Vědecký časopis s kořeny na Fakultě strojní ZČU postupuje v žebříčku kvality

Cooperation Achievements Science

Od roku 2008 v České republice vychází vědecký časopis MM Science Journal. Jedná se o jediný časopis svého druhu vydávaný komerčním vydavatelstvím. U jeho zrodu stál také Stanislav Hosnedl z katedry konstruování strojů Fakulty strojní ZČU. V pomyslném žebříčku kvality letos MM Science Journal udělal důležitý krok - kromě databází EBSCO a Scopus je nově také součástí databáze Web of Science, zahrnující přes deset tisíc nejvýznamnějších vědeckých časopisů světa.   

„S myšlenkou založit v Česku impaktovaný vědecký, průmyslově orientovaný časopis jsme v roce 2008 přišli spolu s profesorem Jiřím Markem z VUT v Brně, tehdejším technickým ředitelem společnosti TOSHULIN, za panem profesorem Hosnedlem, a to především kvůli jeho mnohaletým a rozsáhlým mezinárodním kontaktům, spolupracím a zkušenostem v této oblasti,“ říká šéfredaktor Roman Dvořák s tím, že se jednalo o dobu, kdy se měnily podmínky a pravidla hodnocení vědy a výzkumu, řada časopisů v důsledku toho přestala vycházet a vědecko-výzkumné týmy neměly příliš možností, kde publikovat výsledky své práce na odpovídající odborné úrovni.

Prostor jim měl proto poskytnout nový recenzovaný vědecký časopis MM Science Journal, který začal v roce 2008 vycházet jako součást již zavedeného technického měsíčníku MM Průmyslové spektrum. Ten od roku 1997 vydává MM publishing. Magazín je jednou ze třinácti verzí s jedinečným obsahem, publikovaných po celém světě. Dlouhodobě s časopisem spolupracuje především Fakulta strojní. Roman Dvořák, šéfredaktor obou titulů, tedy MM Průmyslové spektrum a MM Science Journal, je také členem Průmyslové rady FST, řízené děkanem Milanem Edlem.

„Dodnes těžíme z toho, co do MM Science Journal vložil a stále vkládá profesor Hosnedl. Ať jde o nastavení pokynů pro publikované příspěvky, včetně bibliografických citací, kritérií a procesů ‚double blind review‘, které jsou v souladu s celosvětově zavedeným standardy, ale také o kontakty na české a zejména zahraniční odborníky, kteří se stali prvními členy mezinárodní redakční rady a s nimiž spolupracujeme i v dalších formách dodnes,“ oceňuje podíl Stanislava Hosnedla na vzniku vědeckého časopisu Roman Dvořák. O kvalitních základech, managementu a obsahu příspěvků MM Science Journal svědčí i to, že v roce 2014 se časopis zařadil do citační a abstraktové databáze Scopus, a to s kvartilem Q2 – Q3. Od března 2020 ho najdeme také v databázi Web of Science.

Obsahově se MM Science Journal orientuje především na aplikace inženýrského výzkumu v praxi, a vytváří tak optimální prostředek k propojení výzkumu a praxe. Souvisí to mimo jiné se zaměřením jeho nositele, měsíčníku MM Průmyslové spektrum, jehož průměrný měsíční devítitisícový náklad se dostane ke čtenářům především z vyššího a středního managementu průmyslových firem. MM Science Journal tak nabízí zajímavé propojení vědy, výzkumu a průmyslové praxe. Vychází v angličtině, a to pětkrát ročně. V tištěné podobě jsou zveřejňovány abstrakty článků, jejich plné znění pak čtenáři najdou na webových stránkách, jež jsou volně přístupné.

MM Science Journal, který má své kořeny mimo jiné i na Západočeské univerzitě, je tak ideální příležitostí jak pro studenty doktorského studia k publikování jejich prvních odborných textů, tak pro zkušené akademiky, kteří mohou navíc i v roli recenzentů svými odbornými znalostmi a zkušenostmi dále zvýšit kvalitu příspěvků, časopisu i aplikací v technické praxi.

To potvrdil také prorektor pro výzkum a vývoj Luděk Hynčík na setkání s Romanem Dvořákem, jeho kolegyní Dagmar Podolákovou a Stanislavem Hosnedlem, během něhož ho jako zástupci MM Science Journal informovali jak o úspěšném vývoji časopisu, tak o možnostech spolupráce. Současná oborová multidisciplinarita si podle nich žádá komplexní přístup v publikování výsledků vědy a výzkumu napříč celou univerzitou a představuje výhodnou příležitost prezentovat široké světové odborné veřejnosti příslušné znalostní kompetence, kterými vědci a výzkumníci ZČU disponují.

Gallery


Faculty of Mechanical Engineering

Šárka Stará

26. 08. 2020


University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021