Stavaři, let's go! vyzvou středoškoláky připravované e-learningové kurzy

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Studenti středních odborných škol a učilišť se díky nim mohou vzdělávat v odborné angličtině, němčině i ruštině.

Katedra ruského jazyka Fakulty pedagogické, katedra anglického jazyka a literatury Fakulty filozofické a Ústav jazykové přípravy se podílejí na projektu, který má budoucím řemeslníkům pomoci ovládnout cizí řeči. Projekt s názvem Odborný cizí jazyk pro stavební obory a truhláře s implementací digitálního vzdělávání. Stavaři, let´s go! odstartoval 1. prosince a kromě součástí ZČU se do něj zapojili také kolegové z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a dalších pět partnerských škol. Podporuje ho Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ministerstva školství.

Výstupem projektu má být sada e-learningových kurzů, které středoškolákům pomohou s odbornou angličtinou, němčinou a ruštinou. Projekt cílí na studenty oborů truhlář, zedník, instalatér a stavebnictví. Jedinečný je zejména v tom, že chce podpořit polytechnické vzdělávání na úrovni středních odborných škol a učilišť, slučuje několik vzdělávacích cílů, je těsně propojen s praxí a spojuje několik vysokoškolských pracovišť.

„Celkem vznikne 12 modulů, které budou integrovat složku jazykovou – odborný cizí jazyk na úrovni jazykové, řečové a komunikační, složku rozvíjení digitální kompetence a informatického myšlení a složku odbornou, jejíž obsah bude vycházet ze vzdělávacího plánu pro příslušné obory a reflektovat jejich aktuální stav. Takové materiály v českém prostředí dosud neexistují,“ uvádějí členové realizačního týmu, kteří se poprvé sešli 6. prosince.

Projekt Odborný cizí jazyk pro stavební obory a truhláře s implementací digitálního vzdělávání. Stavaři, let´s go! s číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012321patří do výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II.


Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

16. 12. 2019


Fakulta pedagogická vydává newsletter

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta pedagogická

07. 04. 2021

Profesor Martin Procházka, člen Vědecké rady FZS, bude stát v čele Univerzity Palackého

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

01. 04. 2021

Letní školy Západočeské univerzity přijímají přihlášky

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

08. 04. 2021