INSPIRE 2 podpoří didaktické stáže i koncepční změny v přípravě budoucích učitelů a učitelek

Spolupráce Studium Úspěchy

Projekt propojuje přípravu budoucích učitelů s Kompetenčním rámcem absolventa učitelství, inovuje studijní programy a posiluje spolupráci s praxí a odborníky.

Velký úspěch zaznamenaly Fakulta pedagogická a Fakulta aplikovaných věd, které připravily projekt INSPIRE 2 do výzvy OP JAK Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek. Hodnocení tříletého projektu ze strany komise bylo pozitivní, získal totiž nejvyšší počet bodů ze všech předložených a podporu v plné výši 42 mil. Kč bez krácení.

INSPIRE 2 přináší impuls ke změně pro obě fakulty vzdělávající učitele a učitelky, a to díky systémovému propojení jejich přípravy s Kompetenčním rámcem absolventa učitelství schváleným MŠMT koncem roku 2023. Prohloubí úzkou odbornou spolupráci FPE a FAV s odborníky dalších vysokých škol na přípravě oborově-specifických kompetenčních rámců a v souladu s nimi inovuje všechny relevantní studijní programy. Pro podporu formativního způsobu práce studentů a vzdělavatelů s kompetenčním rámcem vzniknou nové studijní materiály a evaluační nástroje a zvýší se součinnost akademických pracovníků ze všech pracovišť, které se podílejí na přípravě budoucích učitelů a učitelek. Získání kompetencí definovaných Kompetenčním rámcem absolventa učitelství pozitivně ovlivní pedagogické působení absolventů (začínajících učitelů) po nástupu do praxe.

V rámci projektu navíc dojde k prohloubení spolupráce a interakce s učiteli z praxe a dalšími odborníky z oblasti vzdělávání, včetně realizace párové výuky, spolupráce s provázejícími učiteli a spolupráce v oblasti výzkumu. Během workshopů s odborníky pro akademické pracovníky a při zvaní odborníků do výuky budoucích učitelů a učitelek bude věnována pozornost stěžejním tématům současného vzdělávání (inkluze včetně romské integrace, umělá inteligence ve vzdělávání a další).

Děkan FPE Pavel Mentlík zdůraznil, že projekt je skvělou příležitostí pro navázání oborových kontaktů a spolupráci napříč fakultami vzdělávajícími učiteli. Pracovníci ZČU se budou podílet na tvorbě kompetenčních rámců absolventů učitelství v jednotlivých oborech. FPE navíc pro celou ČR  garantuje přípravu kompetenčního rámce absolventa učitelství geografie.

Podobně jako v předchozím projektu INSPIRE se budou konat didaktické stáže do různých typů škol a vzdělávacích institucí v Evropě, kterých se zúčastní studující, vyučující i učitelé a učitelky ze spolupracujících MŠ, ZŠ a SŠ. Celkem se uskuteční 17 týdenních didaktických stáží pro 170 osob. Didaktické stáže mají obrovský význam pro inspiraci vyučujících i studentů a zvýšení jejich zájmu o inovace.

Fakulta pedagogická

Lucie Rohlíková

10. 04. 2024