Fakulta zdravotnických studií navázala spolupráci s fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Spolupráce Studium Univerzita

Plzeňská a ústecká fakulta mají společný nejen název. I proto je v budoucnu je čeká řada společných projektů.

Na pozvání děkana Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem Zdeňka Havla zavítali 11. 9. do Ústí nad Labem zástupci vedení Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni v čele s jejím děkanem Lukášem Štichem.

Členové vedení obou fakult zahájili schůzku informacemi o novinkách, k nimž došlo od poslední vzájemné návštěvy. Děkan ústecké fakulty se při té příležitosti mohl pochlubit zejména nově akreditovaným navazujícím magisterským studijním programem Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení, v němž bude v nadcházejícím akademickém roce poprvé zahájena výuka, a to ve spolupráci s Fakultou sociálně ekonomickou UJEP. Děkan FZS ZČU pro změnu informoval o záměru rozšířit působnost své fakulty do Chebu.

Děkani obou fakult se informovali také o investičních záměrech pro nejbližší období. V případě FZS UJEP půjde o zahájení výstavby zcela nové fakultní budovy v areálu ústecké Masarykovy nemocnice, v případě FZS ZČU o pokračování velkorysé rekonstrukce fakulty v centru Plzně, náročnější o to, že se jedná o historicky cennou budovu.

Obě fakulty spojuje nejen stejný název, ale i velmi podobná struktura studijních programů. Shodně vzdělávají studenty v programu Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence a ve studijním programu Ergoterapie a Fyzioterapie. FZS ZČU má navíc akreditovány také programy Radiologická asistence, Zdravotnické záchranářství, Ortotik-protetik a Zdravotní laborant. První dva jmenované připravuje k akreditaci také FZS UJEP.

Je tedy zákonité, že obě fakulty hodlají i v budoucnosti úzce spolupracovat. Během setkání proto proběhla velmi intenzivní porada nad společně chystaným projektovým záměrem, jehož hlavním cílem bude stanovení metodiky pro hodnocení kvality bakalářských profesně zaměřených studijních programů v oblasti přípravy odborníků pro zdravotnictví. Jak uvedla proděkanka pro studium FZS UJEP Kateřina Tichá: „Tato kritéria ve svém důsledku povedou ke zvyšování úrovně výstupních odborných dovedností a obecných způsobilostí absolventů. Očekávaným přínosem bude i následné zvyšování kvality poskytované zdravotní péče.“

"Fakultu zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně vnímáme jako jednoho ze strategických partnerů. Nežijeme v izolovaném světě, o to spíše, že se pohybujeme na akademické půdě, tedy vzájemná spolupráce a sdílení znalostí a dobré praxe je právě to, co potřebujeme, co chceme, a to především ve smyslu zkvalitnění nastavených procesů, zinteraktivnění výuky a zatraktivnění podmínek studia pro studenty," uvedl děkan FZS ZČU Lukáš Štich.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

23. 09. 2019


Nový česko-bavorský projekt dvou univerzit zatraktivní výuku společné historie

Další vzdělávání Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

13. 01. 2020

Fakulta zdravotnických studií se představí uchazečům

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 01. 2020

Aplikace mapuje a rozpoznává houby podle fotografií i díky studentovi Fakulty aplikovaných věd

Spolupráce Studenti Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

17. 01. 2020