Fakulta filozofická nově nabízí studium programu Sociální práce

Studium Tisková zpráva Univerzita

Od příštího akademického roku bude opět možné studovat na Západočeské univerzitě bakalářský program Sociální práce. Nabízí ho Fakulta filozofická a hlavním realizátorem je její katedra sociologie společně s dalšími pracovišti. Přihlášky lze podávat do 14. června 2020.

Studijní program Sociální práce připraví absolventy pro samostatný a komplexní výkon profese odborného pracovníka pro oblast sociální práce a poskytování sociálních služeb. Jedná se o tři základní formy sociálních služeb:

  • Sociální poradenství zprostředkovává kontakt klienta se společenským prostředím a může zahrnovat sociálně terapeutické činnosti nebo pomoc při uplatňování klientových práv či při obstarávání jeho osobních záležitostí a podobně.
  • Služby sociální péče zajišťují fyzickou a psychickou soběstačnost klientů s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí, umožnit jim co největší zapojení do běžného života a zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.
  • Služby sociální prevence napomáhají bránit sociálnímu vyloučení osob, ohrožených krizovou sociální situací, životními návyky či znevýhodňujícím prostředím. Pomáhají jim překonat nepříznivou situaci a chránit společnost před vznikem nežádoucích jevů.

Sociální práce zahrnuje řadu rozmanitých pracovních pozic. Absolventi bakalářského studijního programu se mohou uplatnit jako sociální pracovníci zejména na různých úrovních v organizacích poskytujících sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., dále pak v institucích státní správy a samosprávy (v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, probační a mediační služby, péče o seniory, lidi se zdravotním postižením atd.). Uplatnit se mohou i jako sociální pracovníci v resortu zdravotnictví, školství, oblasti spravedlnosti, práce a sociálních věcí, na úřadech a v nestátních neziskových organizacích.

Kromě profesních kompetencí přináší studium Sociální práce také osobnostní rozvoj a kultivaci lidských hodnot. Sociální práce, jakožto jedna z tradičních pomáhajících profesí, ze své podstaty stojí na vzájemném soucitu a mezilidských vztazích a Fakulta filozofická ZČU chce proto rozměr vzájemné empatie a porozumění rozvíjet i působením vyučujících, aby studenti získali obohacení v tomto směru už během studia.

Díky individuálnímu přístupu získávají studenti vedle obecného přehledu o oblastech sociální práce také určitou profesní specializaci na konkrétní cílovou skupinu (případně i více skupin). Díky povinně volitelným předmětům a výběrů pracovišť praxe si tímto způsobem budují profesní identitu sociálního pracovníka a rozhodují se, komu budou chtít pomáhat.

Veškeré informace najdou uchazeči na webu socialniprace.zcu.cz.

Fakulta filozofická

Šárka Stará

02. 06. 2020


Slovo prorektorky ke studentům

covid-19 Studenti Studium

Celouniverzitní

11. 02. 2021

Fakulta zdravotnických studií připravila kurz ultrasonografie v přednemocniční péči

Beseda Přednáška Studenti

Fakulta zdravotnických studií

05. 02. 2021

Studentky na běžkách vybojovaly stříbro a bronz

Sport Studenti Úspěchy

Celouniverzitní

05. 02. 2021