Fakulta právnická přechází na on-line výuku

covid-19 Studium Tisková zpráva

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni přešla ve středu 24. listopadu na on-line výuku. Vedení fakulty takto rozhodlo s ohledem na epidemickou situaci a také na skutečnost, že charakter vyučovaných předmětů tuto změnu ve formě výuky umožňuje.

Výuka na Fakultě právnické bude probíhat v prostředí Google Meet dle platného rozvrhu. Jde tedy o synchronní formu, kdy je prezenční výuka realizována distančními prostředky.

Dalších osm fakult Západočeské univerzity zatím vyučuje prezenčně. Především v prakticky zaměřených předmětech nelze totiž prezenční formu plnohodnotně nahradit formou on-line. Některé fakulty proto ve snaze zabránit šíření nemoci covid-19 zpřísňují pravidla účasti na přednáškách a seminářích, například zavedly povinnost nosit respirátory během výuky bez ohledu na počet osob, které se jí účastní.

Fakulta pedagogická stanovila vyhláškou děkana, že u některých předmětů může výuka probíhat on-line formou. Vedoucí dané katedry má povinnost zvážit rizikovou skupinu vyučujícího, množství studentů v předmětu, infrastrukturu výuky, charakter předmětu a návaznost na další rozvrhové akce. Vyučování vždy probíhá synchronní formou. Vyhláška děkana Fakulty pedagogické také stanoví možnost dělené výuky, kdy studenti mohou být rozděleni do dvou skupin. Cílem je snížit množství studentů prezenčně přítomných na jedné rozvrhové akci. Pro dělenou výuku je stanoveno, že má probíhat střídavě lichý/sudý týden. Skupina, na kterou připadne týden bez prezenční výuky, se vzdělává distančním způsobem, organizovaným samostudiem nebo hybridně, tedy připojením k probíhající prezenční výuce.

Vzhledem k různému charakteru předmětů vyučovaných na jednotlivých fakultách je případný přechod na on-line výuku v kompetenci vedení fakult.

Fakulta právnická

Šárka Stará

24. 11. 2021


Fakulta zdravotnických studií vydala dvě odborné knihy

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Fakulta zdravotnických studií

18. 01. 2022

Společný přeshraniční projekt ekonomických fakult ZČU a Hochschule Hof vyvrcholil v Schönsee

International Spolupráce Studenti

Fakulta ekonomická

25. 01. 2022

Západočeská univerzita navázala spolupráci s výzkumnými a vzdělávacími institucemi v Izraeli

International Konference Spolupráce

Fakulta filozofická

10. 01. 2022

Soutěž CS.KOMIKS.21 ovládly studentky Sutnarky

Studenti Úspěchy Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

18. 01. 2022

Sutnarka uspěla v soutěži iJungle Illustration Awards 2021

Absolventi Studenti Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

11. 01. 2022