Projekt Cesty k inkluzi se blíží do cíle

Další vzdělávání Přednáška Studenti

Tříletý projekt realizovala Fakulta pedagogická ZČU společně se sedmi základními školami a jednou nestátní neziskovou organizací.
Na Fakultě pedagogické se ve čtvrtek 20. června uskutečnilo závěrečné setkání partnerů projektu Cesty k inkluzi. Tříletý projekt, který fakulta realizovala společně se sedmi základními školami a jednou nestátní neziskovou organizací na území Plzeňského kraje, měl za cíl podpořit zavádění a realizaci kvalitního inkluzivního vzdělávání v tomto regionu.

V rámci projektových aktivit se podařilo v partnerských školách zajistit podporu pro stovky žáků ohrožených školní neúspěšností, školy měly také možnost alespoň na přechodnou dobu obsadit pozice školních speciálních pedagogů, školních asistentů, a nově se ve všech školách pilotně ověřovala také pozice koordinátora inkluze. Odborníci z Fakulty pedagogické rovněž poskytovali desítkám pedagogů formou metodických konzultací, supervizí, workshopů a vzdělávacích kurzů podporu přímo ve školní praxi. Jedním z nejcennějších výstupů projektu je i výrazná stimulace vzájemné pozitivní spolupráce mezi jednotlivými školami a také spolupráce škol se sociálními službami a rodinami žáků.

Zkrátka nepřišli ani studenti učitelských oborů na Fakultě pedagogické, kteří během projektu navštěvovali semináře o inkluzivním vzdělávání, a k propojení akademické sféry s praxí docházelo také na dvou konferencích a třech kulatých stolech.

Podrobné informace jsou dostupné na webu projektu. Realizace projektu definitivně skončí v srpnu – lze ale předpokládat, že partnerská spolupráce, kterou se podařilo díky projektu navázat, tím neskončí.


Projekt Cesty k inkluzi s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166 aplikuje změny paradigmatu v přístupu k žákům s potřebou podpůrných opatření při respektování odlišností i práva každého dítěte na vzdělávání ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Cílem je prevence školní neúspěšnosti znevýhodněných dětí a posílení spolupráce mezi školami, rodinami a neziskovými organizacemi. Budou realizovány kroužky a doučování pro žáky, vzdělávací kurzy pro pedagogy, workshopy pro rodiče, posíleny služby školních poradenských pracovišť, podpořeno sdílení dobré praxe.


Fakulta pedagogická

Josef Slowík

26. 06. 2019


Studenti soutěžili o nejlepší fotografie z Erasmu

Soutěž Studenti Univerzita

International Office

22. 06. 2020

Studie zmapovala potřeby a spokojenost Plzeňanů v oblasti sociálních služeb

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta filozofická

19. 06. 2020

Fakulty Západočeské univerzity rozšiřují své aktivity v Karlovarském kraji

Spolupráce Studium Tisková zpráva

Celouniverzitní

29. 06. 2020