Budoucí učitelé německého jazyka si rozšiřovali své obzory v Sasku

Studenti učitelství němčiny z pedagogické fakulty strávili na konci října v rámci projektu „Čeští a němečtí studenti k multikulturní Evropě: aktivní řešení otázek ve školství a ve společnosti“ dva dny v Sasku.

První zastávkou na jejich cestě po Sasku byla návštěva mateřské školy „Wichtelhäusel“ v Deutschneudorfu. Vedoucí učitelka paní Ullrichová zde umožnila studentkám nahlédnout do her a každodenního života tohoto česko-německého zařízení. Program dále pokračoval návštěvou Friedrich-Schiller-Gymnázia v Pirně, tradičně pořádanou jednou za dva roky. Pan Křenek představil obsah vzdělávacího systému, v souladu s nímž zde od 7. třídy k maturitě sdílejí lavice žáci obou národností. Po návštěvě školního internátu se skupina vydala na Saskou zemskou centrálu pro politické vzdělávání v Drážďanech. Tam si vyslechla přednášku Wernera Rellecke k významu a úkolům Zemské centrály, organizace, která v Česku nemá svůj protějšek. V přednášce se pan Rellecke rovněž věnoval tématu pro rok 2016 „Válka a mír“ a s ním související problematice uprchlické krize včetně postojů Čechů a Němců. Následnou diskusi si účastnice velmi pochvalovaly, nicméně na české a německé straně byly rozdíly v postojích patrné.
Českou skupinu pak večer přijali partneři projektu na TU v Chemnitz. Následovala procházka městem a posezení v oblíbené hospůdce. Skupina využila příležitosti a nad problematikou běženců podebatovala s vrstevníky.

Druhý den zahájily obě skupiny studentů návštěvou vzdělávací agentury Annabergerstraße. Mladým lidem zde byla představena pracovní možnost v saském školství na pozicích budoucích učitelů němčiny jako cizího jazyka, ať už jakožto praktikantů nebo jako vyučujících v integračních jazykových kurzech.
Zbylá část dne byla vyhrazena Technické univerzitě Chemnitz – skupina se zúčastnila přednášky na téma související s celým projektem a poté pracovala v týmech, jejichž úkolem bylo sestavit otázky k řešení pro budoucnost. Výsledky byly předneseny ostatním a komentovány mj. vedoucí projektu, paní profesorkou Mehnert.
Odpoledne pak česko-německou skupinu přijal děkan filozofické fakulty, Stefan Garsztecki. Zdůraznil letité partnerství mezi oběma univerzitami a oboustranné výhody této spolupráce. Tímto příspěvkem tak završil zajímavý a prospěšný projekt. V plánu je další setkání zúčastněných v letním semestru 2017 v Plzni.


Projekt je financován Česko-německým fondem budoucnosti, Rotaryclubem Zwickau-Glauchau a pedagogickou fakultou. Velký dík patří sponzorům, zejména Fondu budoucnosti, bez jehož finanční podpory by se projekt nemohl realizovat.

Galerie


Fakulta pedagogická

Kateřina MODRÁ

07.11.16


Technologická agentura ČR ocenila projekt fakulty strojní


Fakulta strojní

253

06.10.17


Absolventi pedagogické fakulty promovali


Fakulta pedagogická

169

12.10.17


Katedra germanistiky a slavistiky zve na přednášku o přesahu mezi němčinou, češtinou a maďarštinou


Fakulta filozofická

24

16.10.17