ZČU jmenovala čestným doktorem světového odborníka v oblasti výkonové elektroniky

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Během Slavnostního zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni převzal titul doctor honoris causa prof. Dushan Boroyevich z Virginia Tech a byli představeni nově jmenovaní profesoři a profesorky, docenti a docentky. Rektor Miroslav Lávička rovněž udělil pamětní medaile a čestná uznání.

Ve středu 8. listopadu se konalo Slavnostní zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Při této nejvýznamnější akademické události univerzita udělila čestný titul doctor honoris causa prof. Dushanu Boroyevichi z Virginia Tech (USA), který patří k předním světovým odborníkům v oblasti výkonové elektroniky. Čtrnáct osobností převzalo pamětní medaili ZČU a dva pak čestné uznání. ZČU také poprvé udělila čestný titul emeritního profesora.

„Scházíme se v roce, kdy naše univerzita slaví tři čtvrtě století od založení své nejstarší součásti, Fakulty pedagogické,“ připomněl ve svém úvodním proslovu rektor Miroslav Lávička.  „Investice do vysokého školství je klíčovou investicí do budoucnosti naší země. Každá investice samozřejmě nese určité riziko. Mám dojem, že v případě vysokých škol se v poslední době až příliš často zdůrazňují pouze krátkodobé výsledky a okamžité zisky, ba že někteří investoři do vysokého školství zapomínají na důležitost dlouhodobého pohledu a podléhají těm známým psychologickým tlakům, že pokud se zisk neprojeví v co nejkratší době, je nutné přenastavit portfolio. Měli bychom se však vyvarovat impulsivních rozhodnutí a důkladně zvažovat, jak naše investice do vysokého školství přinesou zejména dlouhodobý prospěch,“ uvedl rektor.

Zmínil také kampaň Formujeme Plzeň, která představuje univerzitu jako organismus hodný respektu, v němž probíhá obrovská kooperace lidí, od vyučujících přes vědecko-výzkumné kapacity, studující až po podpůrné pracovníky a pracovnice, kteří všichni dohromady tvoří jeden celek, jenž významně zasahuje do života Plzně.

Slavnostní zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni, které se každoročně koná při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii, je spojeno s udělením čestného titulu doctor honoris causa.

Na návrh Fakulty elektrotechnické ZČU letos čestný doktorát převzal prof. Dushan Boroyevich z Virginia Polytechnic Institute and State University (USA), přední světový odborník v oblasti výkonové elektroniky, který má na svém kontě 25 patentů a více než tisíc odborných publikací. Čestným doktorátem univerzita ocenila jeho mimořádný přínos ve výzkumu výkonové elektroniky, významnou spolupráci se Západočeskou univerzitou a rozvoj její Fakulty elektrotechnické.

Prof. Dushan Boroyevich v roce 1998 společně s prof. Fredem Leem založili vědecké centrum National Science Foundation Engineering Research Center for Power Electronics Systems (CPES), které v současnosti představuje největší skupinu pro výzkum a vývoj v oblasti výkonové elektroniky v USA a ve svém oboru patří k nejúspěšnějším na světě. Prof. Boroyevich zásadním způsobem přispěl k vývoji nových technologií umožňujících zvýšení integrace výkonových elektronických systémů a výrobu zákaznických výkonových polovodičových modulů. Ve své odborné činnosti se intenzivně věnoval také vícefázovým systémům pro přeměny energie, technologiím pro distribuci elektrické energie, modelování, řízení a interdisciplinárním optimalizacím výkonových polovodičových systémů. Velmi známé a citované jsou jeho práce např. z oblasti polovodičových měničů pracujících s vysokou spínací frekvencí. Před více než dvaceti lety, kdy se Fakulta elektrotechnická ZČU začala významně prosazovat na mezinárodní scéně v oboru výkonové elektroniky a elektrických pohonů, navázala spolupráci s prof. Boroyevichem, který jí významně pomohl začlenit se do světové odborné komunity. „CPES byl pro nás jednou z inspirací, když jsme v letech 2006–2009 vymýšleli, jak by mělo fungovat výzkumné centrum RICE,“ uvedl ve svém projevu děkan FEL Zdeněk Peroutka. Od roku 2010 působil prof. Boroyevich jako externí odborný poradce ředitele RICE a podílel se na propagaci jeho činnosti ve světové odborné komunitě. RICE se postupně v oboru výkonové elektroniky, elektrických strojů a pohonů vypracovalo do pozice jedné z největších výzkumných skupin v Evropě. Intenzivní spolupráce CPES a RICE vyústila v jednání o smlouvě o jejich dlouhodobé strategické spolupráci.

Během slavnostního zasedání univerzita poprvé ve své historii udělila čestný titul emeritního profesora. Stal se jím na základě návrhu děkana Fakulty filozofické český filozof, religionista a vysokoškolský pedagog prof. ThDr. Otakar Funda, Dr. theol., emeritní profesor, který na ZČU začal v roce 1995 vyučovat předměty z oblasti etiky, filozofie náboženství či teologické antropologie.

