Stavaři, let's go! vyzvou středoškoláky připravované e-learningové kurzy

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Studenti středních odborných škol a učilišť se díky nim mohou vzdělávat v odborné angličtině, němčině i ruštině.

Katedra ruského jazyka Fakulty pedagogické, katedra anglického jazyka a literatury Fakulty filozofické a Ústav jazykové přípravy se podílejí na projektu, který má budoucím řemeslníkům pomoci ovládnout cizí řeči. Projekt s názvem Odborný cizí jazyk pro stavební obory a truhláře s implementací digitálního vzdělávání. Stavaři, let´s go! odstartoval 1. prosince a kromě součástí ZČU se do něj zapojili také kolegové z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a dalších pět partnerských škol. Podporuje ho Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ministerstva školství.

Výstupem projektu má být sada e-learningových kurzů, které středoškolákům pomohou s odbornou angličtinou, němčinou a ruštinou. Projekt cílí na studenty oborů truhlář, zedník, instalatér a stavebnictví. Jedinečný je zejména v tom, že chce podpořit polytechnické vzdělávání na úrovni středních odborných škol a učilišť, slučuje několik vzdělávacích cílů, je těsně propojen s praxí a spojuje několik vysokoškolských pracovišť.

„Celkem vznikne 12 modulů, které budou integrovat složku jazykovou – odborný cizí jazyk na úrovni jazykové, řečové a komunikační, složku rozvíjení digitální kompetence a informatického myšlení a složku odbornou, jejíž obsah bude vycházet ze vzdělávacího plánu pro příslušné obory a reflektovat jejich aktuální stav. Takové materiály v českém prostředí dosud neexistují,“ uvádějí členové realizačního týmu, kteří se poprvé sešli 6. prosince.

Projekt Odborný cizí jazyk pro stavební obory a truhláře s implementací digitálního vzdělávání. Stavaři, let´s go! s číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012321patří do výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II.


Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

16. 12. 2019