Vynikající studenti plzeňských veřejných vysokých škol obdrželi mimořádná stipendia

Studující Tisková zpráva Úspěchy

Celkem 37 vynikajících studentů Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy bylo letos oceněno mimořádným stipendiem. Vloni se slavnostní obřad nemohl z důvodu protiepidemických opatření uskutečnit.

Mimořádným stipendiem oceňuje Západočeská univerzita společně s Plzeňským krajem a městem Plzní studenty, kteří svoji alma mater reprezentují na vědeckých, kulturních či sportovních soutěžích, rozvíjejí mimořádné aktivity nad rámec studia a dosahují vynikajících výsledků. Stipendium rektora za mimořádné studijní výsledky a vynikající reprezentaci univerzity v odborných oblastech letos získalo osm studentů ZČU, další desítku talentovaných ocenil rektor mimořádným stipendiem za sportovní úspěchy. Devět studentů obdrželo stipendium hejtmanky Plzeňského kraje a deset stipendium primátora města Plzně. Stipendia rektora, Plzeňského kraje i města Plzně mají hodnotu 20 tisíc korun, stipendium rektora za sportovní úspěchy je dotováno částkou 10 tisíc korun.

 „Krédo Západočeské univerzity, obsažené v aktuálním strategickém záměru, zní: To nejlepší, co pro budoucí svět můžeme udělat MY, je napomáhat tomu, abyste to udělali VY. Znamená to, že vzděláváme mladé lidi tak, aby mohli sami přispět k pozitivnímu rozvoji současného světa. A toto naše krédo naplňují i mimořádná stipendia. Nejen finanční odměnou, ale samotným ceremoniálem dáváme najevo, že si vynikajících výsledků a mimořádných aktivit studentů skutečně velice vážíme a podporujeme je. I proto mě moc těší, že jsme po roční pauze mohli letos oceněným studentům poděkovat a poblahopřát osobně,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček.

 „Uplynulý akademický rok byl velmi náročný. Studenti se museli vyrovnat se zcela odlišným způsobem studia, a to distanční formou. Přesto dokázali studiu dát přidanou hodnotu a věnovali se mu nad rámec běžných povinností. Mnozí se v době pandemie zapojili a pomáhali na mnoha místech, a tak bych jim při této příležitosti ráda poděkovala. Studenty, kterým Plzeňský kraj stipendium uděluje, vybírají univerzity. Plzeňský kraj tak studenty oceňuje již od roku 2004,“ říká hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.

 „Dnešní ocenění vynikajících studentů vnímám jako skvělou příležitost, jak jim poděkovat za jejich úsilí, jak je motivovat a podpořit v dalších aktivitách. Dlouhodobě se snažíme o to, aby mladí lidé zůstávali po škole v Plzni, aby zde žili a zakládali rodiny. Díky vzdělaným obyvatelům se totiž můžeme profilovat jako moderní město, které má šanci být vyhledávanou evropskou metropolí. Všem přítomným ze srdce přeji, aby se jim v jejich dalším úsilí dařilo,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.


 

Mimořádné stipendium rektora ZČU

 

Mgr. et BcA. Barbara Novorodá / Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
bakalářský studijní program Výtvarné umění, obor Ilustrace a grafika

Studentka je oceněna za projekt „Světlo v obraze“, zabývající se tematikou zneužívání dětí, která rezonuje se současnou veřejnou diskuzí. Veřejnou angažovanost studentky ve výtvarném životě dokládá i její iniciace skupinového výtvarného projektu POKOJE, který fakulta podporuje a v němž její skupina získala v loňském covidovém ročníku ocenění za jeden z pěti nejlepších projektů. V letošním roce se svými spolužáky z ateliéru Malby založila skupinu PESS, která v rámci festivalu Nastevřeno uskutečnila performanci na břehu Radbuzy. Její právnické vzdělání jí dovoluje spojit uvažování a analytické schopnosti s výtvarným citem a nadhledem. Velmi přesvědčivě dokáže svoje myšlenky i dílo prezentovat verbálně i v současných sociálních médiích.

