institucemi i komerčními subjekty. Součástí studia budou stáže na bavorských univerzitách – v Regensburgu, Pasově, Augsburgu, Bayreuthu a Bamberku.

Od příštího akademického roku bude v nabídce Fakulty filozofické v bakalářském studijním oboru Mezinárodní vztahy – teritoriální studia nová specializace Evropská studia, která tak doplňuje oblíbené specializace Britská a americká studia a Ruská studia. Evropská studia budou se zaměřením na němčinu nebo na francouzštinu. Absolventi Evropských studií získají výbornou orientaci v aktuálních reáliích evropské politiky a mezinárodních vztahů v Evropě, porozumí fungování evropské integrace a výrazně zdokonalí své jazykové kompetence v německém či francouzském jazyce. Absolventi se uplatní ve státní a diplomatické službě, v neziskových organizacích, v mediální sféře či v oblasti mezinárodních obchodních vztahů. Po absolventech orientujících se v evropské politice je rovněž setrvale vysoká poptávka ve strukturách Evropské unie, kde je Česká republika dlouhodobě nedostatečně reprezentována.


Fakulta aplikovaných věd ZČU nabízí navazující magisterský program Územní plánování

Studenti čtyřletého bakalářského programu Územní plánování budou moci na Fakultě aplikovaných věd pokračovat v navazujícím studiu stejnojmenného programu, kterým fakulta vychází vstříc setrvalé poptávce po odbornících s úplným magisterským vzděláním. Studium trvá 1,5 roku a absolventi získají titul inženýr.

Územní plánování stanovuje základní koncepci rozvoje území, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěná a zastavitelná území, plochy určené ke změně stávající zástavby a stanovuje podmínky pro jejich využití. Velice úzce souvisí také s pořizováním široké škály prostorových informací. Jedná se tedy o moderní multidisciplinární program kladoucí důraz na tvůrčí myšlení i praktické dovednosti.

Studijní program se zaměřuje na technické aspekty územního plánování. Potenciálu technické fakulty využívá v oblasti tvorby územně plánovací dokumentace nástroji geografických informačních systémů (GIS). Studenti absolvují vyvážený podíl technických i humanitních předmětů, a to jak teoretických, tak praktických a prohloubí si znalosti technických a technologických aspektů územního plánování.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

14. 03. 2019


Studenti Fakulty zdravotnických studií posílili nelékařský personál a zásobili rouškami záchranáře

COVID-19 Studenti Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

25. 03. 2020

Studenti Západočeské univerzity pomůžou v nemocnicích

COVID-19 Spolupráce Studenti

Fakulta pedagogická

13. 03. 2020

Osiřelé počítače ZČU nezahálí. Pomáhají hledat lék na COVID-19

COVID-19 Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

19. 03. 2020