Fakulta filozofická získala HR Award

Achievements Science Employees

Fakulta filozofická se v pondělí 22. června připojila ke čtyřem součástem Západočeské univerzity, které získaly prestižní ocenění HR Excellence in Research Award za řízení lidských zdrojů v oblasti vědy a výzkumu. Fakulta se jím zavázala naplňovat principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky  a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků v několika následujících letech.

Po výzkumném centru NTC a fakultách elektrotechnické, strojní a aplikovaných věd rozšířila Fakulta filozofická skupinu součástí oceněných HR Award. Zisku ocenění předcházel rok analytické práce, jejímž cílem bylo komplexně zmapovat procesy a zásady pro řízení akademických a vědecko-výzkumných pracovníků na fakultě. Součástí vstupní GAP analýzy byla kromě vymezení silných stránek současné praxe také identifikace slabých míst, které bude fakulta v následujících dvou letech prostřednictvím takzvaného akčního plánu vylepšovat. Zásadní změny plánuje fakulta v oblasti doktorského studia, genderové politiky, vnější komunikace, popularizace výsledků bádání nebo strategického rozvoje vědecko-výzkumné komunity. Cílem implementace akčního plánu je zkvalitnění prostředí a zlepšení podmínek pro tuzemské, ale rovněž zahraniční vědecko-výzkumné pracovníky.

K principům Charty a Kodexu se Fakulta filozofická přihlásila v prosinci roku 2018. V roce 2019 byla provedena detailní analýza stávající praxe v oblasti řízení lidských zdrojů, která zahrnovala rozsáhlé dotazníkové šetření a fokusní skupiny. Z výsledků průzkumu pak vzešla GAP analýza a akční plán.

Dokumenty následně fakulta předložila Evropské komisi ke zhodnocení dosavadní praxe řízení lidských zdrojů. Na výsledný verdikt si musela kvůli situaci způsobené nemocí covid-19 počkat až do června 2020. S řadou aktivit směřujících ke zlepšení však započala již před udělením HR Award. V následujících dvou letech bude jednotlivé body akčního plánu postupně uskutečňovat a v roce 2022 se pokusí ocenění HR Award obhájit pro další tříleté období.

Gallery


Faculty of Arts

Sandra Štollová, koordinátorka akreditací a kvality FF ZČU

23. 06. 2020


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021