Děkan Fakulty pedagogické ocenil mimořádné počiny ve výuce a výzkumu

Tisková zpráva Úspěchy Zaměstnanci

Děkan Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Pavel Mentlík poprvé prostřednictvím Ceny děkana za mimořádný počin ve výuce a Ceny děkana za mimořádný počin ve výzkumu vyzdvihl výjimečné aktivity pedagogů fakulty, a to za rok 2020. Za příkladné činy v oblasti výuky přitom své vyučující nominovali sami studenti. Podle děkana jde mimo jiné o velmi cennou zpětnou vazbu. Upozorňovat touto cestou na to, co je na fakultě zajímavé a jedinečné, chce proto i v dalších letech.

Cena děkana za mimořádný počin ve výuce:

plavba na jachtě po Jaderském moři a výjimečně kvalitní on-line výuka

Jednalo se o mimořádný rok, kdy výuka byla výrazně postižena opatřeními souvisejícími s pandemií koronaviru. Přesto se na naší fakultě vyskytovaly počiny, které si zaslouží pozornost,“ říká Michaela Voltrová, proděkanka pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání.

Nominovat mimořádný počin ve výuce mohli pouze studenti. Sešlo se devět nominací, které lze podle děkana Pavla Mentlíka rozdělit do tří skupin. „Protože se jednalo o rok zasažený epidemií koronaviru, většinou studenti chtěli ocenit mimořádně vstřícný či empatický přístup vyučujících při distanční výuce. Druhou skupinu tvořily nominace, jimiž chtěli studenti upozornit na nějaký mimořádný počin, například realizaci mezinárodního vzdělávacího internetového RadioIgel (rádia Ježek) na katedře německého jazyka. Do třetí skupiny bych zařadil nominaci pro kolegyni Šárku Káňovou, u které studenti ocenili její přínos pro nově akreditovaný studijní program speciální pedagogika,“ přibližuje děkan Mentlík. Nejlepší počin ve výuce vybírala pětičlenná komise, kde byli tři zástupci studentů, ředitel jedné z fakultních základních škol a zástupce pobočky České školní inspekce v Plzni, se kterou fakulta úzce spolupracuje.

Komise zvolila dvě první místa. Oceněn byl Jaroslav Bláha z katedry výtvarné výchovy a kultury, kterého studenti nominovali za „nadprůměrné úsilí v rámci on-line výuky, profesionální přístup a hodiny práce, které vnášel do svých přednášek“. Cenu obdržel také Václav Stacke z Centra biologie, geověd a envigogiky, a to za jedinečnou týdenní exkurzi, která navzdory nelehké době směřovala na Jaderské moře a odehrávala se na jachtě. „Nelze ani vypsat všechny zážitky, které jsme díky panu doktorovi Václavu Stackemu mohli zažít,“ uvedli studenti v nominaci. Zvláště ocenili, že „velice originální a nevšední formou měli možnost aplikovat teoretické poznatky z výuky fyzické geografie a geověd do praxe.“ Ocenili také, že jejich vyučující na sebe kromě organizace celé exkurze vzal i zodpovědnost kapitána lodi.


Cena děkana za mimořádný počin ve výzkumu:

spolupráce science center a škol prostřednictvím dynamických míst kurikula

Pro podchycení hlavních výzkumných směrů a zdůraznění kvalitních počinů ve výzkumu děkan Pavel Mentlík vyhlásil také Cenu děkana za mimořádný počin ve výzkumu. „Příprava kvalitních učitelů není možná bez vědecké práce, jejíž výsledky jsou bezprostředně integrovány do výuky,“ konstatuje děkan.

Akademičtí pracovníci fakulty nominovali osm výzkumných počinů. „Domnívám se, že nominace byly poznamenány skutečností, že se jednalo o první ročník této ceny. Proto akademičtí pracovníci měli potřebu vyjádřit i dlouhodobý přínos výzkumníků pro obor. Myslím, že v dalších ročnících budou více navrhovány konkrétní vědecké výstupy, zajímavé svou neotřelostí, uchopením problému a specifickým pohledem na zkoumanou problematiku,“ uvádí děkan fakulty.

Výstupy hodnotila pětičlenná komise, složená z docentů a profesorů výlučně mimo Západočeskou univerzitu. „Naše fakulta je velmi různorodá. Jsou zde pracovníci, kteří se na vysoké úrovni věnují svým oborům, například docent Kilián historii nebo profesor Mergl paleontologii. Máme tu ale i oborové didaktiky, kteří se zabývají výukou jednotlivých oborů, a v neposlední řadě badatele v pedagogice či psychologii. Proto komise měla velmi těžký úkol a já jsem plně akceptoval její volbu,“ říká Mentlík.

Cenu děkana za mimořádný počin ve výzkumu za rok 2020 získala Markéta Kuberská z Centra biologie, geověd a envigogiky za to, že „ve velmi turbulentní době koronakrize dokázala řídit širší autorský tým, složený z pracovníků fakulty a libereckého science centra iQLandia“. Výstupem byl článek v časopise pro vědy o vzdělávání a výchově „Pedagogika“, zabývající se dynamickými místy kurikula a možnostmi jejich využití jako spojovacího článku mezi formálním a neformálním vzděláváním.


Druhý ročník cen bude nepochybně následovat. Nominace a vítězné počiny ukázaly, co je na naší fakultě zajímavé a jedinečné,“ je přesvědčen děkan Pavel Mentlík.

Fakulta pedagogická

Šárka Stará

28. 04. 2021