Studenti němčiny poznávali lužickosrbsko-německé školství

Další vzdělávání Studenti Univerzita

Studenti se v centru Horní Lužice seznámili s výukou na základní škole, na gymnáziu i v mateřské škole.

Saský zemský školský úřad (Landesamt für Schule und Bildung) pozval především studující navazujícího magisterského studia katedry německého jazyka Fakulty pedagogické ZČU do Budyšína (Bautzen), centra Horní Lužice, kde se vedle němčiny hovoří i starým západoslovanským jazykem – lužickou srbštinou. Od roku 2003 se zde ve školách testují různé způsoby bilingvního vzdělávání. Cílem je nejen uchovat jazyk a kulturu Lužických Srbů, ale také ji pokud možno revitalizovat. S tím souvisí i snaha otevřít znalost lužické srbštiny také pro ty, pro něž není mateřským jazykem. Školy zapojené od roku 2014 do konceptu „2plus“ tak vyučují v obou místních jazycích hned od první třídy žáky rozdělené do skupin podle předchozí znalosti lužické srbštiny.

Studentky a studenty ze ZČU v doprovodu vyučujících z katedry německého jazyka (Jiří Stočes a lektor DAAD Bernhard Chappuzeau) navštívili vybrané lužickosrbské instituce, například zastřešující svaz všech lužickosrbských spolků Domowina, Srbské muzeum a podobně. Především ale byli přítomni několika vyučovacím hodinám na prvním i druhém stupni základní školy, na gymnáziu v Budyšíně a krátce též ve venkovské mateřské škole. Po každé z hospitací následovala diskuse s vyučujícími, při nichž se hovořilo především o praktických problémech integrace různých jazykových úrovní ve výuce. Na závěr se studentky a studenti ZČU účastnili výroční učitelské konference škol zapojených do konceptu „2plus“.

Obě strany hodnotily exkurzi velice kladně, takže lze očekávat, že se příští rok do Horní Lužice vypraví další skupina studujících na ZČU.

Studienwoche in Bautzen 6.-9.11.2019

Masterstudierende aus Pilsen lernen das sorbisch-deutsche Schulwesen in Sachsen kennen und diskutieren Methoden des bilingualen Unterrichts

Das sächsische Landesamt für Schule und Bildung hat Masterstudierende des Lehrstuhls für deutsche Sprache der ZCU zu einer Studienwoche nach Bautzen eingeladen. Die Oberlausitz ist eine Sprachinsel mit der alten westslawischen Sprache Sorbisch in Deutschland. Seit 2003 testet man dort verschiedene Wege der bilingualen Schulbildung zur Revitalisierung der sorbischen Sprache. Die Studienfahrt wurde von Dr. Stočes und dem DAAD-Lektor Dr. Chappuzeau begleitet. Die Studierenden der ZCU besuchten Kindergärten, Grundschulen, Oberschulen und das Gymnasium und hatten auch Gelegenheit dazu, in mehreren Unterrichtsstunden zu hospitieren und mit den Lehrern über Konzepte zur Integration der unterschiedlichen Sprachniveaus zwischen Deutsch bzw. Sorbisch als Muttersprache und Fremdsprache zu diskutieren. Zum Abschluss nahmen die Studierenden an einem sächsischen Studientag zum schulartübergreifenden Konzept „2plus“ für die zweisprachige sorbisch-deutsche Schule teil, das seit 2014 etabliert wird. Der Meinungsaustausch wurde von beiden Seiten als sehr positiv bewertet und soll im kommenden Jahr mit einer weiteren Gruppe fortgesetzt werden.


Galerie


Fakulta pedagogická

Jiří Stočes, Bernhard Chappuzeau

15. 11. 2019


XB-CON Fakulty ekonomické má své místo v databázi Web of Science

Univerzita Úspěchy Věda

Fakulta ekonomická

26. 04. 2021

Ve výzkumném centru RICE vyvinuli unikátní technologii pro separaci plastů

Tisková zpráva Transfer Věda

Fakulta elektrotechnická

03. 05. 2021

Město obdrželo první předběžné výsledky studie bezdomovectví od sociologů Fakulty filozofické

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta filozofická

03. 05. 2021