 

Bc. Tomáš Filipcsik / Fakulta ekonomická
navazující magisterský studijní program Ekonomika a management,
obor Podniková ekonomika a management

Student po celou dobu studia dosahuje vynikajících studijních výsledků, výborně byla hodnocena jeho kvalifikační práce na téma Logistika vybrané firmy. Spolupracoval na řešení projektu Interreg Central Europe-CerDee – zpracování zpráv z realizovaných průzkumů. Rovněž spolupracoval na projektu Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí, podpořeném Technologickou agenturou ČR. Společně se Střediskem projektových aktivit a katedrou marketingu, obchodu a služeb Fakulty ekonomické se podílel na přípravě projektových návrhů v mezinárodních grantových schématech. V roce 2021 zapojil do prezentace Fakulty ekonomické v rámci Dnů vědy a techniky a Noci vědců.

 

Bc. Jan Kohout / Fakulta elektrotechnická
navazující magisterský studijní program Výkonové systémy a elektroenergetika

Práce Jana Kohouta Izolační prvky vysokého a velmi vysokého napětí a Modelování teplotního pole v rozvaděči se umístily na předních místech v příslušných kategoriích na studentské odborné soutěži SVOČ FEL ZČU 2020 a 2021. Student se podílí na akci pro žáky základních a středních škol JuniorFEL, pro studenty uskutečnil motivační přednášky týkající se programování. Nad rámec svého studia se aktivně zapojuje do projektů katedry elektrotechniky a počítačového modelování, zejména do řešení projektu Simulátor letových vlastností padákového kluzáku, kde se podílel na tvorbě návrhu konstrukce, jejích modelů a stavby, na návrhu uchycení sedačky, tvorbě programů pro řídicí mikrokontrolér, řízení servomotorů, návrhu a vyplétání rozvaděčových skříní, modelování proudění v rozvaděčové skříni a návrhu a sestavení desky plošných spojů pro komunikaci mezi měničem a řídícím mikrokontrolérem. Letos student chce vystoupit na dvou mezinárodních konferencích.

 

Bc. Kateřina Štancová / Fakulta filozofická
navazující magisterský studijní program Sociologie

Studentka se dlouhodobě podílí na projektech a výzkumech, které katedra sociologie realizuje jak pro město Plzeň, tak pro ZČU. Mimořádným stipendiem rektora je oceněna za účast na výzkumu zaměřeném na problematiku podvádění při studiu a za prezentaci výsledků výzkumu na studentské konferenci v Olomouci. Společně se svou kolegyní připravila zjištění v příspěvku „Podvod jako legitimní nástroj při dosahování vzdělání?“ a úspěšně svá zjištění prezentovaly mezi staršími kolegyněmi a kolegy z dalších sociálněvědních pracovišť v ČR.

 

Bc. Patrik Vaněk / Fakulta pedagogická
navazující magisterský studijní program Učitelství fyziky pro ZŠ, Učitelství informatiky pro ZŠ

Student, který již učí na 16. ZŠ v Plzni, se v době distanční výuky na podzim 2020 začal věnovat tvorbě únikových her, aby žákům oživil on-line výuku. Únikovka je soubor úkolů, které vedou žáka nebo skupinu žáků herním prostředím, a cílem je za pomoci znalostí, logického myšlení a nejrůznějších indicií získat klíč k opuštění prostředí. Využívání únikových her je přitom jedním ze způsobů tzv. problémového vyučování, tedy didaktické metody, která v žácích podporuje myšlení, schopnost řešit problémy a překonávat překážky. Hry se dají využívat i jako podpora kooperativního učení. O své znalosti a zkušenosti se Patrik Vaněk podělil prostřednictvím webináře, kde představil pravděpodobně první únikovou hru pro platformu MS Teams. Svoje nápady a inspiraci sdílí také s učiteli prostřednictvím FB skupiny. Komunita, která se kolem něj utvořila, čítá tisíce členů. Tématu únikových her se student věnuje i ve své diplomové práci s názvem Únikové hry v distanční výuce.

 

Mgr. Karolína Hanzlová / Fakulta právnická
doktorský studijní program Teoretické právní vědy

Studentka se prezentuje výbornými výsledky po celou dobu studia a svým aktivním přístupem výrazně přispívá k vytváření dobrého jména Fakulty právnické ZČU. Opakovaně reprezentuje fakultu na odborných seminářích a konferencích, aktivní je také v publikační činnosti – je autorkou vědecké monografie věnované vzniku a ústavnímu vývoji Libanonské republiky. Podílí se na interních a externích vědeckých projektech a je aktivní členkou týmu pro podporu distanční výuky na FPR.

