Fakulta zdravotnických studií navázala spolupráci s fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Spolupráce Studium Univerzita

Plzeňská a ústecká fakulta mají společný nejen název. I proto je v budoucnu je čeká řada společných projektů.

Na pozvání děkana Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem Zdeňka Havla zavítali 11. 9. do Ústí nad Labem zástupci vedení Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni v čele s jejím děkanem Lukášem Štichem.

Členové vedení obou fakult zahájili schůzku informacemi o novinkách, k nimž došlo od poslední vzájemné návštěvy. Děkan ústecké fakulty se při té příležitosti mohl pochlubit zejména nově akreditovaným navazujícím magisterským studijním programem Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení, v němž bude v nadcházejícím akademickém roce poprvé zahájena výuka, a to ve spolupráci s Fakultou sociálně ekonomickou UJEP. Děkan FZS ZČU pro změnu informoval o záměru rozšířit působnost své fakulty do Chebu.

Děkani obou fakult se informovali také o investičních záměrech pro nejbližší období. V případě FZS UJEP půjde o zahájení výstavby zcela nové fakultní budovy v areálu ústecké Masarykovy nemocnice, v případě FZS ZČU o pokračování velkorysé rekonstrukce fakulty v centru Plzně, náročnější o to, že se jedná o historicky cennou budovu.

Obě fakulty spojuje nejen stejný název, ale i velmi podobná struktura studijních programů. Shodně vzdělávají studenty v programu Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence a ve studijním programu Ergoterapie a Fyzioterapie. FZS ZČU má navíc akreditovány také programy Radiologická asistence, Zdravotnické záchranářství, Ortotik-protetik a Zdravotní laborant. První dva jmenované připravuje k akreditaci také FZS UJEP.

Je tedy zákonité, že obě fakulty hodlají i v budoucnosti úzce spolupracovat. Během setkání proto proběhla velmi intenzivní porada nad společně chystaným projektovým záměrem, jehož hlavním cílem bude stanovení metodiky pro hodnocení kvality bakalářských profesně zaměřených studijních programů v oblasti přípravy odborníků pro zdravotnictví. Jak uvedla proděkanka pro studium FZS UJEP Kateřina Tichá: „Tato kritéria ve svém důsledku povedou ke zvyšování úrovně výstupních odborných dovedností a obecných způsobilostí absolventů. Očekávaným přínosem bude i následné zvyšování kvality poskytované zdravotní péče.“

"Fakultu zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně vnímáme jako jednoho ze strategických partnerů. Nežijeme v izolovaném světě, o to spíše, že se pohybujeme na akademické půdě, tedy vzájemná spolupráce a sdílení znalostí a dobré praxe je právě to, co potřebujeme, co chceme, a to především ve smyslu zkvalitnění nastavených procesů, zinteraktivnění výuky a zatraktivnění podmínek studia pro studenty," uvedl děkan FZS ZČU Lukáš Štich.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

23. 09. 2019


Odborníci z výzkumného centra NTC pomohou zajistit větší bezpečnost návštěvníků Techmanie

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Nové technologie - výzkumné centrum

21. 05. 2020

ZČU nezapomíná na odkaz letců a zve na výstavu do mázhausu radnice

Univerzita Veřejnost Výstava

Celouniverzitní

05. 06. 2020

Menza na Borech znovu otevírá, zatím jen v omezeném provozu

COVID-19 Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

15. 05. 2020