Dále byli představeni nově jmenovaní profesoři a profesorky ZČU:

prof. Ing. Petr Girg, Ph.D., z Fakulty aplikovaných věd, jmenován v oboru Aplikovaná matematika
prof. Ing. Ludmila Kučerová, Ph.D.,
z Fakulty strojní, jmenována v oboru Strojní inženýrství
prof. Ing. Radek Polanský, Ph.D., z Fakulty elektrotechnické, jmenován v oboru Elektrotechnika
prof. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.,
z Fakulty aplikovaných věd, jmenován v oboru Mechanika

Rektor také poblahopřál docentům, kteří se habilitovali na ZČU:

doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D., Fakulta strojní, v oboru Strojní inženýrství
doc. Ing. František Mach, Ph.D., Fakulta elektrotechnická, v oboru Elektrotechnika
doc. Ing. Josef Odehnal, Ph.D., Fakulta strojní, v oboru Strojní inženýrství
doc. Ing. Josef Pihera, Ph.D., Fakulta elektrotechnická, v oboru Elektrotechnika
doc. Ing. Pavel Raška, Ph.D., Fakulta strojní, v oboru Strojní inženýrství
doc. Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D., Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze, v oboru Filozofie a dějiny vědy a techniky

Představili se také docenti a docentky ZČU jmenovaní na jiných vysokých školách:

doc. Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D., Fakulta pedagogickána Akademii múzických umění v Praze v oboru Hudební umění se zaměřením Hudební teorie
doc. Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA, Fakulta ekonomická – na České zemědělské univerzitě v Praze v oboru Management
doc. Ing. Petr Janeček, Ph.D., Fakulta ekonomická – na Vysoké škole ekonomické v Praze v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy
doc. RNDr. Jan Kopp, Ph.D., Fakulta ekonomická – na České zemědělské univerzitě v Praze v oboru Regionální a sociální rozvoj
doc. Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D., Fakulta filozofickána Univerzitě Karlově v oboru Románské jazyky
doc. PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D., Fakulta filozofická – na Univerzitě Karlově v oboru Politologie
doc. PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D., Fakulta filozofická – na Univerzitě Karlově v oboru Světové dějiny a obecné dějiny

Rektor Miroslav Lávička také předal pamětní medaile a čestná uznání osobnostem, které významně přispěly k rozvoji Západočeské univerzity.

Pamětní medaili za vynikající vědecké práce v oboru výpočetních úloh elektromagnetismu a teoretické elektrotechniky obdržel prof. Ing. Ivo Doležel, CSc., z katedry elektrotechniky a počítačového modelování Fakulty elektrotechnické.

Pamětní medaili za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj a spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí převzali doc. RNDr. Dagmar Jandová, Ph.D., která je uznávanou odbornicí v oblasti transmisní mikroskopie a spolupracuje s katedrou materiálu a strojírenské metalurgie Fakulty strojní, prof. Dr. Miroslav Novák, jenž se zasadil o etablování politologie jako studijního oboru na ZČU, prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc., který významně přispěl k zavedení a rozvoji oboru moderních dějin na Fakultě filozofické, a RNDr. Ondřej Šipr, CSc., z výzkumného centra NTC, který je mezinárodně uznávanou vědeckou osobností v oboru teoretického výzkumu elektronové struktury pevných látek.

Pamětní medaili za významnou pedagogickou činnost, za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí a za významné společenské činy převzala Mgr. Vlasta Klausová z Ústavu jazykové přípravy ZČU.  

Pamětní medaili za významnou pedagogickou činnost obdrželi prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. z Centra biologie, geověd a envigogiky Fakulty pedagogické, prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr.h.c., z katedry ústavního a evropského práva Fakulty právnické, doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc., doc., z katedry pedagogiky Fakulty pedagogické, PaedDr. Jaromír Votík, CSc., z Centra tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické, a doc. Ing. Václav Vrbík, CSc., z katedry výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické.

Dále byl oceněn Dr. Ing. Jan Rychlík, in memoriam, pamětní medailí za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí a za propagaci a popularizaci univerzity. Jan Rychlík pracoval na ZČU řadu let jako prorektor pro informatiku a později jako ředitel Centra informatizace a výpočetní techniky. 

Pamětní medaili za významnou pedagogickou činnost, za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí a za propagaci a popularizaci univerzity převzali Mgr. Václav Trejbal, CSc., dlouholetý vyučující a zástupce ředitelky Ústavu jazykové přípravy, a doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D., z katedry podnikové ekonomiky a managementu Fakulty ekonomické, dřívější proděkan a vedoucí katedry, který se dlouhodobě zabývá problematikou managementu projektů, inovací a znalostí.

Čestným uznáním za mimořádné výkony byli oceněni dva pedagogové Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara – doc. MgA. Vojtěch Domlátil, významný umělec se zaměřením především na animovaný film, který se mj. příkladně ujal vedení katedry audiovize, a akad. mal. Vladivoj Kotyza, výrazný umělec, který velkou část svého života spojil se Sutnarkou, kde rozvíjí talent mladých umělkyň a umělců v oblasti kresby.  

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

08. 11. 2023