 

Ing. Michal Skovajsa, Ph.D. / Fakulta strojní
doktorský studijní program Stavba strojů a zařízení

Student se během doktorského studia aktivně zapojil do projektu Formula Student. Byl klíčovým vedoucím pracovníkem, jehož vysoké nasazení významně přispělo k úspěchům týmu studentské formule. Vytvořil komplexní návrh mnoha komponent a systémů (např. systém převodovky motoru, navržené pro specifické dynamické disciplíny závodů FS). Byl důležitou osobou jak pro zformování úspěšného týmu, tak při jednáních se sponzory. Přispíval k dobrému jménu ZČU i Fakulty strojní při moha propagačních akcích.

 

Patrik Zmij / Fakulta zdravotnických studií
bakalářský studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Student je aktivní v rámci studia i mimo něj. Při pandemii nemoci covid-19 vypomáhal v Bioptické laboratoři na Mikulášském náměstí v Plzni, kde pracoval se vzorky odebranými za účelem PCR diagnostiky koronaviru. Aby posílil tým laboratoře, který čelil značnému náporu vzorků, naučil se zde pracovat s novými přístroji. Náročnou práci v laboratoři zvládal i v kombinaci se studijními povinnostmi, které nadále příkladně plnil. Zkušeností nabytých v takto exponované době v laboratoři, která se pravděpodobně stane i jeho budoucím působištěm, si velmi váží. Je aktivní i v propagaci školy a studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. Pod vedením proděkanky Aleny Lochmannové se podílel na natáčení propagačních videí ke Dni otevřených dveří a propagaci fakulty.Mimořádné stipendium rektora ZČU za sportovní úspěchy

 

Anna Dědová / Fakulta aplikovaných věd
bakalářský studijní program Kybernetika a řídicí technika

Studentka je reprezentantka ČR ve sportovní střelbě, její disciplínou je střelba z pistole. Mezi její významné úspěchy patří 12. místo na mistrovství Evropy; 1. místo v soutěži týmů na Světovém poháru, 18. místo mezi jednotlivci; 2x1. místo na mistrovství ČR a 2x1. místo a 3. místo na Akademické mistrovství ČR.

 

Matěj Rampula / Fakulta aplikovaných věd
bakalářský studijní program Informatika a výpočetní technika

Student je reprezentant ČR ve sportovní střelbě z pistole. Mezi jeho významné úspěchy patří 1. místo na mistrovství Evropy; 4x 1. místo na mistrovství ČR dospělých (jednotlivci) a 3x 1. místo na Akademickém mistrovství ČR.

 

Adéla Nováková / Fakulta ekonomická
bakalářský studijní program Ekonomika a management,
obor Podniková ekonomika a management

Studentka je reprezentantka ČR v běhu na lyžích. Na mistrovství světa do 23 let získala 18. místo ve sprintu, 34. místo v běhu na 10 km a 12. místo ve štafetě, z mistrovství ČR dospělých si odvezla 3. místo za sprint, 3. místo ze závodu s hromadným startem a 3. místo za běh na 5 km klasicky.

 

Marie Horáčková / Fakulta pedagogická
bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport, obor Tělesná výchova a sport

Marie Horáčková se věnuje lukostřelbě. Na svém kontě má 1. místo z mistrovství ČR, jak v závodě jednotlivců, tak družstev, 1. místo v Poháru Českého lukostřeleckého svazu nebo 2. místo z Akademického mistrovství ČR. Na mistrovství Evropy získala v týmech 7. místo a 3. místem v jednotlivcích se kvalifikovala na olympiádu v Tokiu, kde získala 33. příčku. V roce 2021 vystřílela nový český rekord (663 bodů). Jejím posledním úspěchem je 17. místo z mistrovství světa v USA. 

 

Bc. Veronika Kubínová / Fakulta pedagogická
navazující magisterský studijní program Učitelství pro střední školy

Studentka je reprezentantkou ČR v orientačních závodech na horských kolech. Je mistryní ČR, na mistrovství světa získala 2. místo na klasické trati, 5. místo ve štafetě a 6. místo ve sprintu. Z Akademického mistrovství světa v cross country si odvezla stříbro.

 

Denis Rugovac / Fakulta pedagogická
bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport, obor Tělesná výchova a sport

Student je reprezentant ČR v dráhové cyklistice. Na mistrovství Evropy vybojoval 7. a 8. místo. Ve Světovém poháru získal 4. místo. Letos v říjnu se zúčastní mistrovství světa.  

