Vědecký časopis s kořeny na Fakultě strojní ZČU postupuje v žebříčku kvality

Spolupráce Úspěchy Věda

Od roku 2008 v České republice vychází vědecký časopis MM Science Journal. Jedná se o jediný časopis svého druhu vydávaný komerčním vydavatelstvím. U jeho zrodu stál také Stanislav Hosnedl z katedry konstruování strojů Fakulty strojní ZČU. V pomyslném žebříčku kvality letos MM Science Journal udělal důležitý krok - kromě databází EBSCO a Scopus je nově také součástí databáze Web of Science, zahrnující přes deset tisíc nejvýznamnějších vědeckých časopisů světa.   

„S myšlenkou založit v Česku impaktovaný vědecký, průmyslově orientovaný časopis jsme v roce 2008 přišli spolu s profesorem Jiřím Markem z VUT v Brně, tehdejším technickým ředitelem společnosti TOSHULIN, za panem profesorem Hosnedlem, a to především kvůli jeho mnohaletým a rozsáhlým mezinárodním kontaktům, spolupracím a zkušenostem v této oblasti,“ říká šéfredaktor Roman Dvořák s tím, že se jednalo o dobu, kdy se měnily podmínky a pravidla hodnocení vědy a výzkumu, řada časopisů v důsledku toho přestala vycházet a vědecko-výzkumné týmy neměly příliš možností, kde publikovat výsledky své práce na odpovídající odborné úrovni.

Prostor jim měl proto poskytnout nový recenzovaný vědecký časopis MM Science Journal, který začal v roce 2008 vycházet jako součást již zavedeného technického měsíčníku MM Průmyslové spektrum. Ten od roku 1997 vydává MM publishing. Magazín je jednou ze třinácti verzí s jedinečným obsahem, publikovaných po celém světě. Dlouhodobě s časopisem spolupracuje především Fakulta strojní. Roman Dvořák, šéfredaktor obou titulů, tedy MM Průmyslové spektrum a MM Science Journal, je také členem Průmyslové rady FST, řízené děkanem Milanem Edlem.

„Dodnes těžíme z toho, co do MM Science Journal vložil a stále vkládá profesor Hosnedl. Ať jde o nastavení pokynů pro publikované příspěvky, včetně bibliografických citací, kritérií a procesů ‚double blind review‘, které jsou v souladu s celosvětově zavedeným standardy, ale také o kontakty na české a zejména zahraniční odborníky, kteří se stali prvními členy mezinárodní redakční rady a s nimiž spolupracujeme i v dalších formách dodnes,“ oceňuje podíl Stanislava Hosnedla na vzniku vědeckého časopisu Roman Dvořák. O kvalitních základech, managementu a obsahu příspěvků MM Science Journal svědčí i to, že v roce 2014 se časopis zařadil do citační a abstraktové databáze Scopus, a to s kvartilem Q2 – Q3. Od března 2020 ho najdeme také v databázi Web of Science.

Obsahově se MM Science Journal orientuje především na aplikace inženýrského výzkumu v praxi, a vytváří tak optimální prostředek k propojení výzkumu a praxe. Souvisí to mimo jiné se zaměřením jeho nositele, měsíčníku MM Průmyslové spektrum, jehož průměrný měsíční devítitisícový náklad se dostane ke čtenářům především z vyššího a středního managementu průmyslových firem. MM Science Journal tak nabízí zajímavé propojení vědy, výzkumu a průmyslové praxe. Vychází v angličtině, a to pětkrát ročně. V tištěné podobě jsou zveřejňovány abstrakty článků, jejich plné znění pak čtenáři najdou na webových stránkách, jež jsou volně přístupné.

MM Science Journal, který má své kořeny mimo jiné i na Západočeské univerzitě, je tak ideální příležitostí jak pro studenty doktorského studia k publikování jejich prvních odborných textů, tak pro zkušené akademiky, kteří mohou navíc i v roli recenzentů svými odbornými znalostmi a zkušenostmi dále zvýšit kvalitu příspěvků, časopisu i aplikací v technické praxi.

To potvrdil také prorektor pro výzkum a vývoj Luděk Hynčík na setkání s Romanem Dvořákem, jeho kolegyní Dagmar Podolákovou a Stanislavem Hosnedlem, během něhož ho jako zástupci MM Science Journal informovali jak o úspěšném vývoji časopisu, tak o možnostech spolupráce. Současná oborová multidisciplinarita si podle nich žádá komplexní přístup v publikování výsledků vědy a výzkumu napříč celou univerzitou a představuje výhodnou příležitost prezentovat široké světové odborné veřejnosti příslušné znalostní kompetence, kterými vědci a výzkumníci ZČU disponují.

Galerie


Fakulta strojní

Šárka Stará

26. 08. 2020


Ultrazvukové svařování usnadní výzkumníkům FEL vytvářet odolné vodivé spoje ve smart textiliích

Spolupráce Úspěchy Věda

Fakulta elektrotechnická

15. 02. 2021

Fakulta zdravotnických studií připravila kurz ultrasonografie v přednemocniční péči

Beseda Přednáška Studenti

Fakulta zdravotnických studií

05. 02. 2021

Technická olympiáda se uskutečnila online

Další vzdělávání Soutěž Spolupráce

Celouniverzitní

11. 02. 2021