ZČU se přihlásila k hodnocení internacionalizace MICHE 2020

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Monitoring začal vyplněním podrobného dotazníku na jaře, v listopadu se konala online hodnotící návštěva, které se zúčastnili zástupci Domu zahraniční spolupráce, zástupci ministerstva školství a 70 zástupců ZČU. Hodnocení naší univerzitě pomůže s přípravou Strategie internacionalizace ZČU.

Západočeská univerzita v Plzni letos intenzivně pracuje na přípravě Strategického záměru ZČU pro období 2021-2025. Kromě toho je nezbytné vytvořit další důležitý celouniverzitní dokument, samostatnou Strategii internacionalizace ZČU. Oba tyto dokumenty se budou doplňovat a musí být v souladu se strategickými dokumenty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jelikož je pro každou strategii klíčové nejprve zanalyzovat současný stav a jelikož je na ZČU zapotřebí institucionalizovat internacionalizaci na celouniverzitní úrovni, přihlásila se univerzita do každoroční soutěže o provedení monitoringu internacionalizace na vybrané vysoké škole zahraničními experty (MICHE 2020), který organizuje Dům zahraniční spolupráce ministerstva školství a ministerstvo jej také finančně podporuje. Každý rok jsou na základě přihlášky vybrány a podpořeny dvě univerzity.

V nové strategii je třeba si vytyčit priority, cíle a nastavit sledované indikátory, které se promítnou do obou připravovaných strategických dokumentů. Výsledkem monitoringu internacionalizace nebude pouze hodnocení aktuálního stavu, nýbrž i návrhy opatření a doporučení, jež by naše univerzita měla v budoucím plánovacím období zohlednit. Tato opatření a doporučení se promítnou jak ve Strategii internacionalizace ZČU, tak v jednotlivých akčních plánech pro jednotlivé roky,“ vysvětluje prorektorka pro internacionalizaci Dita Hommerová.

Monitoring začal vyplněním a odevzdáním podrobného sebeevaluačního dotazníku jako podkladového materiálu pro první fázi hodnocení na začátku roku. Dotazník průřezově řešil všechny oblasti aktivit univerzity z pohledu internacionalizace. Vzhledem k pandemii koronaviru se návštěva hodnotitelů zvaná „on-site visit“ musela přesunout z plánovaného jarního termínu na 9. a 10. 11. a uskutečnit se v online prostředí.

Během návštěvy spolu intenzivně diskutovali zahraniční experti, zástupci Domu zahraniční spolupráce, zástupci ministerstva školství a 70 zástupců ZČU. Aktivně se zapojili pracující a studující.

Za jeden z hlavních a klíčových úkolů považuji nalezení společné a jednotné rétoriky všech součástí ZČU v otázce internacionalizace dovnitř i vně univerzity a také rozšíření nabídky studijních programů v cizím jazyce, ovšem při současném zachování specifik jednotlivých fakult. Tohoto cíle je jistě optimální dosáhnout právě na základě výsledků externího monitoringu a zprávy o současném stavu na ZČU, které zajistí a zprostředkuje autorita v podobě zkušených odborníků z této oblasti. Tyto závěry externích expertů a následná opatření z nich vyplývající budou bezesporu lépe přijímány vedením jednotlivých součástí ZČU i univerzity jako celku,“ říká prorektorka Hommerová.

Hodnotící zpráva bude muset být závazně projednána na grémiích ZČU a následně se bude ministerstvu předkládat zpráva o naplňování těchto opatření. Celý proces monitoringu tedy není pouze jednorázovou záležitostí, nýbrž kontinuálním procesem.

Chci velmi poděkovat za podporu všem součástem, organizacím a jiným univerzitním pracovištím, které se monitoringu zodpovědně účastnily, jejichž zástupci z řad zaměstnanců a studujících otevřeně diskutovali a přispívali tak k výsledku hodnocení. Míra aktivity a podpory této akce je pro mě signálem, že se chceme společně zlepšovat a vybudovat v oblasti internacionalizace naši konkurenční výhodu,“ dodává prorektorka.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

16. 11. 2020


Úspěch katedry historických věd Fakulty filozofické. Publikace popisuje britsko-dominiální vztahy

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta filozofická

01. 03. 2021

Ultrazvukové svařování usnadní výzkumníkům FEL vytvářet odolné vodivé spoje ve smart textiliích

Spolupráce Úspěchy Věda

Fakulta elektrotechnická

15. 02. 2021

V mezinárodní robotické soutěži ROBO-VOZÍTKO zvítězil tým z Plzně

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

17. 02. 2021