 

Mgr. Tereza Hrochová / Fakulta právnická
bakalářský studijní program Právní specializace

Studentka reprezentuje ČR v běžeckých disciplínách na dlouhé tratě. Mezi její úspěchy patří zlato z mistrovství ČR v půlmaratonu, zlato z mistrovství ČR v běhu do vrchu nebo dvě 2. místa z mistrovství ČR na dráze 5 km a 10 km. V Evropském poháru v běhu na 10 000 m získala 15. místo. Svým prvním maratonským závodem se kvalifikovala na letní olympiádu v Tokiu, kde získala 58. místo.  

 

Tomáš Němejc / Fakulta právnická
magisterský studijní program Právo a právní věda

Student reprezentuje ZČU v atletice, věnuje se sprintu. Na srpnovém mistrovství ČR v atletice do 22 let zvítězil na tratích 100 m a 200 m. Z mistrovství ČR mužů si odvezl 2. místo z běhu na 200 m. Dostal se do čela evropské tabulky běžců do 22 let. Na mistrovství ČR družstev získal 1. místo na trati 200 m a 3. místo na trati 100 m. Na mistrovství Evropy do 23 let vybojoval 11. místo v běhu na 200 m.

 

Jiří Přívratský / Fakulta právnická
magisterský studijní program Právo a právní věda

Student je reprezentant ČR ve sportovní střelbě z malorážky a vzduchové pušky. Na mistrovství Evropy si vystřílel 5. místo v disciplíně libovolná malorážka 3x40 a 15. místo ve střelbě ze vzduchové pušky. Ve Světovém poháru získal 7. místo a 3. místo v soutěži týmů. Mezi největší úspěchy Jiřího Přívratského patří účast na olympiádě v Tokiu, kde získal 14. místo v disciplíně vzduchová puška 60 ran a 16. místo za výsledek v libovolné malorážce 3x40. Jiří Přívratský je také mistrem ČR a trojnásobným akademickým mistrem ČR.  

 

Vendula Dušková / Fakulta zdravotnických studií
bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Ergoterapie

Studentka je reprezentantka ČR v plavání hendikepovaných. Mezi její poslední největší úspěchy patří 4. a 5. místo na mistrovství Evropy, 2. a 4. místo na Světovém poháru a především 6., 7. a 8. místo z paralympijských her v Tokiu.

 


Stipendium hejtmanky Plzeňského kraje

 

Bc. Adéla Mikešová / Fakulta aplikovaných věd
bakalářský studijní program Inženýrská informatika, obor Informační systémy

Studentka velmi kvalitně zpracovala a úspěšně obhájila bakalářskou práci zabývající se analýzou mobilních průvodců a návrhem mobilní aplikace, zaměřené na komunitní překlad textů pro generického mobilního průvodce. Výsledná práce je na nadprůměrné úrovni a přispěje k rozvoji v kulturní oblasti Plzeňského kraje.

 

Anna Marie Mišterová / Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
bakalářský studijní program Výtvarná umění, obor Ilustrace a grafika

Bakalářská práce studentky, která vznikla v ateliéru Didaktická ilustrace pod vedením Renáty Fučíkové, dosahuje svou úrovní kvality práce diplomové. Rozsáhlý soubor jejích ilustrací je součástí velké výstavy 900 let řádu, která ovládla od listopadu minulého roku celý prostor parteru pražského Strahovského kláštera. Vedle této kvalitní práce na ateliérových projektech se studentka aktivně účastní komunitního života v Centru J. A. Komenského v Přešticích a v dalších organizacích.

 

Bc. Markéta Svobodová / Fakulta ekonomická
navazující magisterský studijní program Ekonomika a management,
obor Podniková ekonomika a management

Studentka po celou dobu studia dosahuje vynikajících studijních výsledků, výborně byla hodnocena její kvalifikační práce na téma Moderní technologie v cestovním ruchu. Spolupracovala na řešení projektu Interreg Central Europe-CerDee – zpracování zpráv z realizovaných průzkumů, na projektu Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí, podpořeném Technologickou agenturou ČR, a společně se Střediskem projektových aktivit a katedrou marketingu, obchodu a služeb se podílela na přípravě projektových návrhů v mezinárodních grantových schématech. V roce 2021 prezentovala fakultu na expozici v rámci Dnů vědy a techniky a Noci vědců.

