Fakulta filozofická získala HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta filozofická se v pondělí 22. června připojila ke čtyřem součástem Západočeské univerzity, které získaly prestižní ocenění HR Excellence in Research Award za řízení lidských zdrojů v oblasti vědy a výzkumu. Fakulta se jím zavázala naplňovat principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky  a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků v několika následujících letech.

Po výzkumném centru NTC a fakultách elektrotechnické, strojní a aplikovaných věd rozšířila Fakulta filozofická skupinu součástí oceněných HR Award. Zisku ocenění předcházel rok analytické práce, jejímž cílem bylo komplexně zmapovat procesy a zásady pro řízení akademických a vědecko-výzkumných pracovníků na fakultě. Součástí vstupní GAP analýzy byla kromě vymezení silných stránek současné praxe také identifikace slabých míst, které bude fakulta v následujících dvou letech prostřednictvím takzvaného akčního plánu vylepšovat. Zásadní změny plánuje fakulta v oblasti doktorského studia, genderové politiky, vnější komunikace, popularizace výsledků bádání nebo strategického rozvoje vědecko-výzkumné komunity. Cílem implementace akčního plánu je zkvalitnění prostředí a zlepšení podmínek pro tuzemské, ale rovněž zahraniční vědecko-výzkumné pracovníky.

K principům Charty a Kodexu se Fakulta filozofická přihlásila v prosinci roku 2018. V roce 2019 byla provedena detailní analýza stávající praxe v oblasti řízení lidských zdrojů, která zahrnovala rozsáhlé dotazníkové šetření a fokusní skupiny. Z výsledků průzkumu pak vzešla GAP analýza a akční plán.

Dokumenty následně fakulta předložila Evropské komisi ke zhodnocení dosavadní praxe řízení lidských zdrojů. Na výsledný verdikt si musela kvůli situaci způsobené nemocí covid-19 počkat až do června 2020. S řadou aktivit směřujících ke zlepšení však započala již před udělením HR Award. V následujících dvou letech bude jednotlivé body akčního plánu postupně uskutečňovat a v roce 2022 se pokusí ocenění HR Award obhájit pro další tříleté období.

Galerie


Fakulta filozofická

Sandra Štollová, koordinátorka akreditací a kvality FF ZČU

23. 06. 2020