Fakultu strojní povede i nadále Milan Edl

Akademický senát Fakulty strojní zvolil ve středu 20. června kandidáta na děkana na další čtyřleté funkční období. Stal se jím současný děkan Milan Edl.

V tajném hlasování odevzdalo Milanu Edlovi svůj hlas všech 16 přítomných senátorů. Po jmenování do funkce rektorem ZČU povede fakultu další čtyři roky, tedy do roku 2022. Na funkci děkana Fakulty strojní ZČU kandidoval Milan Edl jako jediný.

Během jeho dosavadního působení v roli děkana připravila Fakulta strojní tři nové profesní studijní programy - Specialista pro automotive v praxi, Programování NC strojů a Zabezpečování kvality, jejichž součástí je praxe v průmyslovém podniku v délce jednoho semestru. Fakulta pod vedením Milana Edla také uzavřela smlouvy s dvanácti středními školami z Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje, čímž si zajistila možnost s nimi dlouhodobě a koncepčně spolupracovat. V roce 2016 bylo založeno Centrum celoživotního vzdělávání, jehož součástí je i Dětská technická univerzita, určená pro děti základních škol. Letos se v Plzni konal její první ročník, v příštím roce otevře pobočky v Klatovech a v Tachově. Děkan Milan Edl také založil Průmyslovou radu Fakulty stojní, která má v současné době 43 stálých členů, z nichž tři čtvrtiny tvoří ředitelé průmyslových podniků a další čtvrtinu pak zástupci profesních sdružení a regionálních autorit. Průmyslová rada, jejíž členové se podílejí na výuce, na zadávání témat bakalářských či diplomových prací i na vědecko-výzkumných projektech fakulty, zásadně ovlivnila to, jak je v současné době Fakulta strojní z hlediska vzdělávání i vědy a výzkumu vnímána.

Ve svém druhém funkčním období chce Milan Edl prohlubovat započaté aktivity. Propojování fakulty s průmyslovými podniky, vytváření silných vazeb se středními školami, systematická práce s nadanými studenty a inovace studijních programů tak budou i nadále patřit k prioritám fakulty. Podle Milana Edla je potřeba nabízet takové studijní programy, které budou respektovat požadavky trhu práce a zároveň budou atraktivní pro nové studenty. Cestou k tomu jsou podle něj interdisciplinární výukové programy zaměřené na horizontální integraci znalostí a zkušeností z různých oborů a zabezpečující systémový nadhled. Podle Milana Edla totiž vyžaduje dnešní praxe jednak specialisty s hlubokými odbornými znalostmi, ale právě také odborníky s širokým přehledem a s přesahem do více oborů. V oblasti výzkumu a vývoje bude klíčovou roli hrát Regionální technologický institut (RTI), výzkumné centrum Fakulty strojní. Fakulta bude usilovat o větší zapojení do mezinárodní spolupráce, a tím i o zvýšení objemu prostředků z mezinárodních projektů. Fakulta chce být regionálním partnerem evropské úrovně v oblasti kvalitního technického vzdělávání, výzkumu a vývoje i progresivních aplikací.

Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., (*1973) je absolventem Fakulty strojní ZČU, kde vystudoval v roce 1997 obor Průmyslové inženýrství a management. V tomto oboru zde také pokračoval v doktorském studiu, které úspěšně zakončil roku 2004. V roce 2009 se na FST habilitoval v oboru Strojní inženýrství. Od roku 2001 působil na mateřské fakultě jako odborný asistent a výzkumný pracovník a později jako zástupce vedoucího katedry průmyslového inženýrství a managementu. Od roku 2014 je děkanem fakulty. 

Galerie


Fakulta strojní

Šárka Stará

20. 06. 2018


Studenti a studentky se setkali s významnými zaměstnavateli regionu

Další vzdělávání Studenti Univerzita

Celouniverzitní

28. 02. 2020

Studenti katedry rehabilitačních oborů připravili další Fitness den pro amputáře

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

26. 02. 2020

Univerzitní knihovna pořádá tradiční sbírku knih, tentokrát pro vězně. Zapojit se může každý

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Univerzitní knihovna

06. 02. 2020