 

Bc. Nikol Gorgolová / Fakulta filozofická
navazující magisterský studijní program Politologie, obor Politologie

Studentka je předsedkyní Akademického spolku studentů politických věd v Plzni. Za jejího vedení tato organizace výrazně rozšířila svoji působnost – spolek pořádá řadu odborných i popularizačních akcí a dokázal oslovit nejen veřejnost, ale motivovat řadu studentů k hlubšímu zájmu o věci veřejné. Studentka velmi aktivně spolupracuje s katedrou politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU a díky jejímu působení se daří propojovat aktivity studentské a akademické.

 

Markéta Vachovcová / Fakulta pedagogická
navazující magisterský stud. program Učitelství pro základní školy, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

V akad. roce 2020/21 studentka absolvovala studijní výjezd Erasmus+ do Velké Británie, který navzdory obtížné epidemické situaci úspěšně dokončila. Ve výborné kvalitě plnila také své studijní povinnosti na ZČU. Bezprostředně po návratu ze zahraničí zareagovala na výzvu katedry českého jazyka a literatury a organizace Člověk v tísni a přihlásila se k doučování žáka vietnamské národnosti z 2. třídy ZŠ ve Starém Plzenci. Začala intenzivně spolupracovat s jeho třídní učitelkou i s rodinou. Kromě českého jazyka začala o žáka, který má výraznou jazykovou bariéru a nerozumí čtenému ani mluvenému projevu, pečovat na bázi každodenní asistence v rozsahu  až tři hodiny denně a seznamuje ho s českým sociokulturním prostředím.

 

Mgr. Jakub Hablovič / Fakulta právnická
doktorský studijní program Teoretické právní vědy, obor Občanské právo

Student získává mimořádné stipendium za prezentaci fakulty na odborných seminářích konferencích, publikační činnost a aktivní přístup ke studiu, při němž dosahuje výborných studijních výsledků. Je aktivním členem týmu pro podporu distanční výuky na Fakultě právnické.


Ing. Martin Pelikán / Fakulta strojní
doktorský studijní program Strojní inženýrství, obor Stavba energetických strojů a zařízení

Student se podílí na výzkumu zabývajícím se numerickými simulacemi proudění a přestupu tepla, který probíhá ve spolupráci s průmyslovými partnery, např. ATMOS CHRÁST, TEDOM, Doosan Škoda Power, ŠKODA JS a dalšími. Student je tak významným spojovacím článkem mezi univerzitou a průmyslem. Je také hlavním řešitelem projektu IDEG, podaného v programu pro studenty doktorského studia. Dále je spoluřešitelem výzkumného projektu v rámci přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko a také spoluřešitelem projektů TA ČR. Aktivně se zapojuje do výuky a poskytuje vedení bakalářských a diplomových prací. Podílí se na organizaci řady akcí šířících dobré jméno ZČU a je jedním z hlavních organizátorů konferencí Energetické stroje a zařízení a Jaderné dny.

 

Miroslava Háková / Fakulta zdravotnických studií
bakalářský studijní program Ergoterapie

V období mimořádných opatření vydaných v souvislosti s onemocněním covid-19 studentka dobrovolně pracovala a prokázala velké nasazení v dobrovolnických a dalších aktivitách. Významně posílila řady zdravotnického personálu v nemocnici na covidových lůžkách, oddělení ARO DIOP ve Fakultní nemocnici Bory. Pracovala až 80 hodin měsíčně. Prokázala také schopnost rychle jednat, když se během noční služby za přítomnosti dvou lékařů a dvou sester podílela na záchraně života pacienta. I po zmírnění epidemické situace se studentka nadále věnuje dobrovolnické činnosti v rámci sociálních aktivit pro seniory. Zde se zaměřuje na práci s již vyléčenými osamělými seniory, kteří byli hospitalizováni s onemocněním covid-19. Je příkladem i pro další studenty, jak s využitím nabytých znalostí prospět společnosti v období krize.

 

Kristýna Vašková / Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy
magisterský studijní program Všeobecné lékařství

Studentka dosahuje vynikajících studijních výsledků.

 

 

Stipendium primátora města Plzně

 

Ing. Martin Šebela / Fakulta aplikovaných věd
navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika, obor Softwarové inženýrství

Student kvalitně zpracoval a úspěšně obhájil diplomovou práci, v níž řeší velmi aktuální téma, jímž je ochrana před napadením počítačové sítě organizace. Poznatky z práce mohou být využity v organizacích města či kraje.

