Fakulta zdravotnických studií získala akreditaci pro čtyři studijní programy

Studium Tisková zpráva Univerzita

Rada Národního akreditačního úřadu udělila akreditaci stěžejním studijním programům Fakulty zdravotnických studií ZČU, a to na maximální možnou dobu deseti let. Fakulta tak splnila podmínky nového systému akreditací, který přinesla novela vysokoškolského zákona z roku 2016. Podle ní mají vysoké školy povinnost reakreditovat dosavadní studijní obory.

Fakulta zdravotnických studií vyhověla akreditačním standardům a získala čtyři akreditace. Jedním z projevů je i to, že dřívější studijní obory se nyní mění na studijní programy.

Fakulta získala akreditaci pro profesní bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství, který jak v prezenční, tak kombinované formě studia připravuje studenty pro profesi všeobecné sestry. Absolventi programu jsou schopni samostatně řídit a poskytovat ošetřovatelskou péči na  ambulantních a lůžkových pracovištích i v privátních ošetřovatelských organizacích. Pro akademický rok 2019/20 plánuje fakulta přijmout do tohoto studijního programu zhruba 90 uchazečů.

Dalším profesním studijním programem je Porodní asistence.  Jeho absolventi jsou připraveni pro poskytování zdravotní péče v porodní asistenci, zajišťují nezbytný dohled a poskytují rady ženám během těhotenství, porodu a šestinedělí, vedou fyziologický porod a pečují o novorozence. Uplatnění naleznou i v péči o ženu na úseku gynekologie. V příštím akademickém roce by do prvního ročníku tohoto studijního programu mohlo nastoupit 30 studentů.

Akreditace byla udělena i profesnímu studijnímu programu Fyzioterapie, který připravuje odborníky zajišťující celý proces rehabilitací. Absolventi mají široké praktické dovednosti v oboru fyzikální terapie, kinezioterapie a ergoterapie, které jsou schopni cíleně aplikovat dle aktuálního stavu klienta. Své uplatnění nacházejí především v nemocnicích na odděleních léčebné rehabilitace a fyzikální terapie, v centrech léčebné rehabilitace, v rehabilitačních ústavech a také v lázeňské péči. Do tohoto studijního programu chce fakulta přijmout přibližně 40 uchazečů.

Zatím posledním nově akreditovaným profesním studijním programem je Ergoterapie. Absolventi mohou vykonávat odbornou činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče. Uplatnění najdou v sociálních službách pro děti a seniory, v zařízeních pro osoby s duševním onemocněním, v oblasti domácí a komunitní péče, v programech předpracovní a pracovní rehabilitace. Mohou pracovat také v chráněných dílnách, v chráněném bydlení nebo působit v osobní asistenci, ale také ve speciálních školách a mateřských školách nebo například při vývoji a výrobě kompenzačních pomůcek. Pro příští akademický rok by ke studiu tohoto programu mělo nastoupit zhruba 30 uchazečů.

Všechny bakalářské studijní programy jsou tříleté a jsou určené pro absolventy středních škol s maturitou. Fakulta je uchazečům nabízí již pro akademický rok 2019/20. Přihlášky ke studiu fakulta přijímá do 31. března 2019, a to v elektronické formě. Pro zájemce o studium fakulta připravila i letos přípravné kurzy na přijímací zkoušky. Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty www.fzs.zcu.cz

Nové akreditace by měly být postupně uděleny i dalším studijním oborům, které má Fakulta zdravotnických studií ve své nabídce. Ve dvou případech jsou žádosti podány a čekají na vyjádření Rady Národního akreditačního úřadu, další tři fakulta pro akreditaci připravuje. 

Žádosti o akreditace průběžně podávají i další fakulty ZČU. V létě například získala nové akreditace Fakulta aplikovaných věd.  Původně měla části oborů českých vysokých škol končit akreditace už letos v srpnu. Protože však proces schvalování nových akreditací probíhá pomaleji, než se předpokládalo, byl schválen poslanecký návrh, který nynější akreditace prodloužil o pět let.

Fakulta zdravotnických studií

Šárka Stará

03. 01. 2019


Také Západočeská univerzita si posvítí na budoucnost

Festival Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

08. 10. 2019

Ovládněte základy německého účetnictví

Další vzdělávání Spolupráce Studenti

Celouniverzitní

03. 10. 2019

Dětská technická univerzita se rozšiřuje do Karlovarského kraje

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Fakulta strojní

03. 10. 2019