Fakulta filozofická pořádá druhý ročník panelové diskuze o interdisciplinaritě s předními osobnostmi

Beseda Studující Veřejnost

Příspěvky se budou týkat aktuálního tématu mezioborovosti, která je jedním z nejčastěji skloňovaných pojmů na českých i zahraničních univerzitách.V úterý 26. listopadu bude plzeňská Moving Station hostit druhý ročník panelové diskuze Interdisciplinarita – věda a vzdělání na pomezí oborů, věnovaný vztahu humanitních a společenskovědních oborů a přírodních věd. Vystoupí studenti a zvaní přednášející z praxe i akademického prostředí. Na konferenci zve Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni.

Interdisciplinarita je jedním z nejčastěji skloňovaných termínů na českých i zahraničních univerzitách. Velká rozdílnost disciplín a požadavek na úzce specializovanou odbornost jsou v poslední době dávány do kontrastu s potřebou pojímat vznikající otázky v širších a mezioborových souvislostech. Klasickým příkladem je rostoucí poptávka po kritické reflexi technologických inovací v kontextu jejich společenského dopadu, což vyžaduje odborníka, který bude chápat principy vzniku a fungovaní dané technologie, ale zároveň bude rozumět jejím aspektům etickým, společenským, kulturním, politickým a ekonomickým. Vzhledem k rostoucímu množství poznatků je však jen těžko představitelné, že by tohoto ideálu mohl dosáhnout jednotlivec.

Účastníci konference budou proto diskutovat i o možnostech propojování jednotlivých oborů na bázi výzkumných týmů, které by měly do budoucna přesahovat nejen jednotlivé segmenty v rámci dané disciplíny, ale i samotné oblasti vzdělávání. ZČU je šíří nabízených oborů unikátní, proto by mohla být živnou půdou a prubířským kamenem takovéto interdisciplinární spolupráce.

Konference bude mít dvě části, kdy dopoledne (od 9:00 do 11:30) budou diskutovat studenti různých doktorských oborů filozofických fakult ZČU a Univerzity Karlovy a odpoledne (od 13:00 do 18:00) přednesou své příspěvky přední čeští akademici a odborníci z praxe.

Odpolední část zahájí rektor ZČU Miroslav Holeček. Se svými přibližně dvacetiminutovými příspěvky se od 13:15 hodin postupně představí plzeňský biskup Tomáš Holub, historik a rektor Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Miller, odborník na umělou inteligenci Jan Romportl a ekonom a pedagog Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Martin Macháček. Druhý odpolední blok začne příspěvkem rektora ZČU Miroslava Holečka, následovat bude pedagog Fakulty humanitních studií UK, filozof a publicista Zdeněk Pinc, matematik a filantrop Karel Janeček a filozof z Fakulty filozofické ZČU Libor Benda.

Videozáznam z loňského prvního ročníku konference, kterého se zúčastnili rektor ZČU Miroslav Holeček, děkan FF ZČU David Šanc, filozof Jan Sokol, moderátor Václav Moravec, senátor Marek Hilšer, ekonom Filip Matějka, elektrotechnik Jiří Masopust, sociolog Jan Váně a filozof Jaromír Murgaš, si můžete přehrát online.


                                                                   

Galerie


Fakulta filozofická

Naděžda Hlaváčková

22. 11. 2019