 

BcA. Kateřina Illnerová / Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
navazující magisterský studijní program Grafický design a ilustrace

Studentka dosahovala po celou dobu studia vynikajících tvůrčích i studijních výsledků a zcela mimořádným způsobem reprezentovala fakultu i ZČU na domácí i mezinárodní výtvarné scéně. Již její práce z 1. ročníku, akvarelem ilustrovaná kniha Outloň váhavý, byla vybrána mezi nejlepší studentská díla, jimiž se fakulta prezentovala na Mezinárodním veletrhu dětské knihy v Bologni v roce 2019. Tentýž rok nakreslila i autorský komiks Vystup pro nadhled, který jí vynesl třetí místo v soutěži CS.KOMIK.19. V roce 2020 s úspěchem zapojila do open callu vypsaného LUSTR festivalem. Dostala se tak mezi 20 vybraných autorů, kteří měli příležitost vystavit své kresby v Kampusu Hybernská na největší mezinárodní přehlídce ilustrací v ČR. Podílela se také na ilustracích z historie Českého rozhlasu Plzeň, které vznikly v rámci oslav 75. výročí zahájení rozhlasového vysílání na Plzeňsku. V roce 2021 nakreslila komiks Worlds of words, který odborná porota Mezinárodního komiksového festivalu Fumetto vybrala mezi 45 nejlepších kreslených příběhů z více než 700 přihlášených děl. Skutečně výjimečným úspěchem je její zařazení mezi 226 finalistů letošního ročníku Mezinárodního veletrhu dětské knihy v Bologni. Finalisté byli odbornou porotou vybráni z 3 235 umělců ze 68 zemí světa, studentka byla letos mezi finalisty jedinou Češkou. Silným autorským dílem s osobní výpovědí je i její bakalářská práce Vyšťavená, která byla hodnocena výborně a vzbudila pozitivní zájem u nakladatelů. Studentka je nejen obdivuhodnou autorkou a studentkou, ale i laskavým člověkem, který se ve svém volnu zapojuje do pomoci potřebným, jak dokázala během epidemie covidu-19.

 

Bc. Adéla Pancová / Fakulta ekonomická
bakalářský studijní program Ekonomická a regionální geografie
Fakulta aplikovaných věd, navazující magisterský studijní program Územní plánování

Studentka dosahuje dlouhodobě výborných studijních výsledků. Její kvalifikační práce s názvem „Gentrifikace v Plzni: příčiny, průběh, důsledky“ jí vynesla nominaci do celostátního kola soutěže studentských vědeckých prací, kterou organizuje Česká geografická společnost. Autorka zpracovala pozoruhodnou proměnu obytného prostředí ve vybraných částech plzeňského centra. Práce má potenciál být příspěvkem k diskuzi o udržitelném rozvoji města a může být využita také jako analytický materiál pro vybrané útvary plzeňského magistrátu. Očekává se také, že vybrané části práce budou publikovány formou odborného článku.

 

Bc. Ondřej Klouda / Fakulta elektrotechnická
navazující magisterský studijní program Elektrotechnika a informatika, obor Elektrické stroje

Pro svoji bakalářskou práci zpracoval zakázkový vývoj tlumivky, který úspěšně dovedl až k prototypu. Za tuto práci mu byla udělena Cena děkana Fakulty elektrotechnické ZČU. V současné době spolupracuje na projektech katedry výkonové elektroniky a strojů a výzkumného centra RICE, podílí se také na projektu NEUTlum s firmou ELZAT Rožmitál. Předmětem je vývoj nové řady energeticky úsporných tlumivek.

 

Bc. Nikol Kubátová / Fakulta filozofická
navazující magisterský studijní program Sociologie

Studentka dlouhodobě participuje na projektech a výzkumech, které katedra sociologie realizuje ve spolupráci s městem Plzeň. Za necelé tři roky studia se takto zúčastnila čtyř výzkumů. Mimořádné stipendium získává především za výzkum „Nová Hospoda – senioři: spokojenost a poptávka po sociálních službách“, realizovaném katedrou sociologie pro statutární město Plzeň na přelomu roku 2020/2021. Studentka byla hlavním koordinátorem a realizátorem přípravy tazatelské sítě, koordinovala sběr dat, podílela se na přípravě a realizaci focus groups a zajišťovala i přípravu terénu v prostředí bytového komplexu seniorů, kde výzkum probíhal. Projevila organizační, komunikační a analytické schopnosti, výzkumu se věnovala s nadstandardním nasazením.

