Ozvěny oslav 70. výročí založení Pedagogické fakulty v Plzni

Univerzita Veřejnost Výstava

Rok oslav sice skončil, ale fakulta stále zve na výstavu První dekáda: Počátky Pedagogické fakulty v Plzni v letech 1948–1958.

Až do 31. ledna je ve vestibulu budovy Fakulty pedagogické ZČU ve Veleslavínově ulici k vidění výstava První dekáda: Počátky Pedagogické fakulty v Plzni v letech 1948 – 1958. Kromě části historie fakulty připomíná rovněž loňské 70. výročí jejího založení.

Vernisáž výstavy byla jednou z posledních akcí, které FPE vloni v rámci celoročního seriálu slavnostních událostí uspořádala. Konala se 28. listopadu stejně jako studentská vědecká konference 70 let vysokoškolského vzdělávání učitelů v Plzni.  Veškeré odborné podklady připravila katedra historie pod vedením Naděždy Morávkové a Karla Řeháčka ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Plzni a katedrou výtvarné výchovy a kultury. Vernisáž zahájili primátor Plzně Martin Baxa, děkan FPE Miroslav Randa a akademický sochař Kurt Gebauer. Vzpomínkami na historii fakulty ji zpestřili mimo jiné profesoři Jan Kumpera a Viktor Viktora, dále Jaroslav Fiala, Jindřich Jirásek, Ladislav Voldřich, Petr Hubka či Ľubomír Smatana.

Kromě studentů a akademiků FPE byli mezi hosty odborníci z plzeňských archivů, Západočeské galerie, památkového ústavu, Západočeského muzea, Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy v Plzni a dalších pracovišť Západočeské univerzity v Plzni. Pozvání přijali i zástupci Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze, Filozofické fakulty Univerzity v Hradci Králové, Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, nechyběli zahraniční hosté z Polska, Německa, Slovenska a Rakouska.

Vernisáž doprovodil celodenní workshop studentské iniciativy Otevřeno, jež připravila pro žáky základních a středních škol úkoly a soutěže. Iniciativa Otevřeno, konkrétně studenti Petr Pánek, Dominic Jačka a Jitka Rosenbaumová rovněž dali fakultě filmový dárek – snímek Fakulta pedagogická napříč generacemi, jenž je ke zhlédnutí na Youtube i pod tímto článkem.

 

Z textu výstavy:
„S potřebou vytvořit v Plzni možnost vysokoškolské přípravy pro učitelská povolání se setkáváme poměrně často už v období první republiky. Stávající plzeňské učitelské ústavy postačovaly sotva pro základní školství, střední školství si vyžadovalo odborníky s patřičným univerzitním vzděláním. V říjnu 1921 založila Československá obec učitelská v Praze soukromou dvouletou Školu vysokých studií pedagogických. Jejím iniciátorem a prvním děkanem byl Otakar Kádner. Měla pobočku v Brně a od roku 1937 do okupace také v Plzni. Po válce pak, v roce 1945, na tento institut navázala Vysoká škola pedagogická v Praze. Vedl ji Otokar Chlup a mezi tentokrát již početnějšími pobočkami byla i Plzeň. Sídlo pobočky bylo ve školní budově v Houškově ul. č. 3. Od letního semestru 1946/1947 se posluchači této školy v Plzni staly posluchači Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v kterou se Vysoká škola pedagogická v podstatě transformovala. Ke zřízení samostatného pedagogického vysokoškolského ústavu, Pedagogické fakulty, došlo v Plzni nařízením vlády č. 225/58 Sb. dne 14. září 1948 na návrh tehdejšího ministra školství a kultury Zdeňka Nejedlého.

Slavnostní zahájení akademického roku se konalo 14. listopadu 1948 ve velkém sále Slovanské besedy v Plzni. Prvním sídlem nového institutu se stala budova bývalého ženského učitelského ústavu v Plzni na Stalinově (dnes Americké) třídě, se 14 použitelnými učebnami. Následujícího roku byla fakultě přidělena nová budova – bývalé dívčí reálné gymnázium ve Veleslavínově ulici č. 42. Vnitřní strukturu fakulty tvořily nejprve tzv. ústavy, teprve od roku 1950/1951 byly přejmenovány na katedry. Ústavů bylo celkem 13: ústav pro matematiku a geometrii, ústav pro hudební výchovu, ústav pro slovanskou filologii, ústav pro občanskou nauku a politickou výchovu, ústav pro speciální metodiky a školní praxi, ústav biologický, ústav geologický a mineralogický, ústav pro výtvarnou výchovu, pedagogický ústav, ústav pro předškolní výchovu, ústav pro domácí nauky, ústav pro dějepis a ústav pro zeměpis.

V prvním roce bylo zapsáno 79 posluchačů, v dalším roce už 135. V počátečních rocích existence, do roku 1953, činila délka studia 3 roky. Od akademického roku 1950/1951 bylo zřízeno také dálkové studium. K usnadnění styku s neplzeňskými posluchači se zavedla v této souvislosti konzultační střediska v Chebu a v Karlových Varech. Chebské bylo později zrušeno.

Fakulta prošla v počátečním období, podobně jako mnoho jiných institucí ve státě v tu dobu, četnými organizačními reformami. Roku 1953 se vládním nařízením Pedagogická fakulta změnila na Vyšší pedagogickou školu. Studium se zredukovalo na dva roky. V čele ústavu zůstal Jaroslav Krofta, složení pedagogického sboru bylo také z větší části totožné se složením sboru předchozí Pedagogické fakulty. Výukové obory byly upraveny do tzv. dvouaprobací.

Roku 1959 byla uzákoněna v Československu další školská reforma a Vyšší pedagogická škola se na jejím základě změnila na Pedagogický institut. Studium připravovalo pro první stupeň základní školy (tři roky) a pro druhý stupeň základní školy (čtyři roky). Vedením Pedagogického institutu byl pověřen Zdeněk Ungerman z katedry základů marxismu-leninismu. Fakulta byla řízena nejprve akčním výborem, jehož předsedou byl JUDr. Jaroslav Krofta, právník se zaměřením na ústavní právo a poslanec Národního shromáždění, a členy Václav Procházka (za vyučující), Josef Diba (za zaměstnance) a Lumír Linhart (za posluchače). Následujícího roku byl již ministrem školství jmenován děkan, nejprve zastupující, pak stálý, a stal se jím JUDr. Jaroslav Krofta. Výuka byla zajišťována v počátcích převážně vybranými učiteli plzeňských středních škol, doplňovali je někteří pražští univerzitní profesoři a dále několik expertů z praxe, např. RNDr. Bohdan Bayer ze Západočeského muzea.“

Video


Galerie


Fakulta pedagogická

doc. PaedDr. Naděžda MORÁVKOVÁ, Ph.D.

02. 01. 2019


Zástupci ZČU a OTH Amberg-Weiden projednávali další spolupráci

Spolupráce Studium Univerzita

Celouniverzitní

13. 08. 2019

Zájemci o studium na ZČU mají ještě šanci. Druhé kolo přijímacího řízení stále probíhá

Studium Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

19. 07. 2019

Slavnostní promoce zakončila 8. ročník letní školy Fakulty ekonomické

Další vzdělávání Studenti Veřejnost

Fakulta ekonomická

15. 07. 2019