Projekt Výchova k aktivnímu zdravému stárnutí Fakulty zdravotnických studií podpořil seniory

Absolventi Další vzdělávání Veřejnost

Jak si udržet tělesnou zdatnost, co je psychohygiena, jak předcházet pádům nebo jaká je správná výživa ve vyšším věku, se dozvěděli senioři z Plzeňského i Karlovarského kraje. Vznikla také příručka, kterou si může stáhnout každý.

Rozdáním posledních certifikátů vyvrcholil v prosinci projekt Výchova k aktivnímu zdravému stárnutí, který vloni uspořádala Fakulta zdravotnických studií za finanční podpory ministerstva zdravotnictví.

Projekt se zaměřil na edukaci primární prevence takzvaných "geriatrických obrů", tedy imobility, inkontinence, instability či kognitivního deficitu neboli narušení mentálních funkcí. Na podkladě dlouhodobé tvůrčí činnosti jednotlivých řešitelů vznikl komplexní teoreticko-praktický program určený seniorům, s deseti hlavními tématy – Pojetí zdraví ve stáří, Tělesná zdatnost seniorů, Principy zatěžování stárnoucího organizmu, Psychohygiena seniora, Trénink kognitivních funkcí, Škola zad pro seniory, Prevence pádů, Režimová opatření v domácnosti, Prevence inkontinence, Výživa ve vyšším věku.

Kompletní program nabídli jeho tvůrci seniorům v Plzeňském a Karlovarském kraji ve dvou možnostech – jako účast na programu přímo na fakultě či v rámci přednášek v místě bydliště a ve spolupráci s organizacemi sdružujícími seniory. V Plzni se ve čtyřech skupinách zúčastnilo projektu 101 seniorů starších 65 let. Na obecní úřad a do objektu Sluníčko do Rotavy na Sokolovsku zamířili lektoři za 20 účastníky, do domu Exodus v Třemošné za 10 seniory, na základní školu do Nýřan za dalšími 25, do blovického Klubu seniorů DCHP za 21 a do rokycanského Centra jógy za 26 seniory.

Velký dík patří zastupitelům a organizacím sdružujícím seniory, jmenovitě paní Elízové (Rotava), paní Stejskalové (Třemošná), paní Roučkové (Nýřany), paní Palacké (Blovice) a paní Rybové (Rokycany). Největším oceněním pro lektory byla zpětná vazba účastníků, kteří v evaluačních dotaznících nebyli schopni zvolit jen jedno nejzajímavější téma, a tak 90 procent všech zúčastněných napsalo „líbilo se mi a přínosné pro mě bylo všechno“.

V rámci projektu vznikla také edukační příručka, takzvané metodické listy k jednotlivým tématům, které je možné si stáhnout na stránkách katedry rehabilitačních oborů FZS ZČU v Plzni.

Ministerstvo zdravotnictví projekt podpořilo v rámci dotačního programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

16. 01. 2020


Amazing Business School: inovativní cesta tvorby a experimentování s novými business koncepty

Studenti Studium Úspěchy

Fakulta ekonomická

12. 11. 2020

Představujeme Etický kodex ZČU (9)

Etika Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

16. 11. 2020

Aplikace pro zvýšení interakce (nejen) při distančním vzdělávání dospělých

Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

25. 11. 2020