 

Mgr. Jitka Rosenbaumová / Fakulta pedagogická
navazující magisterský studijní program Učitelství pro střední školy, obor Učitelství ČJ a HV pro SŠ

Studentka před pandemií úspěšně reprezentovala ZČU na studentských interpretačních soutěžích. S dalšími kolegy uskutečnila koncert barokní hudby v aule Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici, který byl přenášen živě. I v rámci studia druhé aprobace dosahuje vynikajících studijních výsledků, chystá se k obhajobě diplomové práce na katedře českého jazyka a literatury a spolupracuje s Ústavem pro jazyk český AVČR.

 

Ing. Eva Vašíčková / Fakulta strojní
doktorský studijní program Strojní inženýrství, obor Stavba energetických strojů a zařízení

Studentka se prezentuje výbornými studijními výsledky a svým aktivním přístupem přispívá k vytváření dobrého jména Fakulty strojní. Účastnila se Letní univerzity v Temelíně, pořádané společností ČEZ, a Mezinárodní letní jaderné školy na Ukrajině, pořádané společností NAEK Energoatom, kde získala ocenění za svůj příspěvek Příprava algoritmu nestacionárního 1D výpočtu pro vyšetření průběhu teploty izolovaného potrubí plného vody při najíždění a odstavování VT regenerace. V předchozím studiu získala ocenění za svou bakalářskou i diplomovou práci. Během doktorského studia se podílí na výzkumné, vědecké, projektové, reprezentační a publikační činnosti. Úspěšně absolvovala odbornou stáž v rámci programu Doosan Career na pozici projektant ve společnosti Doosan Škoda Power a se společností spolupracuje v rámci výzkumných úloh, čímž podporuje spolupráci ZČU s průmyslovým partnerem. Aktivně se také podílí na výuce mladších kolegů a snaží se zvyšovat jejich zájem o studium energetiky na ZČU. Zajišťuje pro studenty odborné exkurze do výrobních závodů a elektráren. Podílí se na reprezentaci katedry energetických strojů a zařízení FST v rámci Dnů otevřených dveří a na popularizaci vědy a techniky v rámci akce Noc vědců.

 

Adéla Mikuláštíková / Fakulta zdravotnických studií
bakalářský studijní program Porodní asistence

Studentka se v souvislosti s epidemickou situací zapojila nad rámec pracovních povinností studentů zdravotnických oborů jako výpomoc na Krajskou hygienickou stanici Plzeň. Pro neonatologické oddělení FN Plzeň také háčkuje chobotničky, které se využívají v perinatologii jako pomůcka pro adaptaci předčasně narozených dětí. Donedávna studentka vypomáhala ve velkokapacitním očkovacím centru Plzeňského kraje.

 

Jakub Tajčman / Fakulta zdravotnických studií
bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Zdravotnický záchranář

V průběhu pandemie covidu-19 student obětavě pracoval na Infekční klinice FN Plzeň na Covid JIP G. Zde doplnil zdravotnický personál, který v důsledku pandemie citelně chyběl, vykonával veškeré potřebné činnosti, komunikoval s nemocnými, s úctou pečoval o umírající. I přes velké pracovní vytížení plnil příkladně své studijní povinnosti a spolupracoval s fakultou na propagaci studijního oboru Zdravotnický záchranář nebo při vzniku knihy Nelékaři v době koronavirové, kterou FZS připravuje.

 

Josef Reischig/ Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy
magisterský studijní program Všeobecné lékařství

Student dosahuje vynikajících studijních výsledků.        

Galerie


Ocenění od rektora Miroslava Holečka převzala také Kateřina Štancová z Fakulty filozofické ZČU.

Mezi studenty oceněnými stipendiem hejtmanky Plzeňského kraje je Miroslava Háková z Fakulty zdravotnických studií.

Jitka Rosenbaumová z Fakulty pedagogické obdržela stipendium primátora města Plzně.

Hejtmanka Ilona Mauritzová předala stipendium také Anně Marii Mišterové.

Rektor ZČU Miroslav Holeček.

Z rukou primátora Martina Baxy převzal stipendium i Martin Šebela z Fakulty aplikovaných věd.

Za sportovní úspěchy převzala stipendium také lukostřelkyně, účastnice LOH v Tokiu Marie Horáčková.

Celouniverzitní

Šárka Stará

05. 10. 2021