Přelom září a října byl na FZS ve znamení přednášek slovenských kolegů pro studenty 2. ročníků

International Přednáška Studující

Odborníci z Bratislavy a Ružomberku zamířili na Fakultu zdravotnických studií ZČU přednášet odborná témata určená studentům napříč všemi studijními obory.

Během prvních podzimních dní se na FZS uskutečnily přednášky slovenských odborníků z našich partnerských univerzit, které byly určené studentům 2. ročníků studijních oborů.

Ve dnech 29. 9. – 30. 9. navštívil FZS profesor Ján Pečeňák, který působí na Psychiatrické klinice LF Univerzity Komenského v Bratislavě, s tématem souvisejícím s historií a perspektivou psychofarmak. Studenti ze studijních oborů Zdravotnický záchranář, Fyzioterapie, Ergoterapie a Všeobecné ošetřovatelství se dozvěděli nejdříve o historii psychofarmak, která přešla do současnosti, a seznámili se se základním dělením psychofarmak a jednotlivými charakteristikami.

Dne 3. 10. 2022 přednášela Andrea Gažová z Ústavu farmakologie a klinické farmakologie Univerzity Komenského v Bratislavě. Její téma vysvětlovalo úlohu farmakologa ve vědě a výuce farmakologie, prezentovala je za využití příkladu kalciového sirupu, dále se soustředila na spolupráci farmakologa s lékařem, sestrou a lékárníkem. Výuka farmakologie odkazovala na příklady simulací, například astmatického záchvatu. Přednáška byla určena studentům 2. ročníku oboru Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence.

Zároveň dne 3. 10. 2022 přicestovala na FZS Eva Moraučíková z Katolické univerzity v Ružomberku. Klíčovými tématy jejích přednášek pro studenty oboru Porodní asistence byly alternativní možnosti ovlivnění zdravotních problémů u žen v seniorském věku, životospráva v perimenopauze a postmenopauze a pohyb jako prevence obezity u žen v těchto obdobích. Nejdříve definovala seniorský věk u žen a vysvětlila pojmy perimenopauza a postmenopauza, dále navázala právě na vazomotorické a psychické změny, změny v sexuální oblasti a v neposlední řadě studentům představila zásady správné životosprávy a pohybové aktivity.

S doktorkou Moraučíkovou přijela ze stejné univerzity i Mariana Magerčiaková a dne 4. 10. přispěla do výuky studentům 2. ročníku oboru Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence přednáškou zacílenou na zdravotní gramotnost jako určující faktor vzdělání a na zdravotní návyky dospělé populace pod vlivem informačních a komunikačních technologií. Úvodem přednášky vysvětlila pojem gramotnost a zdravotní gramotnost, dále se věnovala významu zdravotní gramotnosti a propojení zdravotní gramotnosti s ošetřovatelstvím. Vliv informačních a komunikačních technologií na zdravotní návyky dospělých demonstrovala na základě výsledků dotazníkového šetření s cílem zjistit míru využívání těchto technologií u vybraných respondentů, závěrem byly zmíněny návrhy pro praxi.

Hlavním účelem návštěvy slovenských kolegů byla samozřejmě pedagogická činnost, nicméně v rámci návštěvy mohli rovněž poznat FZS a její odborné učebny včetně simulačního centra, dále se účastnili prohlídky univerzitního kampusu a plzeňského historického centra.

Věříme, že témata přednášek a setkání s odborníky z našich partnerských univerzit obohatily výuku studentů 2. ročníků napříč všemi studijními obory.


Akci podpořil ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239.


Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Brůžková

11. 10. 2022