ZČU se přihlásila k hodnocení internacionalizace MICHE 2020

Cooperation University Public

Monitoring začal vyplněním podrobného dotazníku na jaře, v listopadu se konala online hodnotící návštěva, které se zúčastnili zástupci Domu zahraniční spolupráce, zástupci ministerstva školství a 70 zástupců ZČU. Hodnocení naší univerzitě pomůže s přípravou Strategie internacionalizace ZČU.

Západočeská univerzita v Plzni letos intenzivně pracuje na přípravě Strategického záměru ZČU pro období 2021-2025. Kromě toho je nezbytné vytvořit další důležitý celouniverzitní dokument, samostatnou Strategii internacionalizace ZČU. Oba tyto dokumenty se budou doplňovat a musí být v souladu se strategickými dokumenty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jelikož je pro každou strategii klíčové nejprve zanalyzovat současný stav a jelikož je na ZČU zapotřebí institucionalizovat internacionalizaci na celouniverzitní úrovni, přihlásila se univerzita do každoroční soutěže o provedení monitoringu internacionalizace na vybrané vysoké škole zahraničními experty (MICHE 2020), který organizuje Dům zahraniční spolupráce ministerstva školství a ministerstvo jej také finančně podporuje. Každý rok jsou na základě přihlášky vybrány a podpořeny dvě univerzity.

V nové strategii je třeba si vytyčit priority, cíle a nastavit sledované indikátory, které se promítnou do obou připravovaných strategických dokumentů. Výsledkem monitoringu internacionalizace nebude pouze hodnocení aktuálního stavu, nýbrž i návrhy opatření a doporučení, jež by naše univerzita měla v budoucím plánovacím období zohlednit. Tato opatření a doporučení se promítnou jak ve Strategii internacionalizace ZČU, tak v jednotlivých akčních plánech pro jednotlivé roky,“ vysvětluje prorektorka pro internacionalizaci Dita Hommerová.

Monitoring začal vyplněním a odevzdáním podrobného sebeevaluačního dotazníku jako podkladového materiálu pro první fázi hodnocení na začátku roku. Dotazník průřezově řešil všechny oblasti aktivit univerzity z pohledu internacionalizace. Vzhledem k pandemii koronaviru se návštěva hodnotitelů zvaná „on-site visit“ musela přesunout z plánovaného jarního termínu na 9. a 10. 11. a uskutečnit se v online prostředí.

Během návštěvy spolu intenzivně diskutovali zahraniční experti, zástupci Domu zahraniční spolupráce, zástupci ministerstva školství a 70 zástupců ZČU. Aktivně se zapojili pracující a studující.

Za jeden z hlavních a klíčových úkolů považuji nalezení společné a jednotné rétoriky všech součástí ZČU v otázce internacionalizace dovnitř i vně univerzity a také rozšíření nabídky studijních programů v cizím jazyce, ovšem při současném zachování specifik jednotlivých fakult. Tohoto cíle je jistě optimální dosáhnout právě na základě výsledků externího monitoringu a zprávy o současném stavu na ZČU, které zajistí a zprostředkuje autorita v podobě zkušených odborníků z této oblasti. Tyto závěry externích expertů a následná opatření z nich vyplývající budou bezesporu lépe přijímány vedením jednotlivých součástí ZČU i univerzity jako celku,“ říká prorektorka Hommerová.

Hodnotící zpráva bude muset být závazně projednána na grémiích ZČU a následně se bude ministerstvu předkládat zpráva o naplňování těchto opatření. Celý proces monitoringu tedy není pouze jednorázovou záležitostí, nýbrž kontinuálním procesem.

Chci velmi poděkovat za podporu všem součástem, organizacím a jiným univerzitním pracovištím, které se monitoringu zodpovědně účastnily, jejichž zástupci z řad zaměstnanců a studujících otevřeně diskutovali a přispívali tak k výsledku hodnocení. Míra aktivity a podpory této akce je pro mě signálem, že se chceme společně zlepšovat a vybudovat v oblasti internacionalizace naši konkurenční výhodu,“ dodává prorektorka.

University-wide

Pavel KORELUS

16. 11. 2020


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021