Západočeská univerzita navázala spolupráci s výzkumnými a vzdělávacími institucemi v Izraeli

International Konference Spolupráce

V listopadu 2021 navštívili Západočeskou univerzitu v Plzni odborníci z izraelských univerzit v Arielu a Haifě, za účelem rozvíjení a koordinace přípravy společných vzdělávacích a výzkumných aktivit. Ke vzájemnému představení expertů z obou zemí posloužila interdisciplinární studentská konference.

Za účelem rozvíjení a koordinace přípravy společných vzdělávacích a výzkumných aktivit navštívili ve dnech 7.-10. listopadu 2021 Západočeskou univerzitu v Plzni odborníci z izraelských univerzit v Arielu a Haifě. Jako vhodná příležitost ke vzájemnému představení expertů z obou zemí posloužila interdisciplinární studentská konference na téma česko-izraelských vztahů, která se konala 8. listopadu v kampusu ZČU na Borech a 9. listopadu v prostorách Filozofické fakulty v centru Plzně. Takto bylo možné izraelské delegaci představit budovy a aktivity většiny součástí ZČU a plánovat další multioborovou spolupráci.

Stát Izrael je dlouhodobě ve středu pozornosti celé řady oborů technického, lékařského, ekonomického, humanitního i společenskovědního zaměření. Specifické přírodní podmínky, dlouhá historie osídlení, unikátní archeologické nálezy, přítomnost svatých míst a bohatá kultura, vyvěrající z tradic celosvětově významných monoteistických náboženství, společně s bouřlivými moderními dějinami a komplikovanou politikou Středního východu, vytvářejí dohromady nepřehlédnutelný obraz úspěchů i nezdarů světového dění. To jsou v krátkosti hlavní důvody, proč jsou izraelské instituce vyhledávaným partnerem pro mezinárodní spolupráci. Jednak na nich působí uznávaní lídři mnoha vědních disciplín, kolem nichž se koncentrují další odborníci a studenti z mnoha zemí, a jednak samo prostředí Blízkého východu nabízí nepřeberné množství výzkumných pramenů a problémů vybízejících ke studiu. 

Na podkladě množství dílčích osobních a institucionálních kontaktů, navázaných se ZČU za 30 let její existence, se některé podařilo formalizovat i smluvně, například v rámci programu Erasmus s univerzitou v Haifě. Zatím posledním takovým formálním počinem se stalo uzavření bilaterální smlouvy mezi ZČU a univerzitou v Arielu v roce 2020. Tato dohoda o spolupráci ve výzkumu a výuce navázala na již existující společné aktivity obou univerzit, probíhající na poli vývoje nových technologií a v oblasti výzkumu řady historických témat, týkajících se Blízkého východu. V posledním zmíněném bodě se jedná o chronologicky velmi široce rozkročené projekty počínaje poznáváním dějin pravěku a starověku a konče událostmi 20. století a současnými společenskými změnami a problémy. Do různých projektů výzkumné a jiné tvůrčí činnosti s izraelskými partnery je v současné době aktivně zapojeno několik součástí Západočeské univerzity, jmenovitě Fakulta filozofická, Fakulta aplikovaných věd, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Fakulta pedagogická, Fakulta právnická, Fakulta zdravotnických studií a Nové technologie – výzkumné centrum.

Díky nově uzavřené spolupráci jsou už nyní realizovány nové výzkumné aktivity česko-izraelských týmů, ať už na poli archeologie, zdravotnických studií nebo právních dějin.

Na listopadové konferenci zaznělo čtrnáct příspěvků, které sledovali posluchači přímo v konferenční místnosti, ale byly v reálném čase zároveň přenášeny online pro ty, kteří se nemohli dostavit osobně. Tematicky se podařilo pokrýt většinu úspěšně se rozvíjejících projektů, atraktivních pro českou i izraelskou stranu. Jmenovat můžeme třeba problematiku elektrochemického výzkumu, cíleného na dnes často skloňovanou otázku skladování energie, či aktuální výzkum ze sociální oblasti, zaměřený na práci zdravotních klaunů mezi seniory. Hned několik příspěvků se dotklo české stopy v geografickém a archeologickém poznávání Levanty a pochopitelně také rozličných aspektů proslulé československé vojenské pomoci státu Izrael v době jeho vzniku. Velmi úzké historické a kulturní vazby českého a židovského národa nastínily studentky Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v představení své práce, realizované v Ateliéru didaktické ilustrace, stejně jako další přednáška z půdy Fakulty filozofické o přijetí dramatického díla Karla Čapka v předválečné britské mandátní Palestině.

V průběhu konference se s izraelskou delegací setkali rektor ZČU Miroslav Holeček, děkan Fakulty filozofické David Šanc a několik členů vedení dalších fakult a součástí univerzity. Velký zájem a pozitivní dojem vzbudila prohlídka borského kampusu, kterou zajistila Romana Suchá z pracoviště International Office ZČU. Nezapomenutelným zážitkem pro všechny účastníky se stala návštěva atraktivního uměleckého prostředí v budově Sutnarky, tedy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Tato fakulta shodou okolností rovněž rozvíjí vlastní tvůrčí aktivity ve spolupráci s izraelskými institucemi a její umělecké reflexe výtečně doplnily některá témata, diskutovaná v hlavním konferenčním jednání.

Vedle samotných přednášek a diskusních příspěvků lze k výsledkům konference řadit i debaty o možnostech meziuniverzitní spolupráce ve výuce vybraných kurzů, zaměřených například na blízkovýchodní jazyky či aktuálně hojně diskutované téma udržitelného rozvoje. Jednání dospěla k závěru, že spolupráce ve vzdělávací činnosti může mít formu letních či zimních škol intenzivní výuky nebo distanční výuky formou online kurzů, v případě postgraduálních studentů též formou studijních pobytů na partnerské univerzitě či participace na společných výzkumných projektech.

Oboustranně bylo potěšující a zároveň inspirativní, že debaty k jednotlivým okruhům možné další česko-izraelské spolupráce (v některých případech již úspěšně zahájené a slibně se rozvíjející) často navazovaly na příspěvky přednesené na zmíněné studentské konferenci. Závěrem lze proto konstatovat, že naše interdisciplinární studentská konference skvěle zapůsobila jako katalyzátor mnoha nových osobních a odborných interakcí a dokreslila tak obecně velmi dobré a blízké vztahy mezi oběma zeměmi a akademickými komunitami.

Fakulta filozofická

Ladislav Šmejda

10. 01. 2022