Projekt Cesty k inkluzi se blíží do cíle

Další vzdělávání Přednáška Studenti

Tříletý projekt realizovala Fakulta pedagogická ZČU společně se sedmi základními školami a jednou nestátní neziskovou organizací.
Na Fakultě pedagogické se ve čtvrtek 20. června uskutečnilo závěrečné setkání partnerů projektu Cesty k inkluzi. Tříletý projekt, který fakulta realizovala společně se sedmi základními školami a jednou nestátní neziskovou organizací na území Plzeňského kraje, měl za cíl podpořit zavádění a realizaci kvalitního inkluzivního vzdělávání v tomto regionu.

V rámci projektových aktivit se podařilo v partnerských školách zajistit podporu pro stovky žáků ohrožených školní neúspěšností, školy měly také možnost alespoň na přechodnou dobu obsadit pozice školních speciálních pedagogů, školních asistentů, a nově se ve všech školách pilotně ověřovala také pozice koordinátora inkluze. Odborníci z Fakulty pedagogické rovněž poskytovali desítkám pedagogů formou metodických konzultací, supervizí, workshopů a vzdělávacích kurzů podporu přímo ve školní praxi. Jedním z nejcennějších výstupů projektu je i výrazná stimulace vzájemné pozitivní spolupráce mezi jednotlivými školami a také spolupráce škol se sociálními službami a rodinami žáků.

Zkrátka nepřišli ani studenti učitelských oborů na Fakultě pedagogické, kteří během projektu navštěvovali semináře o inkluzivním vzdělávání, a k propojení akademické sféry s praxí docházelo také na dvou konferencích a třech kulatých stolech.

Podrobné informace jsou dostupné na webu projektu. Realizace projektu definitivně skončí v srpnu – lze ale předpokládat, že partnerská spolupráce, kterou se podařilo díky projektu navázat, tím neskončí.


Projekt Cesty k inkluzi s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166 aplikuje změny paradigmatu v přístupu k žákům s potřebou podpůrných opatření při respektování odlišností i práva každého dítěte na vzdělávání ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Cílem je prevence školní neúspěšnosti znevýhodněných dětí a posílení spolupráce mezi školami, rodinami a neziskovými organizacemi. Budou realizovány kroužky a doučování pro žáky, vzdělávací kurzy pro pedagogy, workshopy pro rodiče, posíleny služby školních poradenských pracovišť, podpořeno sdílení dobré praxe.


Fakulta pedagogická

Josef Slowík

26. 06. 2019


CS.KOMIKS.19 má vítěze. Jsou mezi nimi i studenti Sutnarky

Soutěž Univerzita Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

21. 01. 2020

ZČU se představuje na veletrhu Gaudeamus Praha 2020

Studium Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

23. 01. 2020

Výzkumné centrum NTC otevřelo zrekonstruovanou laboratoř

Spolupráce Univerzita Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

23. 01. 2020