Fakulta ekonomická připravuje malé a střední podniky na podmínky Společnosti 4.0

Seminář Univerzita Věda

Workshop představil dílčí výstupy projektu Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0

Dne 24. ledna se na Fakultě ekonomické uskutečnil workshop Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0. Tvořily ho prezentace a diskuze o dílčích výstupech stejnojmenného projektu, řešeného ve spolupráci se šesti externími aplikačními garanty z Plzeňského a Jihočeského kraje a spolufinancovaného se státní podporou Technologické agentury České republiky.

Projekt řeší v letech 2019 - 2021 multioborový tým složený z akademických pracovníků Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni a Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Jeho cílem je podpořit adaptaci malých a středních podniků na podmínky Společnosti 4.0 a pro tyto účely vytvořit odpovídající metodiku, jež by měla podnikům pomoci adaptovat se na nové podmínky efektivně a včas a zajistit si tak udržitelný růst a nové konkurenční výhody.

Potřeba vytvořit komplexní řešení adaptace podniků v sektoru služeb vychází z poptávky podnikové praxe. Konkrétní požadavky vyplynuly z osobních rozhovorů a diskusí, zejména se zástupci externích aplikačních garantů projektu (Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji, Úřad práce ČR – krajské pobočky v Plzni a v Českých Budějovicích, Jihočeská hospodářská komora, Krajský úřad Jihočeského kraje a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s.) a také s vlastníky a manažery středních a malých podniků.

V roce 2019 vznikly dva dílčí výstupy projektu. Prvním je studie zaměřená na identifikaci, analýzu a hodnocení principů, metod a nástrojů pro adaptaci sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0. Druhým výstupem je Katalog změn znalostních a dovednostních kvalifikačních požadavků na zaměstnanecké pozice v podmínkách Společnosti 4.0. Podrobné informace o výstupech projektu a termínech workshopů naleznete na webových stránkách projektu.

V diskusi s účastníky prvního workshopu jsme zjistili, že zájem o koncepci Průmysl 4.0 a Společnost 4.0 stále roste jak v podnikové praxi, tak v akademickém prostředí.

Galerie


Fakulta ekonomická

Lilia Dvořáková

21. 02. 2020


Představujeme Etický kodex ZČU (8)

Etika Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

09. 11. 2020

Studenti měli enormní zájem o konferenci Turismus v době covidu

covid-19 Konference Studenti

Fakulta ekonomická

20. 11. 2020

Volby do Akademického senátu a do Rady VaV zaměstnanců FAV se konaly elektronicky

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

19. 11. 2020